Aktuálně

15. 7. 2014 17:33

Návrhy vládou předkládané na mimořádnou schůzi PS podpoří naši ekonomiku, hospodářský růst, a tím také tvorbu nových pracovních míst

Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Projev předsedy vlády Bohuslava Sobotky na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny v úterý 15. července 2014.

Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci,

protože nemůžeme měnit program této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, lze hlasovat pouze pro tento návrh nebo proti němu, případně se zdržet. Dovolte mi, abych uvedl několik dobrých důvodů, proč hlasovat pro uskutečnění této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.

Jsem velmi rád, že v tento okamžik mohu představit pozitivní návrhy, které předkládá vláda České republiky na tuto mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, která byla svolána na žádost koaličních poslaneckých klubů. Návrhy, které předkládáme, pokud budou schváleny, jednoznačně pomohou rodinám s dětmi, jednoznačně pomohou seniorům. Stabilizují příjmy státního rozpočtu a vytvoří podmínky pro to, abychom mohli čerpat prostředky z Evropské unie. Všechna tato opatření, tak jak je vláda předkládá, podpoří naši ekonomiku, podpoří hospodářský růst, a tím také tvorbu nových pracovních míst.

Rád bych zdůraznil na začátku diskuse, která nás čeká a která nepochybně bude v této Poslanecké sněmovně zajímavá, je fakt, že na rozdíl od těch různých předcházejících balíčků a skupin zákonů a souborů opatření, které předkládaly v minulých letech různé vlády, my náš návrh předkládáme včas. Jsou to změny, které by měly začít platit od 1. ledna příštího roku, jsou to změny, které souvisí s přípravou zákona o státním rozpočtu, ale nepředkládáme je v září nebo v listopadu, jak to bývalo zvykem v minulých letech. Jsem rád, že v tuto chvíli máme dostatek času na to, aby Parlament tyto návrhy mohl projednat a mohl je schválit.

Vláda si rozhodně nepřeje, aby se tak důležité zákony, jako je například zákon o dani z přidané hodnoty nebo zákon o dani z příjmů, měnil v prosinci, těsně předtím, než začne nový kalendářní rok. Nepřejeme si uvádět do nejistoty občany a nepřejeme si uvádět do nejistoty podnikatelské subjekty. Proto vláda tyto návrhy předkládá po pěti měsících svého fungování. Jasně jsme si stanovili priority, návrhy byly připraveny včas ze strany jednotlivých ministerstev a v tuto chvíli má Parlament dostatečný prostor na to, aby je projednal.

Ačkoliv u některých návrhů, které předkládáme, je evidentní, že odvracíme vážné škody, které by jinak hrozily České republice, nepodlehli jsme pokušení jako minulé vlády, abychom si cestu usnadnili, nepodlehli jsme pokušení, abychom si zkracovali lhůty pro projednávání těchto návrhů zákonů například tím, že bychom předstírali, že je potřeba vyhlásit stav legislativní nouze, tak jak to zkoušeli někteří naši pravicoví předchůdci. Návrhy jsou včas připraveny a máme dostatek prostoru pro jejich projednání.

Současně bych chtěl informovat Poslaneckou sněmovnu, že u těch návrhů, které jsou na pořadu této schůze, je vysoká pravděpodobnost, že budou schváleny Senátem, a rovněž jsem nezaznamenal žádné vážné výhrady ze strany prezidenta republiky. Je tedy velká šance na to, že v okamžiku, kdy s těmito návrhy vyjádří souhlas Poslanecká sněmovna, vyjádří s nimi souhlas také Senát, popřípadě prezident republiky, a výrazným způsobem se zkrátí doba jejich projednávání tak, aby byly schváleny v dostatečném předstihu před koncem letošního roku.

To je tedy poznámka číslo jedna. Předkládáme návrhy včas, v tom prvním okamžiku, kdy tak nová vláda po svém nástupu mohla učinit.

Dovolte mi také, abych vás seznámil s obsahem těchto návrhů. Ono se neustále a velmi často v médiích mluví zejména o zákonu o státní službě. Možná by občané mohli dojít k mylnému přesvědčení, že vláda vlastně nemá a nevidí žádné důležitější problémy, než je právě úprava poměrů státních úředníků. Je to důležitý bod programu této schůze, ale rozhodně to není jediný cíl, který česká vláda sleduje. Návrh, který předkládáme, mění řadu věcí a já jsem přesvědčen, že je mění směrem k lepšímu.

První bod, u kterého bych se chtěl zastavit, se týká poskytování zdravotní péče. Návrh, který je na této schůzi v prvním čtení, ruší od 1. ledna příštího roku, od 1. ledna 2015, poplatky za recept a poplatky v ambulancích. Chci připomenout, že tento slib v minulých letech dávala celá řada politických stran. Celá řada politických stran slibovala, že poplatky, které zavedla Topolánkova vláda v roce 2008, zčásti nebo úplně zruší. My tento závazek, který je obsažen v programovém prohlášení vlády, plníme.

Chci také připomenout, že na základě rozhodnutí Ústavního soudu se od 1. ledna letošního roku neplatí poplatky v nemocnicích a vláda se dohodla na tom, že je znovu zavádět nebude. Návrh na zrušení poplatků, jak ho předkládáme, předkládáme velmi odpovědně, protože jsme nejprve zajistili příjmy pro systém zdravotní péče. Jak jistě víte, tato Poslanecká sněmovna už v dostatečném předstihu schválila zákon, kterým se navýšily platby za státní pojištěnce, tak abychom v systému zdravotní péče kompenzovali výpadek, který bude způsoben tím, že se sníží spoluúčast pacientů ve formě placení poplatků. To znamená, postupujeme odpovědně – nejprve jsme pro systém zdravotní péče zajistili prostředky, a teprve v okamžiku, kdy jsou tyto prostředky zajištěny včetně návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok, rušíme poplatky od 1. ledna příštího roku.

Druhý důležitý bod, který se týká této schůze, je snížení daně z přidané hodnoty. Vážené poslankyně, vážení poslanci, slyšíte dobře – snížení daně z přidané hodnoty. To je věc, která je v této sněmovně po řadě let nová. Předcházející vlády přicházely téměř v souvislosti s každým návrhem zákona o státním rozpočtu vždy pouze s návrhy na zvyšování daně z přidané hodnoty. V minulých letech, vždycky když vládě nevycházely finanční prostředky, nebyla schopna rozpočet připravit, tak si peníze brala od občanů, a způsobem, kterému se v naší zemi nikdo nemůže bránit, tím, že minulé vlády zdražily vše, co je zdaněno daní z přidané hodnoty, ať už to byly potraviny, ať už to byly léky nebo to třeba bydlení, doprava, vodné a stočné nebo třeba vstupenky do divadla. Daň z přidané hodnoty permanentně rostla a došlo k tomu, že například zdanění léků se v minulých letech zvýšilo z 5 až na současných 15 %.

Naše vláda navrhuje, abychom u tří citlivých položek, a to jsou právě léky, knihy a nenahraditelná dětská výživa, snížili sazbu daně z přidané hodnoty z 15 na 10 %, a to od 1. ledna příštího roku.

Třetí návrh a třetí změna, kterou předkládáme, se týká rodin s více dětmi. Navrhujeme, aby nově v České republice bylo porodné poskytováno i na druhé dítě, a současně – což pokládám za ještě důležitější – navrhujeme, aby se rozšířil okruh rodin, které mají na porodné nárok. V uplynulých letech docházelo k tomu, že se neustále zužoval okruh lidí a okruh rodin s dětmi, které měly nárok na nějakou formu pomoci od státu, a doplatily na to zejména pracující rodiny s dětmi a doplatily na to zejména střední vrstvy.

Cílem návrhu vlády je, abychom tím, že rozšíříme okruh rodin, které mají nárok na dětské přídavky, podpořili ve větším rozsahu právě pracující rodiny s dětmi.

To, že zavádíme porodné na druhé dítě ve výši deseti tisíc korun, je nepochybně faktickým důkazem toho, že vláda chce dělat konečně prorodinnou politiku. Politiku, která bude orientována na podporu rodin, které se rozhodly mít děti. Ne že tyto rodiny budeme trestat, ne že budeme těmto rodinám zvyšovat daně, ale chceme hledat možnosti, jak jim pomoci a jak je podpořit.

Další důležitá změna, která je součástí tohoto balíčku, je otázka, která v minulých letech trápila celou řadu pracujících důchodců. Nečasova vláda jim ze dne na den vzala slevu na dani. My tímto návrhem slevu na dani pro pracující důchodce od prvního ledna příštího roku vracíme tak, jak jsme slíbili ve vládním programu.

Pokud jde o daňové úpravy, chci připomenout ještě jednu z nich, která je také velmi důležitá. Postupně zvyšujeme slevu na dani na děti. Opět podpora, která směřuje k pracujícím rodinám s dětmi.

Abych nejmenoval úplně všechny změny, chci se ještě soustředit na ty, které pokládám za nejdůležitější. Návrh, který předkládáme, také omezuje zneužívání sociální dávky, která je vyplácena jako doplatek na bydlení. Ten návrh reaguje na neuspokojivou situaci, která se u nás vytvořila po takzvané Drábkově sociální reformě.

V okamžiku, kdy byla výplata sociálních dávek převedena z obcí na úřady práce, se ve velkém rozjelo zneužívání sociálních dávek určených na podporu bydlení. Úřady práce tomu nedokázaly čelit, protože byly personálně poddimenzovány, a minulé vlády to nezajímalo. Výsledkem toho, že to minulé vlády nezajímalo a že nikdo neudělal legislativní změny, je stav, který dnes máme. V České republice máme několik tisíc takzvaných sociálních ubytoven, které těží, a v řadě případů čistě podnikatelsky, z toho systému dávek tak, jak byly nastaveny. Za ubytování, které nemá vůbec žádné parametry, které nemá vůbec žádnou důstojnost, se inkasují desítky tisíc korun, když se sloučí dávky od několika osob. Tomu chceme zabránit. Chceme zabránit tomuto sociálnímu kořistění a těmto podvodům tím, že předkládáme příslušnou novelu zákona.

To, co myslím, že je také důležité, a je to pozitivní zpráva, je vrácení zelené nafty jako podpory pro naše zemědělce. Chci připomenout, že to zvyšuje konkurenceschopnost našich zemědělců, protože v okolních zemích mají šanci, aby na podobnou podporu dosáhli. V České republice byla postupně omezena, až byla nakonec minulou vládou zrušena, a my se snažíme ten stav vůči zemědělcům napravit.

Velká část diskuse, vážené poslankyně a vážení poslanci, která je před námi, se nepochybně bude dotýkat otázky zákona o státní službě. Nepochybně je to vážné téma. Bude se týkat cca 65 tisíc zaměstnanců státu, kteří podle posledních propočtů pod nový zákon o státní službě budou spadat. Bude se to dotýkat jejich postavení v zaměstnání, požadavků na jejich kvalifikaci, bude se to dotýkat jejich zabezpečení a jejich odměňování. Pro tyto lidi je to nepochybně důležité téma, ale je to také důležité téma i pro nás ostatní.

Zákon o státní službě je velký dluh. My jsme už před víc než deseti lety slíbili jako Česká republika, když jsme vstupovali do Evropské unie, že budeme mít zákon o státní službě. Ten zákon ještě stále není zcela účinný. Po deseti letech od vstupu do Evropské unie! Je evidentní, že všechny minulé vlády se podepsaly svým dílem na tom, že tento zákon nemáme. Jeho další odkládání ale už není možné. Není možné opakovat to, co se tady opakovalo v minulých letech: nedostatek vůle, neschopnost návrh dobře připravit, neschopnost zajistit finanční prostředky. To všechno byly důvody, proč ten zákon nebyl přijat.

Naše vláda má za cíl, a je to jeden z klíčových cílů, který jsme si dali v programu, aby zákon o státní službě v naší zemi konečně platil. Od prvního ledna příštího roku. Situace není taková, že bychom si mohli dovolit ten návrh ještě dále odkládat. A já vám řeknu proč.
My jsme teď ve fázi přípravy na čerpání prostředků z Evropské unie. Jsou to peníze, které pro Českou republiku byly vyčleněny na léta 2014 až 2020. My máme rok 2014 v polovině a je zřejmé, že v letošním roce z té nové finanční perspektivy, z nového rozpočtu nebudeme schopni žádné prostředky vyčerpat. Prostě proto, že není čerpání v České republice připraveno.

Chci informovat Poslaneckou sněmovnu o tom, že vláda velmi rychle a intenzivně podniká kroky k tomu, abychom se připravili a už od začátku příštího roku mohli v České republice začít peníze z nových evropských fondů využívat. Ale aby k tomu došlo, potřebujeme mít účinný a platný zákon o státní službě. Od prvního ledna příštího roku. Pokud se to nestane, bude to překážka, kterou se nepodaří překonat.

Já vím, že tady bude snaha ten závazek relativizovat. Vím, že tady bude snaha říkat: podívejte se, kde to máte napsáno černé na bílém, že ten zákon musí platit. Já chci jenom připomenout naši zkušenost z minulosti a věřte mi, že bych ji nechtěl opakovat.

Byla tady vláda Petra Nečase, která rovněž slibovala Evropské komisi, že prosadí účinný zákon o státní službě. Nikdy se jí to nepovedlo. Vláda se snažila hledat nějaká jiná řešení a řešení odkládat. Výsledkem byl fakt, že České republice bylo pozastaveno čerpání z naprosté většiny evropských fondů během Nečasovy vlády. Dostali jsme stopku a několik měsíců bylo čerpání zcela zastaveno. Platíme za to velmi krutou daň. Zaplatili jsme ji loni tím, že jsme přišli o víc než deset miliard z evropských fondů. Zaplatíme ji i letos. A vláda s tím bohužel nemůže příliš dělat, protože zpoždění, ke kterému došlo, už se nedá v tom krátkém časovém horizontu dohnat.

To znamená, už tady máme jednu velmi smutnou a tragickou zkušenost z toho, když minulá Nečasova vláda ignorovala potřebu přijetí zákona o státní službě. Tuhle chybu už Česká republika opakovat nemůže, protože by to pro nás mělo vážné hospodářské důsledky. Jde o víc než pět set miliard korun. Jde o peníze, které mohou být použity na investice, na modernizaci ekonomiky, na podporu obcí, měst a krajů. Mohou být použity na zlepšení veřejných služeb, na vytváření nových pracovních míst. Cílem vlády je, abychom v lednu příštího roku měli zákon o státní službě, a cílem vlády je, abychom na začátku příštího roku mohli začít vyhlašovat první výzvy k evropským fondům.

To jsou ty hlavní důvody, které nás vedou k přijetí zákona o státní službě.

Já tady nechci mluvit o těch dalších cílech a motivech, jako je odpolitizování státní správy, posílení odbornosti státní správy. To se rozumí samo sebou. Koneckonců o tom mluvili všechny ostatní vlády, které byly před námi, ale žádná tu věc nedotáhla do konce. My už ji odkládat nemůžeme, a dokonce ji dotáhnout chceme tak, aby zákon začal platit od prvního ledna příštího roku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vás za vládu České republiky požádat, abyste podpořili program této mimořádné schůze Poslanecké sněmovny. Návrhy zákonů, které předkládáme, občanům pomohou. Návrhy zákonů, které předkládáme, stabilizují státní rozpočet. Návrhy, které předkládáme, podpoří českou ekonomiku v příštích letech. Je nepochybně dobré a správné pro tyto návrhy zákonů hlasovat.

Děkuju. (Potlesk většiny koaličních poslanců.)


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie