Tiskové zprávy

1. 10. 2014 10:19

Výsledky jednání vlády, 1. října 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Implementační plán opatření v reakci na přijetí sankcí v rámci ukrajinské krize
č.j. 1083/14
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
č.j. 813/14
Předkládají: ministr vnitra a ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1059/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu
č.j. 1048/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 287)
č.j. 1099/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala neutrální stanovisko.

6. Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020
č.j. 1096/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

7. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014
č.j. 1077/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Informace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11. 12. 2013, k opatřením pro řešení sociálních nepokojů, k bodům II./1./ba a II./1./bb
č.j. 625/14 - bod 26 schůze vlády 15.9.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Statut a Jednací řád Meziresortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců
č.j. 1074/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby infrastruktury vodních cest: Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice – Týn nad Vltavou
č.j. 1047/14 - bod 8 schůze vlády 15.9.2014
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací:
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdo-nice - EXIT 34 Ostředek,
D1 modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 Velké Meziříčí západ,
D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrova-čice – EXIT 182 Kývalka,
D1 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou,
I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov,
I/37 Pardubice – Trojice, II. etapa
č.j. 1068/14 - bod 10 schůze vlády 22.9.2014
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Veřejná zakázka „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015“
č.j. 1100/14
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

14. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Poskytování služeb spojených s provozem 2 mýtných úseků (R0602) na rychlostní silnici R6
č.j. 1067/14 - bod 4 Pro informaci schůze vlády 22.9.2014
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Informace o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky komponentů silnoproudé energetické polní sestavy s příslušenstvím „Elektrocentrála pro mezinárodní operace – KALICH“
č.j. 993/14 - bod 31 schůze vlády 15.9.2014
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Postup při zajišťování informačních systémů pro nepojistné sociální dávky a zaměstnanost
č.j. 1082/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

33. Humanitární pomoc České republiky oblastem Západní Afriky postiženým Ebolou
č.j. 1128/14
Předkládá: ministrstvo zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Poskytnutí státních hmotných rezerv k řešení stavu nebezpečí v Jihomoravském kraji
č.j. 1130/14
Předkládá: Správa státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

C. K projednání bez rozpravy:

10. Návrh na jmenování do hodností generálů
č.j. 1090/14
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

16. Žádost o souhlas rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu na rok 2014 v kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad
č.j. 1075/14
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

17. Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi o průběhu vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb. – 2. čtvrtletí roku 2014
č.j. 1078/14
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

18. Návrh na složení Bezpečnostní rady státu
č.j. 1091/14
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

19. Návrh na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé funkční období
č.j. 1095/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

20. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2014
č.j. 1089/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

21. Závěrečné vyhodnocení programu 229 110 - Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku
č.j. 1092/14
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

22. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech
č.j. 1087/14
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

23. Návrh na obeslání 6. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, které se koná v Ruské federaci v Moskvě ve dnech 13. – 18. října 2014
č.j. 1080/14
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

24. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Spolkové republice Německo dne 9. října 2014
č.j. 1097/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

25. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Makedonské republiky Nikoly Gruevského v České republice ve dnech 1. – 3. října 2014
č.j. 1098/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

26. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministryně zahraničních věcí a regionální integrace Ghanské republiky Hanny S. Tetteh v České republice ve dnech 9. - 11. října 2014
č.j. 1093/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

27. Návrh na jmenování do hodnosti generála
č.j. 1110/14
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

28.  Návrh na jmenování předsedy a členky předsednictva Grantové agentury České republiky 
č.j. 1124/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

29. Návrh na odvolání členky Rady pro výzkum, vývoj a inovace  Úřad vlády České republiky
č.j. 1125/14
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

31.  Návrh na jmenování plk. PhDr. Pavla Ondráška, generálního ředitele Vězeňské služby ČR, do hodnosti brigádní generál 
č.j. 1126/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

32. Přehled dopravních staveb s předpokládaným zahájením v letech 2014 - 2016
č.j. 1127/14 
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

34. Návrh na udělení státního vyznamenání České republiky – Řád Bílého lva in memoriam
č.j. 1129/14 Ministerstvo obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o aktuálním stavu řízení o porušení Smlouvy o fungování EU v oblasti energetiky vedených proti ČR relevantních pro Tematický cíl č. 4: Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve smyslu návrhu obecného nařízení pro Evropské strukturální a investiční fondy v programovacím období 2014 – 2020
č.j. 1076/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Informace o účasti ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí ČS EU v Miláně dne 29. srpna 2014
č.j. 1081/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Informace pro členy vlády podle Usnesení č. 246 ze dne 10. dubna 2013 o nadlimitní veřejné zakázce „Výroba, uskladnění a dodání Osvědčení o registraci vozidla“
č.j. 1073/14
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace o uzavření dodatku ke smlouvě č. 112800342 k nadlimitní veřejné zakázce „Výcvik na taktických simulačních systémech v ČR“, na kterou je aplikována výjimka podle § 18 zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1094/14
Předkládá: ministr obrany

5. Informace pro vládu o nadlimitních veřejných zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - „Specializované meteorologické informace ČHMÚ 2014 - 2015", „Zajištění meteorologických služeb pro výkon a kontrolu zimní údržby 2014 - 2015“
č.j. 1101/14
Předkládá: ministr dopravy

6. Informace pro vládu České republiky k právu volit občanů EU s přechodným pobytem na území České republiky
č.j. 1102/14
Předkládá: ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie