Aktuálně

27. 4. 2018 18:57

Na Úřadu vlády jednala Bezpečnostní rada státu

Bezpečnostní rada státu se na jednání 27. dubna 2018 zabývala mimo jiné aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Členové Bezpečnostní rady státu byli informováni o postupu při řešení strategie zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek s výhledem na 10 let a o aktuální migrační situaci v Řecku a na západobalkánské migrační trase.

Bezpečnostní rada státu projednala Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2017 (ve srovnání s rokem 2016), která poskytuje souhrnné informace o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, podává přehled o vývoji, struktuře a dynamice kriminality, jejích pachatelích a obětech a informuje o aktivitách exekutivy v oblasti vnitřní bezpečnosti.

Rada se také zabývala Koncepcí boje proti organizovanému zločinu do roku 2023 a Akčním plánem boje proti organizovanému zločinu na roky 2018 a 2019, jejichž účelem je na základě analýzy současné situace formulovat opatření k vytváření vhodných dlouhodobých podmínek pro práci bezpečnostních sborů v oblasti prevence, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území České republiky.

Dále Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti České republiky za rok 2017, která popisuje plnění cílů při zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky v oblasti budování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, činnost Vládního CERT (GovCERT.cz) a vývoj legislativy. Součástí Zprávy je hlášení o stavu naplňování Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti na období let 2015 až 2020.

Bezpečnostní rada státu schválila Vyhodnocení Akčního plánu Auditu národní bezpečnosti za rok 2017, jež je přehledným souhrnem stavu plnění všech úkolů uložených jednotlivým gestorům usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 407. Pro informaci byly předloženy Roční informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020 a Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2017.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter