Tiskové zprávy

23. 10. 2017 15:25

Výsledky jednání vlády 23. října 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb
čj. 972/17 - bod 3 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příště.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1074/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. listopadu 2017
čj. 1094/17 – bod 28 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila

5. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018
čj. 1085/17 – bod 27 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zahraničních věcí
čj. 1083/17 – bod 29 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

7. Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy
čj. 1107/17 – bod 42 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

8. Koncepce financování reprodukce a modernizace infrastruktury nemocnic v ČR
čj. 1105/17 – bod 44 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

9. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020
čj. 1065/17 – bod 7 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

10. Příprava opatření na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent nezbytných pro realizaci nových jaderných zdrojů v lokalitě Temelín a Dukovany
čj. 1050/17 – bod 8 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních
čj. 1061/17 – bod 9 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schválena varianta č. 3.

12. Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018
čj. 1056/17 – bod 10 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

13. Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020
čj. 1047/17 – bod 11 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

14. Návrh Monitoringu hospodaření územních samosprávných celků a návrh na zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395,
o Monitoringu hospodaření obcí ve znění usnesení vlády České republiky ze dne
29. září 2010 č. 695 a ze dne 3. října 2012 č. 722
čj. 1039/17 – bod 12 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

15. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik, do vlastnictví Obce Radvanice podle ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1028/17 – bod 13 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

16. Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025
čj. 1096/17 – bod 30 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

17. Studie proveditelnosti záměru na vytvoření národního regulačního úřadu České republiky pro síťová odvětví, včetně analýzy zkušeností z členských států EU, kde jsou tyto úřady zřízeny a návrh dalšího postupu
čj. 1100/17 – bod 37 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

18. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až
3. čtvrtletí 2017
čj. 1120/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Poskytování podkladů pro zajištění financování administrativních budov přebíraných podle § 19a, nepotřebného majetku přebíraného podle § 19b odst. 1 a majetku přebíraného od likvidátorů státních podniků podle § 55b zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.
čj. 1084/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Vyhodnocení cvičení znovuzavedení kontrol na státních hranicích s Rakouskem, Polskem, Slovenskem a Německem v letech 2015 až 2017 (Vyhodnocení schopnosti znovuzavedení ochrany vnitřních hranic)
čj. 1122/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Bezúplatný převod některých pozemků včetně jejich součástí, které leží na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava, do příslušnosti hospodaření Správy Národního parku Šumava
čj. 1121/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2017
čj. 1128/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

23. Problematika vstupu pracovních sil ze zahraničí za účelem podpory podnikatelského prostředí v České republice
čj. 1070/17 – bod 2 Pro informaci schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

24. Portál Občana – Personalizovaná část Portálu veřejné správy
čj. 1087/17 – bod 15 Pro informaci schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila informací.

25. Informace ministerstva zemědělství o současném vývoji na domácím trhu
s mléčnými výrobky
čj. 1109/17 – bod 41 schůze vlády 11. 10. 2017
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila informací.

37. Návrh nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
čj. 1129/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

38. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
čj. 1130/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

39. Návrh usnesení vlády k předložení návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 Poslanecké sněmovně v VIII. volebním období
čj. 1133/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

40. Návrh usnesení vlády k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018
čj. 1132/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

41. Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů ovládaných obchodních společností s majetkovou účastí státu včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“
čj. 1116/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila informací.

42. Mezinárodní hodnocení velkých výzkumných infrastruktur ČR uskutečněné v roce 2017
čj. 1126/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 6. listopadu.

C. K projednání bez rozpravy:

26. Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2016
čj. 1108/17
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 21/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení bodu 2 a 3, Čl. II. Přechodná ustanovení zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
čj. 1118/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 24/17 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvi-sejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1119/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k podpisu a ratifikaci Opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech
čj. 1075/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Národní akční plán pro byznys a lidská práva
čj. 1076/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Sektorová analýza zaměřená na problematiku nezákonného ovlivňování sportovních výsledků a s tím související korupcí ve sportovním prostředí
čj. 1124/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru do Irácké republiky v rámci realizace programu MEDEVAC
čj. 1110/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. O souhlasu s poskytnutím peněžního daru na podporu pražské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci
čj. 1117/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

34. Návrh skupiny grantových projektů Grantové projekty excelence v základním výzkumu (EXPRO)
čj. 1125/17
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předsedkyně Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Koncepční materiál přítomnosti a aktivit České republiky v regionu Blízkého východu
čj. 1098/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Návrh na přístup k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě
o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)
čj. 1079/17
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Souhrnná zpráva o stavu připravenosti ústředních orgánů státní správy na povinné přijímání úplného elektronického podání a elektronických faktur
čj. 1104/17
Předkládá: předseda vlády
Tento bod byl odložen.

2. Informace o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících
z členství České republiky v Evropské unii za měsíce červenec a srpen 2017
čj. 1082/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

3. Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace (III. čtvrtletí 2017)
čj. 1102/17  
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

4. Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050
čj. 1092/17
Předkládá: ministr dopravy
Tento bod byl odložen.

5. Informace o plnění Koncepce připomenutí výročí 1. světové války za rok 2016
čj. 1127/17  
Předkládá: ministr obrany

6. Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, průběžná zpráva – stav k 30. 6. 2017
čj. 1093/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

7. Informace o stavu realizace Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (předložil ministr zdravotnictví)
čj. 1115/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

8. Zpráva o plnění úkolů v oblasti bydlení
čj. 1103/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

9. Souhrnná zpráva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., za rok 2016
čj. 1123/17
Předkládá: ministr zemědělství

10. Informace o veřejné zakázce Vypracování projektové dokumentace náhrad komponentů systému řízení palby pro tank T-72M4CZ a dodávka první sady
čj. 1111/17
Předkládá: ministr obrany

11. Veřejná zakázka „Technické zhodnocení APV ISL“
čj. 1112/17
Předkládá: ministr obrany
Tento bod byl odložen.

12. Informace o veřejné zakázce Dodávka náhradních dílů pro opravy pohonných jednotek a převodovek tanků T-72M4CZ
čj. 1113/17
Předkládá: ministr obrany

13. Rámcová dohoda na nákup a servis kryptografických prostředků
čj. 1114/17
Předkládá: ministr vnitra

14. Informace o průběhu a výsledcích 106. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 5.–16. června 2017)
čj. 1073/17
Předkládají:  ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie