Aktuálně

23. 8. 2021 15:40

Výsledky jednání vlády 23. srpna 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1156/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zpráva o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU za rok 2020 a první polovinu roku 2021
čj. 903/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

39 . Realizace programu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (II. fáze – za rok 2020) a její rozpočtové dopady
čj. 933/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

40. Zajištění finančních prostředků na realizaci zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021
čj 934/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

41. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 937/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

42. Stav realizace programu COVID – Nepokryté náklady
čj. 936/21
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

43. K návrhu podpory vlády České republiky Českému tenisovému svazu na spolupořádání Mistrovství světa družstev žen v tenise v roce 2021
čj. 932/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

44. Zrušení usnesení vlády České republiky k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Věcný záměr zákona o státní organizaci Správa dálnic a silnic
čj. 434/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 827/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích
čj. 897/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 792/21
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
čj. 699/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. O souhlasu poskytnutím peněžního daru do Litevské republiky v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2021
čj. 910/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh kolektivní dohody vyššího stupně
čj. 864/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na vytvoření dotačního titulu pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro rok 2021
čj. 895/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Záměr dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením
čj. 905/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Povolení výjimky podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.z podmínky trvalé nepotřebnosti nemovitého majetku v k.ú. Nové Město, obec Praha, pro stát
čj. 858/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Žádost o povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti majetku pro stát podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováni v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (majetek, s nímž je příslušná hospodařit Státní zemědělská a potravinářská inspekce)
čj. 839/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zajištění zřízení Národního koordinačního centra výzkumu a vývoje v oblasti kybernetické bezpečnosti
čj. 847/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Zpráva za rok 2020 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 - 2022
čj. 822/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2020 a jeho celkové zhodnocení
čj. 823/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů k důsledné implementaci Baby-friendly Hospital Initiative 2018
čj. 902/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Změna Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
čj. 887/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2021
čj. 894/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2021
čj. 871/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2020
čj. 836/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2020
čj. 870/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Aktualizace Komplexního záměru dislokace Finanční správy ČR na území statutárního města Brna
čj. 869/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2022
čj. 873/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Strategie rozvoje kulturních a kreativních odvětví pro roky 2021-2025
čj. 861/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh na ratifikaci Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů (Nairobi, 9. června 1977) a na změnu oznámení podle jejího čl. 15 odst. 3
čj. 857/21
Předkládají: místopředsedkyně vlády a ministryně financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o společném leteckém prostoru
čj. 849/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh na sjednání Evropsko-středomořské letecké dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé
čj. 850/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

29. Návrh na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé o společném leteckém prostoru
čj. 851/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Návrh na sjednání Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Státem Katar na straně druhé o letecké dopravě
čj. 852/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh na obeslání 65. řádného zasedání Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), konaného ve dnech 20. 24. 9. 2021 ve Vídni
čj. 890/21
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Návrh na účast na zvláštním zasedání Mezinárodní velrybářské komise, prostřednictvím videokonference (8. – 10. září 2021)
čj. 872/21
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

33. Účast ministra zahraničních věcí na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Brdu pri Kranju ve dnech 2. a 3. září 2021
čj. 888/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

34. Zpráva o průběhu a výsledcích pracovní návštěvy předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v Praze dne 19. července 2021
čj. 885/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

35. Zpráva o setkání ministrů zahraničních věcí zemí skupiny Central 5 v Mělníku dne 20. července 2021
čj. 886/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Polské republiky Zbigniewa Raua v České republice dne 25. června 2021
čj. 834/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

37. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí a zahraničního obchodu Maďarska Pétera Szijjártó v Praze dne 1. července 2021
čj. 833/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Zpráva o účasti prezidenta Slovinské republiky Boruta Pahora na Prague European Summit 2021 ve dnech 12. až 14. července 2021
čj. 878/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2020
čj. 863/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

2. Zpráva za rok 2020 o rovnosti žen a mužů
čj. 859/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Bod jednání byl stažen

3. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 1. července do 15. července 2021
čj. 892/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

4. Zpráva Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky o opatřeních učiněných ve stavu pandemické pohotovosti – za období od 16. července do 31. července 2021
čj. 896/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Informace o záměru Státního ústavu pro kontrolu léčiv učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií
čj. 906/21
Předkládá: ministr zdravotnictví

6. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2020
čj. 825/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

7. Výroční zpráva Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod za rok 2020
čj. 854/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

8. Výroční zpráva o stavu otevřených dat České republiky za rok 2020
čj. 889/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace pro vládu České republiky o stavu plnění usnesení vlády k návrhu na výkup zámečku v Petrkově, zřízení samostatného pracoviště a zajištění dopadů na rozpočet Památníku národního písemnictví
čj. 862/21
Předkládá: ministr kultury

10. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (52)
čj. 828/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (53)
čj. 891/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

12. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Smlouva na poskytování služeb certifikační autority v rámci provozu EET
čj. 868/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

13. Informace k přípravě nadlimitní veřejné zakázky v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – Zabezpečení rozvoje a technické podpory systému rizikové analýzy – ERIAN
čj. 900/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

14. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 - Informace o podmínkách zadání nadlimitní veřejné zakázky - Realizace IP telefonie FS – etapa 1
čj. 901/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

15. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 837/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

16. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti informačních a komunikačních technologií s názvem „SI/23 VMO Brno, Obnova vybraných částí tunelu Pisárky, Hlinky a části navazující komunikace“
čj. 838/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

17. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Úpravy informačního systému Registr živnostenského podnikání
čj. 840/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

18. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86; Resort Ministerstva dopravy
čj. 855/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

19. Informace pro vládu České republiky o záměru „Výstavba modulu Drony (součást IS ÚCL)“ realizovaném Úřadem pro civilní letectví
čj. 856/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

20. Informace pro vládu České republiky o přípravě Smlouvy o zajištění vybraných činností Facility Managementu pro objekt Ministerstva dopravy, uzavírané se státním podnikem CENDIS, s. p., na základě postupu podle ustanovení Il odst. I (vertikální spolupráce) zákona č. I 34/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 881/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

21. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií: Napojení Informačního systému duševního vlastnictví na portál občana, nový portál Úřadu průmyslového vlastnictví, úplné elektronické podání a zavedení prvků umělé inteligence
čj. 904/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a předseda Úřadu průmyslového vlastnictví

22. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Modernizace prostředků AWOS“
čj. 835/21
Předkládá: ministr obrany

23. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora Internet MO“
čj. 853/21
Předkládá: ministr obrany

24. Informace o veřejné zakázce „Poskytování služby navigačních informací JEPPESEN"
čj. 898/21
Předkládá: ministr obrany

25. Informace k veřejné zakázce „Zajištění servisní podpory pro databázový systém Oracle“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 882/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

26. Informace k veřejné zakázce „Nákup licencí Service now pro Centrální ServiceDesk NIPEZ“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 883/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

27. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 826/21
Předkládá: ministr zemědělství

28. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu o podpoře a rozvoji OKbase MZV ČR
čj. 831/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie