Aktuálně

17. 10. 2016 18:59

Tripartita projednala situaci na trhu práce, přípravu dopravních staveb a čerpání evropských fondů

Tisková konference po jednání tripartity, 17. října 2016.
Tisková konference po jednání tripartity, 17. října 2016.
Na Úřadu vlády zasedla v pondělí 17. října 2016 Rada hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavními tématy jednání byla dopravní agenda a zajištění realizace klíčových dopravních staveb, čerpání fondů EU v období 2007–2013 a 2014–2020, současná situace na trhu práce a dosavadní výsledky v projektu hledání kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny.

Přehled investorské přípravy staveb

Zástupci vlády dnes se sociálními partnery jednali o realizaci dopravních staveb. Dopravní infrastruktura je klíčovou prioritou vlády a dobré dopravní propojení v regionech i napojení na mezinárodní cesty je důležité pro rozvoj hospodářství v České republice. S tím je spojen i zájem investorů a vznik nových pracovních míst. Materiál byl projednán vládou na zasedání 5. října 2016. Vláda uložila ministru dopravy předkládat vládě každé dva měsíce přehled investorské přípravy staveb, které mají datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč. Materiál obsahoval informace ve vztahu k přípravě tzv. prioritních dopravních záměrů, pro které bude zvolen zrychlený režim znovu posouzení vlivů záměrů na životní prostředí.

Čerpání prostředků z fondů EU

Tripartita dnes také projednala pravidelnou zprávu o čerpání fondů Evropské unie. Díky intenzivní práci vlády se ČR daří čerpání výrazně zlepšovat.

Během srpna 2016 byly Evropské komisi odeslány poslední žádosti o průběžné platby k proplacení z programového období 2007–2013 v celkové hodnotě 2,1 mld. Kč. Celkově bylo z EK vyžádáno k refundaci 85,8 % celkové alokace, což je v tuto chvíli maximum, o které si zatím ČR může zažádat. Zbylé prostředky budou ze strany EK refundovány až po uzavření programů. V lednu 2017 dojde k uzavření účtů řídicích orgánů ze strany Ministerstva financí – Platebního a certifikačního orgánu a následně k odeslání žádostí o vyplacení konečného zůstatku.

K 31. srpnu 2016 bylo od počátku programového období 2014–2020 vyhlášeno za všechny programy celkem 337 výzev s alokací 387,8 mld. Kč. V rámci vyhlášených výzev byly do konce srpna 2016 uzavřeny právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 50,8 mld. Kč. Příjemcům bylo do konce srpna 2016 proplaceno 14,2 mld. Kč.

Situace na trhu práce

Vláda plní jeden z nejdůležitějších úkolů a snižuje nezaměstnanost. Díky aktivní politice zaměstnanosti i podpoře hospodářství je dosahováno rekordních čísel. Rada hospodářské a sociální dohody se proto zabývala také problematikou situace na trhu práce. Nedostatek pracovní síly lze dlouhodobě sledovat ve skupině zaměstnání řemeslníci a opraváři a obsluha strojů a zařízení a montéři. K 30. září 2016 bylo na pracovištích Úřadu práce České republiky evidováno 378 258 uchazečů o zaměstnání, meziročně je jejich počet nižší o 63 634. Na 1 volné pracovní místo připadalo v průměru 2,7 uchazečů o zaměstnání, zatímco na konci září 2015 to bylo 4,07 uchazečů. Projekt vysoce kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny je realizován pilotně, má stanovenou roční kvótou 500 zaměstnanců a je určen pro specialisty, primárně pro technické profese. K 21. září 2016 bylo do projektu zařazeno celkem 166 ukrajinských uchazečů. Žádosti o zařazení do programu přijímají podnikatelské reprezentace. Roční kvóta projektu je stanovena na 3 800 žádostí. K 27. září 2016 bylo zařazeno do projektu 538 osob.

Stabilizace na komoditním trhu v oblasti mléka a masa

Vláda a Ministerstvo zemědělství společně se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů hledají způsob, jak zemědělcům pomoci, aby chovatelé nebyli nuceni živočišnou výrobu utlumovat či rušit. Intenzivní práce probíhá zejména v těchto oblastech: jednání na úrovni EU; nastavování dotací a podpor; zavádění nových národních dotačních titulů; zvyšování podílu domácích potravin na tuzemském trhu; podpora propagačních opatření pro zemědělské produkty; edukativní činnost; pomoc při odbytu výrobků.

Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona

Rada vlády hospodářské a sociální dohody projednala také novelizaci stavebního zákona. Materiál byl projednán vládou v záři letošního roku a následné schválení návrhu umožnilo jeho posun do dalšího legislativního procesu.

Informace o aktuálním stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dalším tématem jednání tripartity byl aktuální stav v oblasti bezpečnosti a ochrany při práci. Podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky je oblast bezpečnosti práce v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Podkladový materiál shrnul činnost MPSV, jakožto gesčního orgánu, v oblasti BOZP.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie