Tiskové zprávy

18. 2. 2019 17:25

Výsledky jednání vlády 18. února 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 458/18
Předkládají: ministryně průmyslu a obchodu a předseda Českého báňského úřadu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

2. Harmonogram zpracování nového horního zákona
čj. 121/19
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

15. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
čj. 131/19
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

16. Aktualizace Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 88/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1148/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 48/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh poslankyně Moniky Oborné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 382)
čj. 126/19
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

7. Koncepce vodní dopravy do roku 2023
čj. 83/19 - bod 11 schůze vlády 4. 2. 2019
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

8. Návrh postupu v oblasti provozování a správy dokončených a plánovaných hydrických rekultivací zbytkových jam po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji
čj. 38/19 - bod 15 schůze vlády 4. 2. 2019
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020
čj. 120/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Zapojení České republiky do iniciativy Evropské komise vybudovat evropský družicový telekomunikační systém pro vládní účely (GOVSATCOM)
čj. 104/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2018
čj. 122/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Žádost o udělení souhlasu kapitole 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů v roce 2019 na řešení rozpočtově nekrytých výdajů programu č. 05301 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚOHS
čj. 116/19
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh na obeslání 14. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
čj. 118/19
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Informace o průběhu a výsledcích 7. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků (Durban, Jihoafrická republika, 4.–8. prosince 2018)
čj. 123/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Účast předsedy vlády na summitu EU a Ligy arabských států ve dnech 24. a 25. února 2019 v Šarm aš-Šajchu, Egyptská arabská republika
čj. 135/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha
čj. 117/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

2. Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020
čj. 125/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěného pochybení Ministerstvem práce a sociálních věcí
čj. 86/19
Předkládá: veřejná ochránkyně práv

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie