Tiskové zprávy

2. 4. 2014 12:59

Výsledky jednání vlády, 2. dubna 2014

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 171/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 145/14
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 3.  Návrh na vázání výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva v roce 2014
  č.j. 273/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Národní schengenský plán 2014
  č.j. 248/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Strategický dokument „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“
  č.j. 246/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021(BV III/2-VZ)
  č.j. 262/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zachování vrácení spotřební daně z minerál-ních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu
  č.j. 1272/13
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8.  Návrh na vynětí majetku České republiky, se kterým hospodaří Česká pošta, s.p. z okruhu majetku určeného k privatizaci podle § 5 zákona č. 92/1991 Sb. 
  č.j. 252/14
  Předkládají: ministr vnitra a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Bezúplatný převod nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky, s nímž má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, do vlastnictví Obce Lukavec podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 258/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na odvolání a jmenování členů a náhradníků členů Státní volební komise
  č.j. 269/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 282/14
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.


 2. Návrh na změnu ve funkci člena Vládního výboru pro personální nominace
  č.j. 300/14
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3.  Změna příslušnosti hospodařit s akciemi společnosti Explosia a.s.
  č.j. 287/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Schválení míry kofinancování ze státního rozpočtu pro Program rozvoje venkova na období 2014-2020 ve výši 25 %
  č.j. 318/14
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno s úpravou.

 5. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Uzavření rámcové smlouvy na podporu a rozvoj CIS/AISC“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 276/14
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Čtvrtá periodická zpráva o plnění zásad stanovených Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních menšin
  č.j. 261/14
  Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahranič-ními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2013
  č.j. 266/14
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Jmenování ministra financí guvernérem mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky
  č.j. 267/14
  Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2014
  č.j. 253/14
  Předkládají: ministr zahraničních věcí a ministryně spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
  č.j. 245/14
  Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
  č.j. 239/14
  Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zjed-nodušených pravidlech vstupu, pobytu a výstupu na území svých států členů posádek letadel leteckých podniků České republiky a Ruské federace
  č.j. 234/14
  Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Rakouské republice dne 3. dubna 2014
  č.j. 255/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Účast ministra zahraničních věcí na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských zemí Evropské unie v Athénách ve dnech 4 - 5. dubna 2014
  č.j. 278/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Organizace spojených národů Ban Ki-moona v České republice ve dnech 3. -5.dubna 2014
  č.j. 277/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Zpráva o účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na zase-dání na vysoké úrovni v rámci 25. řádného zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě dne 4. března 2014
  č.j. 235/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Zpráva o návštěvě ministra zahraničních věcí České republiky ve Spolkové republice Německo dne 7. března 2014
  č.j. 254/14
  Předkládá: ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020
  č.j. 268/14
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 2. Informace ministra životního prostředí k Akčnímu plánu pro plnění předběžné pod-mínky EIA a Informace k řešení problematiky nakládání s odpady v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 - 2020
  č.j. 263/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
 3. Informace o postupu přípravy návrhu věcného záměru zákonné úpravy problematiky likvi-dace a ukládání odpadů včetně nebezpečných odpadů
  č.j. 271/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
 4. Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fon-dem dětí a mládeže v likvidaci
  č.j. 249/14
  Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
 5. Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2014
  č.j. 264/14
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 6. Informace ministra životního prostředí o plně-ní opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/32 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev“
  č.j. 236/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
 7. Informace ministra životního prostředí o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/16 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav“
  č.j. 237/14
  Předkládá: ministr životního prostředí
 8. Návrh na uzavření prováděcí smlouvy Kontrola a monitoring stavebního projektu „R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice“
  č.j. 244/14
  Předkládá: ministr dopravy
 9. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Úklidové služby - prováděcí smlouva: Jižní Čechy (JŘbU 2d)“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 233/14
  Předkládá: ministr vnitra
 10. Informace pro vládu České republiky o zadá-vání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „HW pro datová centra ČP - PS 1“ formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 250/14
  Předkládá: ministr vnitra
 11. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Prováděcí smlouva č. 3 k Rámcové smlouvě o dodávkách spotřebního materiálu k tiskárnám, č. 2012/0085, ze dne 9. března 2012“, formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 8 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ze znění pozdějších předpisů
  č.j. 251/14
  Předkládá: ministr vnitra
 12. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění garance funkčnosti systému NS-VIS v prostředí Windows 7“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 265/14
  Předkládá: ministr vnitra
 13. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Doplnění systému spojení SPORA“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 274/14
  Předkládá: ministr vnitra
 14. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technická podpora serverů HEWLETT-PACKARD“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 275/14
  Předkládá: ministr vnitra
 15. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Technická podpora a čtecí kopie NS-SIS II 2014“ v jednacím řízení bez uveřejnění
  č.j. 279/14
  Předkládá: ministr vnitra
 16. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění vzdělávání v oblasti základních registrů a v dalších kmenových projektech eGovernmentu“ podle § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 280/14
  Předkládá: ministr vnitra
 17. Informace o veřejné zakázce č. 145500129 „Střežení uvolněných objektů od 1. 4 . 2014“
  č.j. 270/14
  Předkládá: ministr obrany
 18. Informace o nadlimitní veřejné zakázce s využitím výjimky podle § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Nákup mediálního prostoru v televizním vysílání pro realizaci integrované marketingové kampaně
  č.j. 272/14
  Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
 19. Situace v projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC)
  č.j. 290/14
  Předkládají: ministři zdravotnictví, školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
  Tento bod nebyl projednáván.

 20.  Informace o dopracování Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020
  č.j. 316/14
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 21. Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č. 144/2014 za únor 2014
  č.j. 317/14
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie