Tiskové zprávy

12. 5. 2014 12:41

Výsledky jednání vlády, 12. května 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017
  č.j. 366/14 - bod 2 schůze vlády 5.5.2014
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 383/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Vyhodnocení institutu oddlužení v rámci zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 446/14
  Předkládá: ministryně spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Příprava a zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby
  č.j. 367/14 - bod 7 schůze vlády 5.5.2014
  Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu, ministr vnitra, ministryně práce a sociálních věcí a vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 5. Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství
  č.j. 450/14
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministři zemědělství a životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

 6. Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2012
  č.j. 451/14
  Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Vyhodnocení Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013 a návrh Koncepce podpory mládeže na období 2014 -2020
  č.j. 448/14
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020
  č.j. 459/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

 9. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2014 kapitoly Ministerstvo vnitra
  č.j. 458/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 10. Veřejná zakázka „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 30.9.2014“
  č.j. 414/14 - bod 12 schůze vlády 5.5.2014
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.  
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 283/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
  č.j. 336/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 257/14
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
  č.j. 389/14
  Předkládá: ministr kultury 
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh usnesení vlády ke změně usnesení vlády č. 970 ze dne 4. října 2000 a usnesení vlády č. 464 ze dne 12. května 2003
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno doplněné usnesení.

 3. Návrh na propůjčení státního vyznamenání České republiky - Řádu Bílého lva II. třídy
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Část materiálu byla schválena a část přerušena na 30 dní.

 4.  Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020 - duben 2014
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí. 

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012)
  č.j. 447/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Zpráva o plnění úkolů z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 za rok 2013
  č.j. 457/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na vyslovení souhlasu se sjednáním a podpisem Marákešské smlouvy o usnadnění přístupu k vydaným dílům pro osoby nevi-domé, zrakově postižené nebo s jinou poruchou čtení
  č.j. 443/14
  Předkládají: ministři kultury a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a jmenování členů Rady vlády pro záležitosti romské menšiny
  č.j. 477/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2.  Změna Statutu SFRB
  č.j. 468/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu
  č.j. 476/14
  Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí Súdánské republiky Ali Kartiho v České republice ve dnech 21. - 23. května 2014
  č.j. 471/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2013 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik
  č.j. 438/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 2. Informace o stavu programu Nová zelená úsporám za rok 2013, identifikační číslo programu 115 280
  č.j. 460/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
 3. Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013
  č.j. 464/14
  Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
 4. Informace o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění vývoje informač-ního systému DIS MMR pro rok 2014“ v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů
  č.j. 437/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
 5. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020 - duben 2014
  č.j. 466/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
 6. Informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 25.4. 2014
  Předkládá: ministr zemědělství
 7. Informace pro Vládu České republiky o zadávání nadlimitních veřejných zakázek s názvem „Služby ICT provozu – přechodné období“ a „Provoz e-AGRI a související aplikační infrastruktury – přechodné období“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie