Tiskové konference

2. 3. 2011 13:00

Tisková konference po jednání vlády, 2. března 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase, ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila, ministra dopravy Víta Bártu a ministra životního prostředí Tomáše Chalupu. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vláda ČR dnes na svém zasedání probrala celou řadu bodů. Já bych si dovolil vypíchnout několik z nich. V prvé řadě jsme schválili novelu obchodního zákoníku, kterou předložil pan ministr spravedlnosti, kterým zpřesňujeme některá ustanovení a také reagujeme na vývoj judikatury nejvyššího soudu. Výraznější změnou je, že podnikatel musí mít právní důvod k užívání prostorů, ve kterých má sídlo, po celou dobu svého podnikání. Na druhé straně, je tu zjednodušení života podnikatelům. Nemusí dokládat právní důvod k užívání prostor, pokud je to zjistitelné z veřejného rejstříku. Zjednodušuje se proces likvidace tzv. prázdných společností, ve kterých není žádný majetek, podobu formuláře pro zápis údajů do rejstříku bude ministerstvo spravedlnosti bezplatně zveřejňovat na svých internetových stránkách. Zvyšuje se ochrana podnikatelů. Například ve sbírce listin obchodního rejstříku se nebudou zveřejňovat podpisové vzory statutárních orgánů, které byly často zneužívány. V obchodním rejstříku nebudou ve veřejné části přístupná rodná čísla FO. Návrh tedy zvyšuje i ochranu osobních údajů a ochranu soukromí. Dalším důležitým návrhem zákona je návrh zákonů o provozu na pozemních komunikacích, o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který předložil pan ministr dopravy. Cílem předloženého návrhu je v oblasti získávání řidičského oprávnění plně harmonizovat stávající právní úpravu s právem EU. Bližší podrobnosti řekne pan minstr. Já bych jen tady uvedl jednu věc, že výslovně se doplňuje nemožnost udělení řidičského oprávnění osobě, která dosáhla limitu 12 bodů v bodovém systému, přestože nebyla držitelem oprávnění. To znamená, zakazuje udělení řidičského oprávnění osobám, kterým byl v jiném státě uložen trest zákazu řízení, popřípadě odebráno řidičské oprávnění, protože tato věc byla zneužívána. A také je důležité, že řidičské oprávnění pro skupinu A, nejsilnější motocykly, bude možné získat ve 20 letech po dvouletém držení řidičského oprávnění pro skupinu A2, nebo v 21 letech omezeně na tříkolová vozidla. Dalším důležitým návrhem, který jsme schválili, je návrh změny trestního zákoníku a trestního řádu, který předložil pan ministr. Navrhujeme zpřísnit tresty za korupční jednání a to zejména u úředních osob za pletichy v insolvenčním řízení, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a pletichy při veřejné dražbě. Vycházíme v tomto návrhu z vládní protikorupční strategie a je to vlastně naplňování této strategie. Dochází také ke zpřísnění trestů a to znatelně. Horní hranice trestní sazby se zvyšuje u úředních osob většinou z 5 na 8-10 let. Dále se upřesňují pravidla ukládání trestů domácího vězení a trestu obecně prospěšných prací. A skutkové podstaty některých trestných činů. Návrh, který také považuji za velmi důležitý a velmi zásadní, je poslanecký návrh poslanců Pavla Béma, Jaroslava Krupky a dalších, kterým je možno pružně reagovat na rychle se vyvíjející situaci v oblasti zneužívání nových syntetických látek jako drog, a na základě tohoto návrhu bude zařazeno 33 těchto nových drog na seznam návykových látek, který je součástí zákona o návykových látkách. Ta věc je velmi naléhavá především v Moravskoslezském kraji v hraničních oblastech s Polskem, a proto je navrženo vyslovení souhlasu již v prvním čtení. Velmi důležitý bod nelegislativní povahy je bod, který předložil pan ministr životního prostředí, kterým je návrh opatření k posílení konkurenceschopnosti rozvoje podnikání z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí. Tady jde o opatření, která přinesou podnikatelským subjektům úsporu nákladů, aniž by přitom jejich realizace znamenala negativní vlivy na životní prostředí. Podrobnosti řekne pan ministr životního prostředí. Takže tolik k těm důležitým návrhům a já bych poprosil pana ministra Pospíšila, aby řekl podrobnosti k novele obchodního zákoníku a k novele trestního zákoníku a trestního řádu.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Děkuji, pane premiére, dobrý den, dámy a pánové. Já pouze stručně doplním pana premiéra, protože on to z velké části řekl. Obě ty novely mají fakticky protikorupční charakter. V případě obchodního zákoníku se změny týkají rejstříku, kdy odstraňujeme určité nešvary, které s činností rejstříku souvisí. Na prvém místě je to boj s tzv. fiktivními firmami, respektive firmami či společnostmi, které mají pouze fiktivní sídlo. Často se setkáváme s tím, že firma má někde své sídlo a jediné co v daném objektu je, je poštovní schránka a tu firmu nelze dohledat. To do budoucna nebude možné. Bude nutné, aby takováto obchodní společnost nebo firma do obchodního rejstříku jasně napsala, jaký má právní vztah k té nemovitosti, kde sídlí. Bude muset buď být jejím vlastníkem či bude muset jasně prokázat, že tam má nájemní vztah, že tam nemá pouze tu schránku, která je pověšena na nemovitosti. Současný stav je velmi neuspokojivý, řekl bych až paradoxní, protože když dnes budete vlastníkem objektu a někdo si ve vašem objektu udělá fiktivní sídlo své firmy, tak vy jako vlastník objektu se nemůžete nijak bránit. Nemáte žádný obranný prostředek. Sami tedy tušíte, že bylo nutné, aby vláda na takovouto situaci reagovala, a proto novela, která říká, pokud někdo má někde sídlo, musí mít nějaký právní vztah k té nemovitosti. Buď je vlastníkem anebo je nájemcem. Je to boj proti fiktivním společnostem, tedy i proti korupci. Další věcí je boj proti tzv. prázdným společnostem, dnes je v obchodním rejstříku celá řada společností, které již fakticky neexistují, jsou mrtvé, ale právně jsou zapsané. Jejich likvidace je velmi komplikovaná, pokud statutární orgány sami nejsou aktivní. V takovém případě my velmi zjednodušujeme proces likvidace, soud bude moci určit likvidátora a tento i proti vůli společnosti tu společnost zlikviduje, pokud bude vykazovat zákonem dané znaky. Třetí věc, kterou zmiňoval pan premiér, ta posiluje ochranu osobních údajů o osobách, které jsou registrovány v rejstříku, například členové statutárního orgánu. Je to ochrana jejich podpisových vzorů, opět boj proti zneužívání tohoto, jak už bylo řečeno, a dále do budoucna rodná čísla nebudou zveřejňována v obchodním rejstříku, budou v tzv. neveřejné části. Ve veřejné části budou jen data narození. Tolik tedy stručně několik informací k obchodnímu rejstříku. Jestli dovolíte několik vět k novele trestního zákona. Pan premiér to víceméně všechno řekl, já to pouze doplním. Cílem bylo naplnit protikorupční strategii vlády, kterou naplňujeme konkrétními zákony, minule to byla trestní odpovědnost PO, dnes zpřísnění sankcí u trestných činů souvisejících s korupcí. Je to přibližně deset skutkových podstat, byly již vyjmenovány, kdy ta základní sazba, která byla až 3 roky, tak se zvedá na 4 roky, a ta nejvyšší sazba 2-8 let by do budoucna měla být 3-10 let. S tím, že nejpřísnější postih se má týkat úředních osob. My se domníváme, že nejvíce nebezpečnou formou korupčního jednání je, pokud takovému jednání podlehne úřední osoba, a tam je třeba, aby ta sankce byla ještě přísnější než u toho, kdo také je trestný, podílí se na korupčním jednání, ale nemá takovýto veřejný status. Co do zákona bylo doplněno z trošku jiného soudku, je rozšíření domácího vězení jako alternativního trestu. Chceme, aby více pachatelů, kteří vykonávají trest odnětí svobody a chovají se řádně a byli odsouzeni za méně závažnou trestnou činnost, aby po uplynutí určité části trestu jim bylo možno výkon trestu odnětí svobody překlopit do domácího vězení. Je to velmi nutné, když se podíváte na statistiky, roste počet vězňů, překročili jsme číslo 22 500 a musíme na to takto reagovat. Je to úprava běžná v zahraničí. A to, co velmi uvítá zdravotnický personál a bylo o to několikrát žádáno, jsem moc rád, že tato vláda to předkládá, je to rozšíření užití zabezpečovací detence a nová úprava překlopení ústavního ochranného léčení do zabezpečovací detence. Pokud budete mluvit s lékaři a sestrami, kteří pracují v léčebnách, ve zdravotních ústavech a pokud tam pachatelé vykonávají ochranné léčení, velmi často se dozvíte, že se chovají agresivně, napadají personál, napadají ostatní klienty, poškozují majetek a dnes není možné proti nim zasáhnout. Respektive, museli by spáchat nový trestný čin. Proto navrhujeme, aby pachatel, který má ochranné ústavní léčení a není ochoten se dobrovolně léčit, aby se mu překlopilo takovéto léčení do zadržovací detence, protože tam jaksi jsou příslušníci vězeňské služby, tam už můžeme využít jasnější prostředky proti němu, aby se takto nechoval. Takže to velmi uvítají zaměstnanci zdravotních zařízení. Těch změn je celá řada, nechci s nimi obtěžovat, jen poslední větu. Přinášíme nové skutkové podstaty, zpřesňujeme staré, jako pytláctví a tak dále, to je v duchu rámcového rozhodnutí EU. Bude-li zájem, pak to povysvětlím. Děkuji, pane premiére.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji, poprosím pana ministra dopravy k zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

Vít Bárta, ministr dopravy: Děkuji, pane premiére. Dobrý den, dámy a pánové, já velmi stručně. Na celé legislativě, která dnes byla schválena, já považuji za naprosto nejzásadnější, že jestliže automobil se říká, že je zbraň, tak v porovnání auto a motorka je jednoznačné, že tou velmi závažnou, závažnější zbraní než auto, je motocykl. A v rámci motocyklů je zapotřebí vidět, že jestliže v loňském roce zemřelo na českých silnicích 750 lidí, tak kvůli motocyklům a na motocyklech jich umřelo takřka 100, proto motocykly jsou předmětem toho, co jsme dnes schvalovali. Především z tohoto hlediska nejzásadnější problém je zvýšení věkové hranice pro užívání velkých motocyklů od věkové hranice 24 let. Jinými slovy, teprve po dosažení věku 24 let bude možné jezdit na těch silných motocyklech. Je pravdou to, co zaznívá i z autoškol, že problém mimo jiné je i to, že se lidé učí na motocyklech nižší kubatury a potom si koupí ty velké silné stroje, které jsou i výrazně odlišné od toho, co zažívají v autoškole. Toto je jedno z opatření, kterým zbrzdíme tuto závažnou situaci, a já podotýkám, že to je druhý předskokanský balíček legislativy, kterou v následujících týdnech budeme předkládat do vlády jako celý koncepční dokument týkající se přestupkového řízení. Děkuji za pozornost.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji, poprosím pana ministra životního prostředí.

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí: Pane premiére, dámy a pánové, vláda projednala materiál, jehož cílem je snížit administrativní zátěž podnikatelů, zejména těch malých a středních, a to v oblasti ochrany životního prostředí. Na základě projednání v meziresortní pracovní komisi bylo vytipováno celkem 96 podnětů, které se vztahují k existujícím právním předpisům v oblasti životního prostředí. Fakticky to znamená, že jen v roce 2011 by mělo dojít k úpravě deseti právních předpisů z toho 8 zákonů. V prvním pololetí roku 2011 z těch 8 to bude 5. Je to zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, to známe všichni jako EIA, zákon o integrované prevenci, zákon o vodách, o odpadech a zákon o ovzduší. Celková realizace těchto 96 podnětů by měla znamenat snížení nákladů pro podnikatelskou sféru ročně až o 8,7 miliardy korun. Jednorázově pak 1,7 miliardy. Dovolte mi z těch 96 zmínit některé, které jsou nejzajímavější. Například v oblasti procesu EIA dojde ke zjednodušení společně v principu stavebního řízení. Žadatel nebude muset předkládat dvě různé dokumentace na dvě různá místa, ale bude mít jednu společnou dokumentaci, se kterou projde oběma procesy. Ohlašování podle zákona o odpadech bude zjednodušeno, nebude se muset posílat údaje o těchto zařízeních vždy v případě provozovatelů nakládání s odpady, ale jen v případě, že zahájí provoz později a že změní rozsah daného povolení. Zároveň ohlašování prostřednictvím integrovaného systému bude jednodušší. Bude se hlásit pouze jednou na začátku elektronicky a dále pak pouze aktualizovat povinné údaje. Dojde zároveň k odstranění duplicity v rámci hlášení na různá místa. Povinnost nabízet nápoje ve vratných zálohovaných obalech pro prodejce bude omezena jen pro prodejce s větší prodejní plochou, pro ty malé prodejce nikoliv. Tím dojde k posílení konkurenceschopnosti ve vztahu k velkým prodejnám a velkým obchodním řetězcům. Už dnes dochází k situaci, že spotřebitelé nejeví zájem o nápoje v zálohovaných lahvích a zejména pro malé podnikatele je to velká komplikace. Dalším opatřením je to, že ten, kdo dodává zboží na trh a množství obalů je nižší než 3 tuny, nebude zatížen placením poplatků za zpětný odběr. Fakticky to znamená, že se tím zjednoduší práce zhruba polovině podnikatelů v této oblasti, přičemž množství obalů, které takto nebude evidováno, bude menší než 1 %. Dalším případem je třeba otázka přepravy nebezpečných odpadů, která bude evidována v on-line elektronickém systému přepravy, čímž se snižuje papírová zátěž. Dnes je to tak, že před každou tou cestou musí daný dopravce před a po cestě vždy vyplnit dané formuláře, takto je bude vyplňovat elektronicky v souhrnné podobě. Podnikatelé, při jejichž činnosti vzniká odpad, budou vést evidenci jedenkrát za měsíc, nikoliv jedenkrát týdně, jako dosud. Dojde ke zjednodušení kategorií zdrojů znečištění ovzduší na vyjmenované a nevyjmenované, na tzv. malé a velké, protože to je obdobné jako v tom případě obalů, kdy několik velkých produkuje víc než 90 % veškerých zdrojů. V navrženém předpisu tak i malé a střední zdroje budou označeny jako nevyjmenované a nebude se na ně vztahovat povinnost nepřetržitého měření. A těch opatření je celá řada, tohle mi dovolte zmínit jako některé z těch nejvýznamnějších z celkového objemu 96 podnětů. Jak jsem zmínil, je to proces, který běží, v tuto chvíli jsme v procesu naplňování prvních 24 a do konce prvního pololetí roku budou předloženy další, aby bylo z toho počtu 85 v prvním pololetí. Děkuji.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše otázky. První Jakub Dospiva, ČTK.

ČTK: Já mám na pana ministra dopravy, zda by mohl říci ty jednotlivé věkové hranice, tam měly být změny pro různé kubatury, velikosti těch motocyklů, my jsme se tam nemohli dopočítat z toho, co jsme měli v návrhu. Druhá otázka k evropské problematice, zda byste, pane premiére, mohl říci, kdo pojede na ten mimořádný summit k Libyi do Bruselu?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem včera hovořil telefonicky s panem prezidentem republiky a požádal jsem ho a takto jsme se domluvili, že ČR bude zastupovat pan prezident Klaus. To je Evropská rada, kde sedí buď hlava vlády či hlava státu, tam se sedí v jednočlenném obsazení.

Vít Bárta, ministr dopravy: Co se týče motocyklů, v zásadě nevzniká žádné velké drama, to opravdu podstatné je pouze, že u silných motocyklů bude posunuta ta hranice na 24 let, u praxe pak na 21 let. V jednom případě dokonce snížíme tu věkovou hranici - u A1, tedy u výkonu motorů do 11 kW, objem do 125 ccm, naopak sníží z 18 na 17 let. Ale tu komplexní tabulku ministerstvo dopravy dnes zveřejní včetně těch speciálních výjimek.

TV Prima: Já má dotaz mimo agendu. Chci se zeptat pana premiéra a pana ministra Bárty, jak vnímáte ty poslední události kolem pana ministra Dobeše, jestli neuvažujete, že je čas, aby odešel z vlády? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Pan ministr Dobeš má klíčový úkol, za který převzal, a tak to i deklaroval, osobní odpovědnost, to je příprava státních maturit a jejich úspěšný průběh. Na toto se pan ministr plně koncentruje a já nevidím jediný důvod, proč tento projekt nějak ohrozit tím, že by se personálně destabilizovalo ministerstvo školství. Čili mediální skandalizace a pokusy o mediální skandalizaci já prostě neschvaluji.

Vít Bárta, ministr dopravy: Já musím říci, že to téma pro mne nikdy nebylo relevantním tématem, abych se jím zabýval. Proto ve stejné logice ani necítím sebemenší potřebu se k tomu vyjadřovat.

ČT: Já bych se vrátila k tématu, měla bych otázku na pana ministra Bártu i na pana ministra Pospíšila. Mluvili jsme s různými dopravními experty a oni říkali, že ten problém je, že člověk si udělá řidičák na malé motorce a potom si koupí tu velkou. Nebylo by na místě jaksi přemýšlet nad úpravou, aby tam byla povinnost dělat nějaké stupňovité vzdělávání motorkáře, aby ten člověk musel projít minimálně přeškolením, než usedne na ten silnější stroj? A jestli, na pana Pospíšila, pane ministře, vás bych se chtěla zeptat, kolik by se mohlo ulevit vězeňství, pokud by byla skutečně schválena ta možnost část vězňů odeslat do domácího vězení? A k tomu obchodnímu zákoníku, máte představu, kolik těch fiktivních společností vůbec je?

Vít Bárta, ministr dopravy: Tak já si myslím, že je zapotřebí stále připomínat to, že celý systém bezpečnosti silničního provozu nebude nikdy ideální a že bude vždy třeba reagovat na tu aktuální situaci, která se musí snažit omezovat ty problémy, které zde vznikají. Jestliže toto je norma, která vznikla do značné míry jako transpozice evropských norem, a to, co jsem neřekl, protože si nemyslím, že je to pro české občany tak zásadní, kupříkladu tou normou řešíme to, aby v Čechách si naši sousedé nepořizovali řidičský průkaz v momentu, kdy ho ve své mateřské zemi ztratí. Jinými slovy, je to norma, která není užitečná jenom ČR, je užitečná EU. A co se týče těch dalších zpřísnění, jak jsem říkal, je to druhý předskokanský balíček, který přichází. Já rozumím té obavě, že je to další norma a že už nyní budu říkat, že budu předkládat další normu, ale prosím o pochopení toho, že toto je transpozice zásadních ustanovení z EU a z druhé strany je to další krok, který, já podotýkám, není konečný, není poslední, protože silné motocykly jsou závažnější problém než silné automobily. Celá problematika autoškol, jak jsme už zdůraznili, je téma, kterému se chceme věnovat. Autoškoly jsou příliš teoretické, autoškoly nejsou jenom v posledních dnech v souvislosti s kupříkladu Autoškolou národa, byla závažná debata k tomu, že lidé neumí brzdit. Toto je typický příklad toho, co se v rámci autoškol je zapotřebí učit, protože neumíte brzdit a pokud auto dostáváte záměrně do smyku jen proto, že nevíte, jakým způsobem máte brzdit, tak tím způsobujeme řadu dopravních nehod, zvyšujeme náklady zdravotnictví a to je něco, co nechceme připustit. Ale z tohoto hlediska opravdu koncepční normu zabývající se autoškolami chápeme v rámci legislativních priorit na ministerstvu dopravy až potom, co vyřešíme a sladíme víc problematiku přestupkovou, zvláště z hlediska priority osob blízkých.

Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti: Nejprve k vaší otázce, která se týká domácího vězení a počtu vězňů. My bychom byli velmi rádi, kdyby v horizontu roku po přijetí té právní úpravy se podařilo takto překlopit trest odnětí svobody na domácí vězení až u 500 osob. 500 osob by byl ideální stav, my do toho počítáme i ty osoby, které by neměly domácí vězení, ale za řádné chování by byly podmíněně propuštěny, aniž by tam byla další forma ochranného omezení. Dnes trestní právo zná tyto instituty, je to málo využívané. Já jsem to včera říkal na poradě předsedů krajských soudů, že soudy s tím málo pracují, stejně jsem to říkal na poradě ředitelů věznic, že české právo je v určité oblasti kompatibilní s evropským standardem, ale naše orgány justiční a vězeňské to ne úplně využívají. Je to škoda, protože máme ve věznicích osoby, které už nejsou nebezpečné. My poplatníci je živíme z našich daní a věznice jsou příliš přeplněné. Takže číslo do 500 bych považoval za úspěch. K té vaší první otázce týkající se obchodního rejstříku, nelze říci, kolik právnických osob dnes má takovéto fiktivní sídlo, protože to nikdo neregistruje. Vy dnes nemáte povinnost v průběhu života PO uvádět, jaký máte právní vztah k nemovitosti, kde máte hlášené sídlo. To znamená, museli bychom udělat výzkum, požádat všechny, aby to doplnili, což budou muset po přijetí úpravy, a pak se ukáže, kolik osob to doplní a kolik ne. Vy sama jako žurnalistka víte, že pak často v různých investigativních reportážích se hledá reálné sídlo obchodní společnosti a nachází se pouze onen kastlík. To je problém. To není pouze fikce a snaha novelizovat zákon, novela pro novelu, to všichni víme.

TV Nova: Já bych se chtěla zeptat pana ministra Bárty na doplňující otázku, mluvíte o těch nejsilnějších motorkách, ale kterých kubatur se ta věková hranice 24/21 týká?

Vít Bárta, ministr dopravy: Já se strašně omlouvám, paní redaktorko, ale těch parametrů je tam několik a já jsem říkal, že ministerstvo dopravy v řádu hodiny vydá na své webové stránky komplexní tabulku, protože v tom opravdu vznikl trošku zmatek, tak aby to bylo naprosto explicitní, prosím.

iDnes.cz: Dobrý den, koaliční experti plus zástupci ČSSD budou dnes jednat o možnosti přímé volby prezidenta, chci se zeptat, jaká je vaše představa, do kdy by ten návrh měl být hotov, abyste ho mohli schvalovat? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych považoval za přínosné, když by se podařilo dosáhnout té dohody v podstatě do horizontu konce dubna, aby to bylo možné potom poměrně hladce schválit ve sněmovně a v senátu.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prostor pro poslední otázku. Pokud není, díky za vaši pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter