Poskytnuté informace na žádost v roce 2012 - 2018

28. 8. 2017 15:20

Žádost o poskytnutí informací týkající se činnosti Úřadu vlády ČR a vlády ČR

Žádost o informace týkající se vnitřních předpisů Úřadu vlády ČR, zaměstnanců Úřadu vlády ČR a činnosti vlády ČR.

Vážený pane,

Úřad vlády ČR obdržel dne 20. července 2017 Vaše podání, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v němž žádáte o poskytnutí níže uvedených informací.  

  1. Rozpočet nadepsaného subjektu za roky 2011 až 2016; schválený pro rok 2017, počet zaměstnanců za tato období a průměrné měsíční platy včetně managementu za tato období.
  2. Organizační struktura nadepsaného subjektu ke dni 1. 7. 2017, organizační řád, platný ke dni 1. 7. 2017, generálie managementu do úrovně vedoucího oddělení (jméno, příjmení, funkce, vznik funkce a rok narození).
  3. Plán úkolů vlády ČR v roce 2017 s výhledem, zpráva o činnosti za roky 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 (postačí výroční zpráva za tato období).
  4. Statut a kompetence ministra pro lidská práva, personální obsazení do úrovně vedoucího oddělení (jméno, příjmení, funkce, vznik funkce, rok narození) ke dni 1. 7. 2017.
  5. Orgány vlády ČR (národnostní menšiny apod.), kompetence a statut (název, sídlo, IČ, jméno, příjmení vedoucího subjektu, adresář včetně kontaktů).
  6. Vnitřní předpisy nadepsaného subjektu, týkající se poskytování zdravotní péče zaměstnancům (pokyny, opatření apod.) a problematiky nebezpečných látek.

K bodu 1) Vaší žádosti si Vám v příloze dovoluji zaslat rozpočet Úřadu vlády ČR za Vámi požadované období včetně schváleného rozpočtu Úřadu vlády pro rok 2017, údaje o počtu zaměstnanců za Vámi požadované období let 2011 až 2016 a průměrné měsíční platy za období let 2011 až 2016 jsou uvedeny v níže přiložené tabulce:

Rok

Počet zaměstnanců

Průměrný měsíční plat

2011

448

37.735

2012

445

40.785

2013

450

42.178

2014

438

40.300

2015

533

42.886

2016

576

43.695

K bodu 2) až 6) Vaší žádosti si Vám dovoluji v příloze zaslat Vámi požadované údaje. K Vaší žádosti o poskytnutí statutu a kompetencí ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu si Vám dovoluji sdělit, že Vámi požadované informace týkající se činnosti ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu jsou obsaženy v námi přiloženém organizačním řádu. K Vaší žádosti o poskytnutí kompetencí a statutů orgánů vlády ČR si dovolují uvést, že jednotlivé kompetence orgánů vlády ČR, jsou obsaženy v námi zaslaných statutech jednotlivých orgánů vlády ČR, jejichž činnost zabezpečuje Úřad vlády ČR.

V části Vaší žádosti v bodech 2) a 4) o uvedení roku narození u vedoucích pracovníků a v části Vaší žádosti v bodu 3) o poskytnutí zprávy o činnosti Úřadu vlády za roky 2011, 2012 a 2013 si Vám dovoluji sdělit, že bude námi vydáno samostatné rozhodnutí.

S pozdravem

 

 

Mgr. Jan Večeřa v.r.
ředitel Odboru právního a kontrolního

 

 

Přílohy
Příloha č. 1 – Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR za roky 2011 až 2016
Příloha č. 2 – Schválený rozpočet Úřadu vlády ČR pro rok 2017
Příloha č. 3 – Organizační struktura
Příloha č. 4 – Organizační řád s přílohou
Příloha č. 5 – Údaje o vedoucích pracovnících Úřadu vlády ČR
Příloha č. 6 – Plán legislativních úkolů vlády ČR v roce 2017
Příloha č. 7 – Zpráva o činnosti Úřadu vlády ČR za rok 2014
Příloha č. 8 – Zpráva o činnosti Úřadu vlády ČR za rok 2015
Příloha č. 9 – Zpráva o činnosti Úřadu vlády ČR z a rok 2016
Příloha č. 10 – Kompetence a statuty orgánů zajišťovaných Úřadem vlády
Příloha č. 11 – Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích Úřadu vlády ČR včetně příloh

 

Vzhledem k objemnému množství poskytnutých materiálů  v příloze č. 8 pouze v listinné podobě si dovolujeme odkázat na internetovou adresu, z které byly informace k poradním orgánům, jejichž činnost zajišťuje Úřad vlády ČR, žadateli poskytnuty: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/.

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter