Aktuálně

10. 9. 2008 14:05

Vláda schválila návrh na sjednání Dohody s USA o právním postavení ozbrojených sil USA přítomných na území ČR

Dnes, 10. září 2008, schválila vláda ČR návrh na sjednání Dohody s USA o právním postavení ozbrojených sil USA přítomných na území ČR (nadále Dohoda). Tato Dohoda je uzavírána v souvislosti s již uzavřenou dohodou o umístění radarové stanice protiraketové obrany v Brdech.

vlajky_USA_ČR_ilustraceDohoda byla vyjednána pod vedením Ministerstva obrany ČR za přispění dalších resortů. Ministryně obrany pověřila vyjednáváním Dohody úsek 1. náměstka ministryně obrany Martina Bartáka. Vedoucím vyjednávacího týmu Ministerstva obrany ČR byl ředitel sekce obranné politiky a strategie Ivan Dvořák. Díky úsilí vyjednavačů Ministerstva obrany ČR i dalších resortů byl připraven návrh, který se v řadě ustanovení odlišuje od standardních bilaterálních dohod tohoto typu, které USA se svými spojenci uzavírají, a který zohledňuje požadavky české strany. Celý text Dohody bude zveřejněn po jejím podpisu tak, jak to odpovídá mezinárodním diplomatickým zvyklostem. Pro potřeby médií vydává Ministerstvo obrany ČR již nyní souhrn obsahu Dohody: 


1. Účelem Dohody je úprava právního postavení ozbrojených sil USA, civilního personálu i závislých osob pobývajících na území ČR v souvislosti s radarovou stanicí (nadále též souhrnně americký personál). Dohoda vychází z Dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil (tzv. NATO SOFA), podepsané v Londýně dne 19. června 1951. Ta počítá s tím, že jednotlivé smluvní strany (členové NATO) mohou své další vztahy v této věci upravovat samostatnými dohodami. Tou je i sjednávaná Dohoda, ve které je uplatněn princip, že pokud není v Dohodě stanoveno jinak, použijí se ustanovení NATO SOFA, která již je součástí českého právního řádu (byla vyhlášena pod číslem 1 v roce 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv). Dohoda má celkem 34 článků a v českém překladu 28 stran. 

2. Česká strana v průběhu jednání prosazovala koncepci, jejímiž hlavními body bylo držet se v co největší míře stávající úpravy NATO SOFA a nepřijímat ustanovení, která by znamenala odklon od postupů a limitů českého práva. Česká strana prosadila, že Dohoda se bude týkat pouze amerického personálu souvisejícího s radarovou stanicí. Případná aplikace dohody na jiné případy pobytu amerických sil na českém území je možná pouze po souhlasu České republiky vyjádřeném v souladu s Ústavou a právním řádem ČR. 

3. Dle Dohody si Česká republika ponechává plnou suverenitu a vlastnické právo k území a jakémukoli nemovitému majetku, jehož užívání bylo povoleno ozbrojeným silám Spojených států. Prostor radarové stanice je nadále územím ČR. Všechny nemovitosti, které budou nově vybudovány ozbrojenými silami Spojených států, se stávají vlastnictvím České republiky v okamžiku dokončení. 

4. V průběhu přípravy, výstavby, provozu a stahování se z radarové stanice je povinností Spojených států respektovat příslušné právo České republiky. Pokud česká strana rozhodne, že se stavba odchyluje od projektu, na žádost české strany se dočasně pozastaví další práce na té části stavebního projektu, který je předmětem neshody. 

5. Ozbrojené síly Spojených států budou dle Dohody ve vhodné míře využívat místní české fyzické a právnické osoby jako dodavatele věcí a služeb, pokud jsou nabídky takových dodavatelů konkurenceschopné a představují nejlepší hodnotu. 

6. Česká republika odpovídá za zajištění odpovídající vnější bezpečnosti a ochrany radarové stanice. Spojené státy odpovídají za vnitřní bezpečnost a udržení pořádku na radarové stanici. Vojenské orgány Spojených států za účelem obnovení či udržení kázně svého personálu mohou operovat vně radarové stanice, ale pouze se souhlasem a pod vedením příslušných českých orgánů. 

7. Dohoda upravuje i vstup a pobyt amerického personálu na území ČR. Tato otázka je obecně upravena již v NATO SOFA. V souvislosti s radarovou stanicí česká strana prosadila povinnost pro americký personál prokazovat se speciálně vydanou identifikační kartou vydávanou českými orgány. 

8. Úprava zdanění vychází z principů NATO SOFA. Dohoda umožňuje osvobození od DPH, spotřebních daní nebo jiných nepřímých daní u zboží a služeb pořízených ozbrojenými silami USA v souvislosti s výstavbou a provozem radarové stanice. 
V otázce osvobození od daně z příjmu pro dodavatele ozbrojených sil USA a jejich zaměstnance bylo po dlouhých jednáních dosaženo kompromisního textu. Režim osvobození od daní z příjmů na radarové základně se bude v omezené míře vztahovat pouze na americké firmy a jejich zaměstnance, jež jsou podrobeny zdanění těchto příjmů v USA. Ostatní dodavatelé a jejich zaměstnanci budou podrobeni zdanění ČR podle platné legislativy. 

9. Rozsáhlý prostor je v Dohodě věnován úpravě trestní jurisdikce. Česká strana trvala na zachování práva přednostní jurisdikce přijímajícího státu nad delikty personálu USA v souladu s NATO SOFA, a toto stanovisko prosadila.

Česká republika má obecně právo přednostní jurisdikce ve všech případech. Z tohoto pravidla jsou pouze dvě výjimky vycházející z NATO SOFA: 

• USA mají právo přednostní jurisdikce nad příslušníkem svého personálu v případě, že spáchal trestný čin pouze proti majetku a bezpečnosti USA nebo proti jinému příslušníkovi amerického personálu.
• USA mají právo přednostní jurisdikce nad příslušníkem svého personálu v případě, že spáchá trestný čin ve výkonu služby.
I v těchto případech může česká strana požádat americkou stranu, aby se práva přednostní jurisdikce vzdala.
Dohoda dále upravuje stíhání v nepřítomnosti, spolupráci při předávání důkazních prostředků, spolupráci při úkonech dokazování, omezení použití důkazních prostředků pro účely trestního řízení u jiných trestných činů, podmínky výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody a další oblasti. 

10. Dohoda se zabývá i ochranou životního prostředí a zdraví a odkazuje na podrobnou úpravu v Dohodě mezi ČR a USA o zřízení radarové stanice protiraketové obrany USA v ČR. V obou dohodách se USA zavazují respektovat příslušné právní předpisy ČR v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti. Při rozhodování, zda uplatňovat české či americké standardy ochrany životního prostředí, se americká strana zavázala uplatňovat ty, které zajišťují větší ochranu. 

11. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Pracovněprávní vztahy českých občanů, kteří budou vykonávat práce pro ozbrojené síly Spojených států, se budou řídit příslušnými právními předpisy ČR a platnými bilaterálními dohodami sjednanými mezi ČR a USA, včetně samotné Dohody. Ozbrojené síly Spojených států mimo jiné uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. 

12. Platnost Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou. 


V případě zájmu o upřesnění výše uvedených informací se obracejte na Tiskovou a informační službu Ministerstva obrany ČR, tel. 973200147, e-mail: info@army.cz

Text přepisu záznamu tiskové konference naleznete na této stránce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie