Tiskové zprávy

3. 6. 2015 14:01

Výsledky jednání vlády, 3. června 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Schůzi vlády předcházelo jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
čj. 259/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se změnou Ústavy České republiky týkající se úpravy pravomocí prezidenta republiky
čj. 258/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

3. Návrh zákona o evidenci tržeb
čj. 396/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb
čj. 406/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čj. 600/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvi-sejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami)
čj. 415/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Františka Laudáta na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (sněmovní tisk č. 478)
čj. 632/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh přijala nesouhlasné stanovisko.

8. Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice
čj. 157/15 - bod 6 schůze vlády 6.5.2015
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Jmenování člena Rady Českého telekomunikačního úřadu
čj. 633/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Strategie správy rádiového spektra
čj. 610/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Přizván: J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Aktualizace programu Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury
čj. 544/15 - bod 12 schůze vlády 25.5.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace JHR
čj. 593/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Návrh usnesení vlády České republiky o vyjmutí výzev č. 56 a 57 oblasti podpory 1.1. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z regulace zaměstnanosti
čj. 626/15
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

14. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2014
čj. 621/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s vybraným majetkem České repub-liky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
čj. 599/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

16. Přestavba železničního uzlu Brno
čj. 375/15 - bod 14 schůze vlády 15.4.2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

35. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce na zajištění provozu informačního systému elektronické evidence tržeb („EET“)
čj. 398/15 - bod 6 Pro informaci schůze vlády 15.4.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

32. Personální posílení sekce pro informační technologie MPSV
čj. 485/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

33. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 668/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

34. Připrava nadlimitní veřejné zakázky „Nákup licencí k softwarovým produktům IBM“
čj. 676/15
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

36. Příprava nadlimitní veřejné zakázky ČHMÚ "Dodávka radiosondážního materiálu včetně meteorologických balónů"
čj. 614/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

37. Informace o veřejné zakázce „Výstavba datových úložišť“
čj. 615/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

38. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zvýšení dostupnosti systému NS-SIS II – část II.“ v jednacím řízení bez uveřejnění
čj. 628/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

39. Informace k českému předsednictví ve Visegrádské skupině (2015-2016)
čj. 639/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

C. K projednání bez rozpravy:

17. Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahranič-ních operacích v roce 2014
čj. 616/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Stanovení předpokladů a požadavků pro přijetí do služebního poměru na služební místo vedoucího služebního úřadu Českého báňského úřadu a jmenování členů výběrové komise na služební místo vedoucího služebního úřadu Českého báňského úřadu
čj. 625/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Žádost o udělení souhlasu kapitole 309 – Kancelář veřejného ochránce práv s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů zapojením do profilujících výdajů na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu č. 10901 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře veřejného ochránce práv
čj. 609/15
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
čj. 591/15
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským králov-stvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
čj. 622/15
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na obeslání 39. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (6. - 13. 6. 2015, Řím, Itálie)
čj. 624/15
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na účast předsedy vlády České republiky na summitu EU-CELAC v Bruselu ve dnech 10. a 11. června 2015
čj. 603/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Spolkové republice Německo ve dnech 12. - 13. června 2015
čj. 635/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na účast předsedy vlády České republiky na summitu předsedů vlád členských zemí Visegrádské skupiny v Bratislavě dne 19. června 2015
čj. 638/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

26. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí ČR v Izraeli a na Palestinských územích ve dnech 6. – 8. 6. 2015
čj. 634/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky ve Švýcarské konfederaci dne 9. června 2015
čj. 636/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí u Svatého stolce a Suverénního řádu maltézských rytířů ve dnech 9. - 11. června 2015
čj. 604/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na uskutečnění návštěvy generálního tajemníka Rady Evropy Thorbjørna Jaglanda v České republice ve dnech 4. – 7. června 2015
čj. 605/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a vlád členských států Evropské unie v Bruselu dne 23. dubna 2015
čj. 602/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na působení sil a prostředků rezortu MO k ochraně vzdušného prostoru Islandské republiky v rámci operace NATO v roce 2015
čj. 644/15
Předkládá: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci II/2015
čj. 630/15
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období 2014-2020 -duben 2015
čj. 598/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3. Program rozvoje venkova 2014-2020 - informace pro vládu ČR o změnách pro-gramového dokumentu na základě vypořádání připomínek Evropské komise a stavu schvalování
čj. 627/15
Předkládá: ministr zemědělství

4. Informace o postupu plnění opatření krizového plánu Integrovaného operač-ního programu
čj. 637/15
Předkládá: ministr vnitra

5. Informace pro vládu České republiky o využití vojáků v činné službě povolaných k plnění úkolů Policie České republiky na základě nařízení vlády č. 285/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
čj. 607/15
Předkládají: ministři vnitra a obrany

6. Výroční zpráva Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2014
čj. 606/15
Předkládají: předseda vlády a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

7. Výroční zpráva o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2014
čj. 629/15
Předkládá: ministr zdravotnictví

8. Zpráva za rok 2014 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva
čj. 613/15
Předkládá: ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec

9. Informace o průběhu implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS)
čj. 631/15
Předkládá: ministr vnitra

10. Informace vládě ČR o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Technologický upgrade výrobně/ekonomického IS SEIWIN 3 na SEIWIN 5“ zadávané v jedna-cím řízení bez uveřejnění
čj. 623/15
Předkládá: ministr zemědělství

11. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. dubna 2015 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 21. dubna 2015 v Lucemburku
čj. 601/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

12. Informace pro členy vlády o průběhu a výsledcích XIII. kongresu OSN pro prevenci kriminality a trestní justici (Doha, Katar, 12. – 19. dubna 2015)
čj. 608/15
Předkládá: ministr spravedlnosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie