Tiskové konference

4. 11. 2019 17:39

Tisková konference po jednání vlády, 4. listopadu 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Jako první vás s výsledky jednání vlády seznámí vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu pan Havlíček.

Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych uvedl pár z našeho pohledu důležitých bodů. Vezmi si nejdříve ty body, které se týkají bezprostředně hospodářství, a potom poprosím kolegy, aby doplnili body za jejich rezorty.

Nejdříve začnu jmenováním nového člena Rady Českého telekomunikačního úřadu, protože31. září skončilo funkční období jednomu ze členů, tak jsme se rozhodli nominovat nového člena, a to konkrétně paní Mgr., Ing. Hanu Továrkovou. Tato dáma byla schválena po krátké diskusi, přičemž je třeba říci, že se jedná o velmi zkušeného člověka s právním vzděláním, člověka, který bezezbytku rozumí problematice komunikací a který je, což je velmi důležité pro nastávající období, dostatečně rázný, odolný a z mého úhlu pohledu neúplatný.

Vzhledem k tomu, že připravujeme aukci na čtvrtého operátora, a vzhledem k tomu, že musíme skutečně zvýšit aktivitu ve smyslu razantnějšího vyjednávání se všemi operátory a nastavit přívětivější parametry trhu pro zejména malé koncové spotřebitele, se domníváme, že to bude velmi vítaná posila.

Dovolím si ještě nadnést to, že dnes vláda ještě schválila z našeho pohledu velmi důležitý zákon, respektive návrh zákona v tuto chvíli pouze, a tento zákon by měl, pakliže projde Poslaneckou sněmovnou, do značné míry zjednodušit práci všech projektantů.

O co se jedná? Ponovu by projektanti, malí, velcí, jacíkoliv, měli mít veškerá data tzv. norem v kompletní databázi, veřejně přístupné, jednoduše přístupné, a co je ještě důležitější, tak tato data, tyto normy, které jsou zákonem dané jakožto povinné, budou mít zdarma. To si myslím, že je nová, velmi důležitá změna, která do určité míry vyslyšela menší projektanty, projekční kanceláře, a vyšla jim tímto vstříc.

Vzhledem k tomu, že není možné, aby normy byly zdarma, tak je třeba poznamenat, že tuto povinnost na sebe převzaly tzv. zastřešující rezorty, což tedy fakticky znamená, že ty finanční nároky na sebe převzal stát. Takže já myslím, že je to dobrá zpráva pro všechny projektanty. Nejedná se pouze o stavební firmy, ale úplně o všechny normy, které využíváme a jsou takzvaně zákonem povinné.

Jsem rovněž rád, že jsme našli shodu s paní ministryní Maláčovou ve smyslu doplnění zákona o investičních pobídkách, přičemž jsme se dohodli na kompromisním řešení ve smyslu tzv. technologických center. Zjednodušeně řečeno: Nárok na investiční podmínky mohou mít rovněž technologická centra, aniž by byla zastropována minimální mírou nezaměstnanosti 7,5 procenta. Naopak jsme z této řekněme výhody vyňali centra strategických služeb.

Já si myslím, že je to rozumné řešení, protože v současné době je míra nezaměstnanosti velmi nízká, nicméně ti, kteří dělají výzkum a vývoj v rámci tzv. technologických center, což se jedná zejména o univerzity, vědecká a výzkumná pracoviště, tak určitou drobnou výhodu mají. V drtivé většině se nejedná o ziskové instituce.

Důležitá věc ještě ve smyslu tzv. ekologických škod na Kladensku. Dohodli jsme se na tom, že alokovaná částka historicky 250 milionů korun, která byla určena pro případné sanace a případné odstranění kontaminovaných vod nebo zabezpečení toho, aby nebylo nic kontaminováno, byla v tuto chvíli rozdělena na dvě části a to tak, že 30 milionů z této částky bude poskytnuto Ministerstvu životního prostředí pro kompletní analýzu, 220 milionů šlo v tuto chvíli zpátky instituci, od které jsme si zdroje před dvěma lety vzali, což je určeno pro sanace v moravskoslezském regionu.

Ale principiálně se nejedná o nic jiného než o to, že musíme provést důkladné analýzy toho, jak vlastně by byla kontaminovaná voda případně nebezpečná, či by nebyla v rámci Kladna, protože z posledních analýz, které jsou, vyplývá, že se nejedná o nic zásadního, o nic závadného, a že model, který jsme si nechali vypracovat, jasně ukazuje, že ke znečištění důlních vod na Kladensku by mělo, pakliže vůbec, dojít až za několik desítek let, a to – a to je důležité říci – pouze ve stopovém množství.

To znamená, že v tuto chvíli zatím nehrozí na Kladensku vůbec nic. To ale neznamená, že se tomu nebudeme věnovat. My jsme pouze ty zdroje vzali a provede se nová, kvalitní analýza, na základě které se rozhodne, do jaké míry se bude na Kladensku postupovat tou, či onou cestou.

Současně byl ještě přijat akční plán, tzv. 2.0, k provedení nedotačních opatření pro podporu a plánování výstavby elektronických komunikací. V zásadě se jedná o to, že zjednodušujeme zavádění internetu do všech bílých míst. Toto je velmi důležitý program naší nové vize Česká republika: Země pro budoucnost, kdy zavádíme internet doslova a do písmene do každé obce a pokrýváme bílá místa.

Aby se to zvládlo rychle a bez administrativních překážek, řeší mimo jiné právě přijetí tohoto akčního plánu 2.0. To je za mě vše, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. O vyjádření bych teď chtěla požádat ministra kultury pana Lubomíra Zaorálka.

Lubomír Zaorálek, ministr kultury: Děkuji, přeji vám také dobrý večer. Rád bych vás informoval o některých výsledcích dnešní vlády, které se týkají především tedy kultury a Ministerstva kultury.

Nejdříve bych uvedl, že bylo na dnešní vládě schváleno něco, o čem se hodně mluvilo a my jsme to ohlašovali, ale dnes to bylo skutečně schváleno. Jedná se o to, že bylo schváleno nařízení vlády, kterým se mění a zvyšují platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách, správě a v pracovním poměru státních zaměstnanců a toto opatření, toto vládní nařízení vlastně má dopad na desetitisíce pracovníků zaměstnaných právě v oblasti kultury. Mám na mysli knihovníky, hudebníky, účetní v divadle.

Zvýšení se jich týká tak, že dojde k tomu, že paušálně se navrhuje tedy provést a bude provedeno od 1. ledna příštího roku zvýšení o 1 500 korun a zároveň v případě těch pracovníků v kultuře sloučením tzv. tabulky 1 s tabulkou dvě se zvýší jejich platy o 3,5 procenta.

V reálu to znamená, že například knihovníci, kteří pokud měli zhruba 20 000, tak se zvyšuje plat asi o 2 200 korun. Ten rozsah je 2 200 až zvýšení o 2 500 korun, podle toho, jestli jde o hudebníky, podle toho, jestli jde třeba o zaměstnance účetní v divadle a podobně. Ale dohromady to dělá, ten přírůstek, 2 200 až 2 500 korun.

Já si myslím, že je to pro ohodnocení těchto lidí, kteří mají většinou vysokoškolské vzdělání, v této oblasti velice významný posun. Jakkoliv doufám, že je to trend a že to bude pokračovat.

Pak bych chtěl informovat o tom, že vláda také přijala návrh zákona, který jsem jí předložil a který se týká provozu knihoven. Týká se knihovnických a informačních služeb v knihovnách, především, který je zajímavý v tom, že vlastně do úpravy tří zákonů vstupuje, že knihovny budou pracovat s digitalizovanými materiály, s materiály v elektronické podobě. Ony to samozřejmě dnes dělají, ale tady se poprvé do zákona dostane, že opravdu knihovny dnes už sbírají data a sbírají informace i ve veřejných sítích, internetových, elektronických. A zároveň bude už zákonem pokryto, že zatímco dnes knihovny vybíraly, nebo měly tzv. povinné dodávky knih z některých vybraných publikací, tak dnes to budou i elektronické, publikace v elektronické podobě.

Knihovny vlastně shromažďují dědictví. Dnes už takto my formálně zákonně uznáváme, že to dědictví se buduje i takto v elektronické podobě, a knihovny to budou takovýmto způsobem už podle zákona schraňovat podle pravidel, které jsme stanovili. Takže to je reakce na technologický pokrok, který se samozřejmě týká i knihoven, a tato novela, tato úprava tří zákonů – zákona tiskového, zákona o knihovnách a zákona o neperiodických publikacích – půjde do sněmovny a Senátu a doufám, že bude také schválena.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A slovo má ministr školství pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme dnes na vládě také diskutovali právě ve vazbě na ohlášení školských odborů, že ve středu proběhne na některých českých školách stávka, problematiku školství jako priority této vlády. Já musím říci, že jsme se jednoznačně shodli, že školství je prioritou, což jde ukázat na prostém faktu, že od roku 2008 do roku 2014 vzrostly platy pedagogických pracovníků pouze o 11 procent, a to je o 2 600 korun, zatímco od roku 2015 do roku 2021 už v tuto chvíli víme, díky tomu, že máme deset procent na příští rok a devět procent na rok 2021 propsáno do rozpočtu a střednědobého výdajového rámce, že růst v těchto sedmi letech bude 68 procent a v absolutním vyjádření vzroste průměrný plat pedagogického pracovníka o více než 18 000 korun.

Toto je jasný fakt, že co se týká učitelského povolání, ale také nepedagogů, tak tato vláda jasně ukazuje, že směřuje k naplnění programového prohlášení, tj. toho, aby platy pedagogických a nepedagogických pracovníků na konci volebního období v roce 2021 dosáhly 150 procent roku 2017. V návaznosti na to musím říci, že celá debata, která trvá více než měsíc, s představiteli školských odborů je pouze o rozdělení jedenáctimiliardového navýšení pro rok 2020, kde se nemůžeme shodnout na tom, kolik procent má být tarifního navýšení, tedy do základů učitelů, a kolik procent, respektive jaká část z těch jedenácti miliard, má směřovat do příplatků a odměn, které mají ty školy k dispozici a ředitelé je mohou rozdělovat aktivnějším a kvalitnějším učitelům.

V návaznosti na tuto debatu, kde jsme si jasně ukázali, že školství je prioritou a že vládní závazek, který je ve vládním prohlášení, splníme, bylo schváleno to nařízení, o kterém mluvil pan ministr Zaorálek, a mohu říci, že z těch jedenácti miliard, které máme k dispozici pro rok 2020 na navýšení platů pedagogických pracovníků, dojde k osmiprocentnímu navýšení tarifní části a zbytek do jedenácti miliard korun půjde na ty nadtarifní části platu, do příplatků a odměn.

Myslím si, že je důležité, abychom balancovali mezi tím, co je jistota v základu, a samozřejmě protože ředitelé mají pouze poloviční prostor proti ostatním oblastem veřejné správy k příplatkům a odměnám, tak abychom takto kontinuálně navyšovali objem prostředků, které má ředitel k dispozici na příplatky, které jsou častokrát i zákonné, a častokrát jsou to příplatky, které jsou za třídnictví, a chceme, aby byly navyšovány, ale samozřejmě, aby měl i motivační odměny k dispozici.

V tomto duchu dnes vláda schválila nařízení. Já bych k plánované nebo vyhlášené stávce chtěl podotknout, že mě trošku zneklidňuje, když představitelé školských odborů píší, alespoň ze zpráv, které já mám ze školy, aby se učitelé nenechali zastrašit vedením škol. Já nemám žádné informace, že by někdo někoho zastrašoval. Podotýkám, že stávka je dobrovolná, učitelé se jí mohou, ale nemusí zúčastnit.

A samozřejmě to, že na škole probíhá stávka, ještě neznamená, že škola bude zavřená. Protože jsem zaznamenal v pátek, že říkali, že budou zavřeny školy. Takže mohu ubezpečit rodiče a děti, že v případě, že ředitel umí a zvládne zabezpečit provoz školy, tak buď bude provoz omezen, nebo následně se to na provozu školy ani neprojeví.

Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter