Aktuálně

1. 12. 2008 11:10

Výběr z programu a výsledky jednání vlády 1. prosince

Vládní portál přináší tradiční výběr z programu schůze kabinetu premiéra Mirka Topolánka. Zpráva je rozšířena o zvukový záznam tiskové konference, výsledky jednání vlády a zprávu Ministerstva vnitra ČR o schváleném návrhu zákona o certifikaci veřejných dokladů biometrickými údaji.Strakova akademie, fotografie Herberta SlavíkaPřipomínáme, že vláda v rámci snahy o zlepšení komunikace s veřejností umožňuje občanům nahlédnout do knihovny připravované legislativy. Na této stránce se mohou občané vyplněním jednotlivých kolonek v sekci Hledání seznámit s předkládacími zprávami a zněním návrhů jednotlivých zákonů. Vyhledávání v knihovně připravované legislativy je snadné a rychlé: stačí zadat jednací číslo zákona (je vždy uvedeno v programu schůze vlády pod zkratkou č.j.), nebo klíčové slovo. Poklepáním na název vyhledaného dokumentu se zobrazí veškeré informace o dokumentu včetně příloh, nabízejících již výše uvedené předkládací zprávy a jiné podrobnosti.


Návrh zákona o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji
otisk prstu - ilustrační foto• Cílem předloženého návrhu zákona je adaptovat právní řád ČR na nařízení Rady (ES) o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.  Novela navrhuje zejména:  
- založit působnost MV a PČR v oblasti certifikace veřejných dokladů s biometrickými údaji,   
- upravit vydávání a poskytování certifikátů, jimiž se ověřuje jednak pravost a neporušenost biometrických údajů obsažených v osobním dokladu s biometrickými údaji, a jednak oprávněnost přístupu k těmto údajům, a to v návaznosti na zavedení biometrického údaje o otiscích prstů do cestovních dokladů České republiky s účinností od 1. dubna 2009.  
-  Předložený návrh zákona je koncipován obecně tak, aby se poskytování certifikačních služeb státu mohlo využít i pro budoucí identifikační osobní doklady s nosičem dat, na kterém budou biometrické údaje uloženy.  
• Oproti věcnému záměru zákona obsahuje i související novely zákona o azylu, zákona o pobytu cizinců na území ČR a zákona o cestovních dokladech, jejichž cílem je stanovit věkovou hranici 6 let věku osoby pro pořízení biometrického údaje o otiscích prstů rukou při vydávání cestovních dokladů s nosičem dat.  
• Bez rozporů.    
• LRV doporučuje schválit.
Návrh byl SCHVÁLEN.
Novelizace zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost
finance - ilustrační obrázek• Novelizace má odstranit určité dlouhodobě pociťované nerovnosti ve vztahu k náhradám některých výdajů poskytovaných soudcům a státním zástupcům, a to zejména pokud jde o náhrady výdajů spojené se vzděláváním a reprezentací. 
• Nově se navrhuje, aby státní zástupci měli nárok na měsíční paušální náhradu výdajů na reprezentaci a odbornou literaturu; tyto částky budou valorizovány spolu s valorizací platové základny, od které se odvíjí. 
• Změny jsou odůvodněny potřebou vyrovnat alespoň částečně poskytování náhrad výdajů, které nejsou navázány výlučně na postavení soudců jako reprezentantů nezávislé soudní moci, ale jsou spojeny s potřebou vzdělávání.
Návrh byl ZAMÍTNUT.
Povolání příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů PČR v období od 1. . 2009 do 30. 6. 2009
Barvy českého předsednictví• Povolat příslušníky Celní správy k plnění úkolů Policie České republiky umožňuje zákon o Policii České republiky, který nabude účinnosti 1. ledna 2009.  
• Policie standardně využívá k zajištění svých úkolů pomoci vojáků v činné službě. Pomoc je využívána především v návaznosti na bezpečnostní opatření, která bývají přijímaná v souvislosti s možnými teroristickými útoky a jejich hrozbami ve světě, případně při činnostech vzniklých v souvislosti se živelnými pohromami. 
• Česká republika bude ředsedat Radě Evropské unie. V této souvislosti na našem území proběhne řada akcí, kterých se zúčastní mimo jiné vrcholní představitelé členských států Evropské unie.
• Akce budou spojeny s mimořádně vysokými bezpečnostními opatřeními, což si vyžádá kromě vysokých nároků na technické zabezpečení také zvýšené nároky na počty osob z řad Policie České republiky. 
• Vzhledem k tomu, že Policie České republiky musí zajišťovat také standardní každodenní plnění svých úkolů, je třeba tyto početní stavy posílit. 
• Proto navrhovatel využívá možnosti povolat k plnění úkolů Policie České republiky také celníky, a to výhradně na dobu trvání předsednictví.
• Bez rozporů.
Návrh byl SCHVÁLEN.

Řešní nařízení vlády - stanovení technických požadavků na veterinární technické prostředky
pes - ilustrační foto
V březnu 2008 byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství.  
• Je třeba nové úpravě přizpůsobit i právní řád ČR a zrušit výše uvedené nařízení vlády. 
• Metoda posuzování shody stanovená v původní směrnici Rady již není pro účely vnitřního trhu nebo obchod se třetími zeměmi nezbytná.
• Fungování vnitřního trhu a ochranu uživatelů a zvířat lze lépe zajistit jinými právními předpisy Společenství.
• Bez rozporů.
Návrh byl SCHVÁLEN.

Informace k závěru NKÚ - „Finanční prostředky poskytované v rámci programů podpory“
Materiál je stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu a vyjadřuje se k závěrům NKÚ.
• Kontrola byla zaměřena na prověření systému administrace jednotlivých programů podpor u tří ministerstev, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, na vymezení případných rizikových programů z hlediska možných duplicit a na evidenci poskytnutých dotací. 
• Na žádném z těchto tří subjektů nebyly odhaleny zásadní nedostatky v nastavení programů. 
• Zpráva uvádí některé dílčí detaily technického charakteru, které byly odstraněny v průběhu realizace programů. 
• Podstatnou námitkou k uvedenému materiálu ovšem je, že předmětem zkoumání bylo Usnesení vlády „o Možnostech veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů Evropské unie v letech 2007 – 2013“, v němž veškeré národní programy, které lze podpořit z prostředků EU, uložila vláda ČR nahradit společnými programy a takto uspořené finanční prostředky přesměrovat na spolufinancování společných programů s tím, že budou zachovány jen takové národní programy, které přispívají k dosahování priorit ČR a na jejichž podporu nelze využít prostředky EU.  
• Zmíněné Usnesení bylo připraveno právě Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí, která při přípravě programového období 2007 – 2013 zajistila, aby oblasti podpory, které je možné hradit z evropských prostředků byla zahrnuta do operačních programů 2007 – 2013. 
• Tímto Usnesením bylo cíle dosaženo.
Návrh byl SCHVÁLEN.
 
Aktualizace koncepce prodeje emisního přebytku v mezinárodním emisním obchodování 
emise - ilustrační fotoMateriál upřesňuje základní koncepci pro prodej přebytku jednotek přiděleného množství AAU (Assigned Amount Unit), kterými ČR disponuje v rámci kontrolního období Kjótského protokolu, tedy v období 2008-2012. ČR má závazek vůči Protokolu snížit emise skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990 o 8%. Emise skleníkových plynů poklesly od roku 1990 v důsledku restrukturalizace ekonomiky a též díky implementaci ekologické legislativy pod požadovanou úroveň (v porovnání s daty roku 2006 o 24%).   
Programové prohlášení vlády:   

- z výnosu prodeje emisních kreditů v mezinárodním emisním obchodování budeme financovat program nárokových grantů na úspory energie v bytových a rodinných domech, administrativních a veřejných budovách. 
- Podpora obytné sféry však nebyla v OPŽP Evropskou komisí schválena, všechny prostředky alokované v OPŽP na tento účel budou tedy využity pro veřejnou sféru. 
- V rámci GIS se proto počítá s vynaložením získaných prostředků na úspory energie a využití jejích obnovitelných zdrojů právě v bytových a rodinných domech, které jsou z podpory z OPŽP vyloučeny. 
- Cílem programu je podpořit vybraná opatření realizovaná v obytných budovách fyzickými osobami (případně dalšími nepodnikatelskými subjekty), která povedou jak k okamžitému snížení emisí oxidu uhličitého, tak k nastartování dlouhodobého trendu trvale udržitelného bydlení.    
- Podpora musí být koncipována jako semi-mandatorní – tedy připravena tak, aby prostředky programu mohly být čerpány v průběhu celého programového období 2009-2012 bez razantní změny podmínek a mohly být poskytnuty každému, kdo požádá a splní tyto podmínky. Je zřejmé, že bude muset být zajištěna pojistka pro případ vyčerpání prostředků, riziko tohoto případu by ale mělo být nastavením programu minimalizováno.   
• Bez rozporů. 
Vláda vzala NA VĚDOMÍ.

 Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity do r. 2015
výzkum a vývoj - ilustrační foto
• Předkládaná koncepce vychází z níže uvedených informačních zdrojů: ¨ 
1. Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády č. 287 ze dne 26. března 2008;   
2. Osnovy a postupu přípravy koncepcí výzkumu a vývoje schválené na 232. zasedání Rady pro výzkum a vývoj ze dne 11. 4. 2008 (osnova);   
3. rešerše „Aplikovaný společenskovědní výzkum“ zpracované Technologickým centrem AV ČR v březnu r. 2008;    
4.. podkladů a námětů oslovených odborných institucí, které v oborech Národního referenčního rámce excelence realizují výzkum a vývoj;    
5. vlastních podkladů a odborné erudice členů Rady ministra kultury pro výzkum.    

• Koncepce je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj ve smyslu teoretické a experimentální práce zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo značně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. 
• Hlavním cílem koncepce, která bude realizována z ní vycházejícím programem výzkumu a vývoje, je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.   
• Plánovaný objem výdajů na realizaci koncepce (včetně institucionálních), který může být dále upravován v závislosti na potřebách státu a na možnostech státního rozpočtu ČR.
Návrh byl SCHVÁLEN. 
 Financování víceprácí při výstavbě Justičního areálu v Brně
váhy - symbol spravedlnosti
• Justiční areál v Brně je v současnosti nejvýznamnější stavbou resortu justice a jeho financování zatíží v roce 2008 i roce 2009 rozpočet MSp každý rok částkou téměř 1 mld. Kč.   
• Jde o vybudování nového sídla pro Městský soud Brno a Okresní soud Brno-venkov a Městské státní zastupitelství Brno a Okresní státní zastupitelství Brno-venkov. Investorem akce je Krajský soud v Brně.   
• Vícepráce vznikaly od počátku výstavby Justičního areálu v Brně.    
• Byly avizovány KS Brno bez přesné specifikace v únoru 2008 až v podkladech pro zprávu pro pana premiéra při návštěvě Justičního areálu v Brně. 
• Následně byl KS Brno požádán o vyčíslení víceprací do konce stavby, neboť MSp ani Ministerstvo financí s vícepracemi nepočítalo.   
• V současné době probíhá intenzivní projednávání jednotlivých položek víceprací resp. zadávacích listů s dodavatelem stavby.   
• Ministerstvo spravedlnosti považuje dokončení projektu Justiční areál za jednu ze svých priorit, přestože v principu s původním zadáním akce minulým vedením MSp nesouhlasí. Platby za výstavbu JA prakticky vyčerpaly zdroje pro investice a zastavily další méně nákladné, ale stejně důležité investiční akce. Rovněž nepředpokládaný rozsah víceprací prakticky zcela zastaví další uvažované projekty, včetně běžné údržby. 

•  Varianta A: 

1. - již provedené vícepráce posoudit z cenového hlediska a jejich oprávněnosti v návaznosti na výběrové řízení a uzavřenou smlouvu o dílo, řešit jejich financování po právní stránce dohodou o narovnání s odloženým financováním. Variantu dohodou o narovnání s odloženým financováním považuje Ministerstvo financí za nejtransparentnější a nejefektivnější řešení financování víceprací při výstavbě Justičního areálu v Brně.   
2. - práce doposud neprovedené posoudit z cenového hlediska a jejich oprávněnosti v návaznosti na výběrové řízení a uzavřenou smlouvu o dílo, uzavřít na jejich realizaci příslušný smluvní dodatek.    

• Varianta B:     

1. - již provedené vícepráce s odkazem na dosud neuzavřený smluvní dodatek odmítnout financovat. Provedení těchto prací je většinou podrobně zdokladováno (fotodokumentace, schválení stavebním dozorem a zástupcem investora tj. KS Brno), lze tak předpokládat možný soudní spor, popř. zastavení stavebních prací resp. nedokončení Justičního areálu.    
2. - práce doposud neprovedené posoudit z cenového hlediska a jejich oprávněnosti v návaznosti na výběrové řízení a uzavřenou smlouvu o dílo, uzavřít na jejich realizaci příslušný smluvní dodatek    
• Bez rozporů
Vláda vzala na VĚDOMÍ.
 
Kompletní program jednání vlády je k nahlédnutí na této stránce (v levém horním rohu nepřehlédněte případné dodatkové body jednání!). Výsledky jednání vlády jsou zveřejněny na této stránceZvukový záznam tiskové konference nabízí příloha. 
Tato stránka má pouze informační charakter. Za závazné se považují informace, které občanům a zástupcům médií zprostředkují členové vlády České republiky, nebo tisková mluvčí vlády České republiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie