Tiskové zprávy

17. 6. 2019 15:44

Výsledky jednání vlády 17. června 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát pro předsedu vlády na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 20. a 21. června 2019 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 458/18 - bod 1 schůze vlády 18. 2. 2019
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

2. Harmonogram zpracování nového horního zákona
čj. 121/19 - bod 2 schůze vlády 18. 2. 2019
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh postupu v oblasti provozování a správy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji
čj. 38/19 - bod 8 schůze vlády 18. 2. 2019
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchod
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
čj. 41/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 495/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
čj. 469/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
čj. 434/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
čj. 493/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh poslankyně Lenky Kozlové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 488)
čj. 518/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 5/19 o návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 491/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

11. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 7/19 o návrhu na zrušení ustanovení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 511/19
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Aktualizace Souhrnného akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019-2020
čj. 504/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh dofinancování sociálních služeb pro rok 2019
čj. 535/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

23. Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
čj. 513/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

13. Národní zpráva České republiky pro účely Úmluvy o jaderné bezpečnosti
čj. 500/19
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Zpráva pro vládu České republiky o návštěvě České republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 2. až 11. října 2018
čj. 498/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Vyjádření k některým doporučením Výboru proti mučení OSN
čj. 509/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na jmenování místopředsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
čj. 516/19
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na jmenování rektora Masarykovy univerzity pro období 2019-2023
čj. 501/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Statut Rady vlády pro seniory a stárnutí populace
čj. 519/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2018
čj. 517/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Informace o aktivitách směřujících k přípravě návrhů na zrušení obsoletních právních předpisů
čj. 512/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Vyhodnocení Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 a Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020 za rok 2018
čj. 506/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
čj. 514/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Lotyšsku dne 21. června 2019
čj. 505/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na sjednání Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé
čj. 531/19
Předkládají: ministr průmyslu a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 20. a 21. června 2019 v Bruselu
čj. 533/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na obeslání 41. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a zajištění účasti delegace ČR (22. - 29. 6. 2019, Řím, Itálie)
čj. 529/19
Předkládají: ministr zahraničních věcí a ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018
čj. 502/19
Předkládají: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

2. Hodnotící zpráva k Národní RIS3 strategii (2014-2020)
čj. 510/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu

3. Informace o prověrce současného stavu chráněných ložiskových území zajišťujících ochranu ložisek hnědého uhlí v oblasti Ústeckého kraje, včetně návrhu na případnou úpravu jejich rozsahu
čj. 499/19
Předkládá: ministr životního prostředí

4. Informace o Zprávě o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2018 (Pátá zpráva o plnění)
čj. 492/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace pro vládu o nadlimitní veřejné zakázce „D1 modernizace-úsek 12, EXIT 90 Humpolec-EXIT 104 Větrný Jeníkov (2019)“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 496/19
Předkládá: ministr dopravy

6. Informace k veřejné zakázce „Podpora plánování letů letadel Armády České republiky“
čj. 507/19
Předkládá: ministr obrany

7. Informace k veřejné zakázce „T-72M4CZ – technické zhodnocení“
čj. 508/19
Předkládá: ministr obrany

8. Veřejná zakázka zadávaná podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „Letouny CASA C-295 – nákup“ realizovaná ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona
čj. 515/19
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie