Aktuálně

8. 6. 2020 19:35

Výsledky jednání vlády 8. června 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 193/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 192/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
 Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 854)
čj. 585/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Václava Klause a Zuzany Majerové Zahradníkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 857)
čj. 586/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno nesouhlasné stanovisko.

8. Úvěrové financování výdajů státního rozpočtu vynaložených v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 z prostředků Rozvojové banky Rady Evropy
čj. 578/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Uzavření dohody o neodvolatelných a bezpodmínečných zárukách ve smyslu článku 11 nařízení Rady o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19
čj. 587/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Posilování efektivity vnějších ekonomických vztahů a využití kapacit zastupitelských úřadů ČR v zahraničí v souvislosti s COVID-19
čj. 570/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Dvoustranná zahraniční rozvojová spolupráce v roce 2021 a střednědobý výhled jejího financování do roku 2023
čj. 572/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
čj. 626/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Posílení programu 298D22 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR v kapitole Všeobecná pokladní správa v roce 2020
čj. 611/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. K posílení programového financování Ministerstva pro místní rozvoj
čj. 614/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020–2021
čj. 615/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Informace o návrhu daňových opatření v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 627/20
Předkládá: Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na změnu usnesení ze dne 1. června 2020 č. 590, k programu podpory sportovních organizací postižených celosvětovou pandemií COVID-19 - COVID-SPORT
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Prodloužení uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, Režim A
čj. 602/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Informace o vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků nosu a úst, s účinností od 8. června 2020
Předkládá: ministr zdravotnictví
(Celé znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na zabezpečení dodatečných finančních zdrojů pro potřeby financování vodního hospodářství pro rok 2020 v gesci MZe za účelem snížení negativních dopadů klimatických změn
čj. 616/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Posílení rozpočtu Ministerstva životního prostředí za účelem zajištění financování vodohospodářských projektů obcí
čj. 617/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2
čj. 628/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 555/20
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
čj. 127/20
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 9/20 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
čj. 565/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020
čj. 575/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2019
čj. 557/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na jmenování plk. gšt. doc. MVDr. Zuzany Šinkorové, Ph.D. profesorkou
čj. 576/20
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrhy na jmenování profesorů za I. pol. 2020
čj. 556/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním způsobeném dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)
čj. 579/20
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Změna Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy
čj. 571/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a hlavního města Prahy za léta 2017–2019
čj. 561/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v České republice ve dnech 10. a 11. června 2020
čj. 608/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2019, identifikační číslo programu 115 280
čj. 569/20
Předkládá: ministr životního prostředí

2. Zpráva za rok 2019 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv
čj. 582/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (9)
čj. 581/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky a opravy převodových soustrojí a hřídelů vrtulníků EC 135“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 568/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 562/20
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu

6. Informace k veřejné zakázce s názvem: MG – Revitalizace datového propojení objektů Moravské galerie v Brně
čj. 560/20
Předkládá: ministr kultury

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 559/20
Předkládá: ministr zemědělství

8. Informace o veřejné zakázce „Zdravotnické kontejnery pro polní nemocnice včetně jejich vybavení“
čj. 577/20
Předkládá: ministr obrany

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie