Tiskové zprávy

28. 11. 2016 14:40

Výsledky jednání vlády 28. listopadu 2016

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

Body s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 525/16 - bod 3 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění zákona
čj. 1348/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1491/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 951)
čj. 1506/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala negativní stanovisko.

6. Návrh rozvoje kapacit a schopností Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu do roku 2025
čj. 1505/16
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu‘
K bodům 6 a 7 přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR
čj. 1499/16
Předkládají: ministr vnitra, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016-2020
čj. 1466/16 - bod 18 schůze vlády 23.11.2016
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Zpráva o průběžném hodnocení plnění Národního kosmického plánu 2014 – 2019
čj. 1390/16 - bod 9 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na obeslání zasedání Rady Evropské kosmické agentury na ministerské úrovni, které se uskuteční 1. a 2. prosince 2016 v Luzernu
čj. 1476/16 - bod 20 schůze vlády 23.11.2016
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Informace o podmínkách pro zahájení činnosti Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
čj. 1492/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Preferovaná varianta územně správního členění státu
čj. 1473/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020
čj. 1498/16
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Aktualizace Exportní strategie ČR pro období 2012 až 2020
čj. 1501/16
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

30. Informace 1. místopředsedy vlády a ministra financí k aktuálnímu stavu přípravy EET a návrhům na změny předloženým Ministerstvem financí
čj. 1527/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

13. Zpráva o životním prostředí České republiky 2015
čj. 1438/16 - bod 13 schůze vlády 16.11.2016
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Vzorový návrh směrnice k jednání mezi Českou republikou a jinými státy o uzavření dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic
čj. 1510/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na vyjmutí vybraného majetku státu z privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1493/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc říjen 2016
čj. 1511/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh Evropské komise na změnu antidumpingových pravidel v návaznosti na mezinárodněprávní závazky EU – informace o aktuálním vývoji (listopad 2016) 
čj. 1529/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

33. Informace o činnosti pracovní skupiny pro zajištění dalšího postupu, opera-tivní rozhodování a koordinaci průzkumných, monitorovacích a sanačních prací v souvislosti s havarijní situací způsobenou sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a o přijatých opatřeních a rozhodnutích
čj. 1172/16 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 12.9.2016
Předkládají:  ministři dopravy a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

32. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč.
čj. 1495/16
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Body bez rozpravy:

17. Odvolání a jmenování zástupce člena Správní rady Evropského institutu veřejné správy (EIPA) za Českou republiku
čj. 1512/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Peněžní dar Bulharské republice na posílení systému řízení ochrany hranic a bulharského azylového a migračního systému a jeho kapacit
čj. 1513/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Peněžní dar vládě Jordánského hášimovského království na podporu řešení uprchlické/migrační situace
čj. 1497/16
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Poskytnutí peněžních darů do zahraničí mezinárodním organizacím a vybraným institucím v roce 2016 z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí ČR
čj. 1503/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Srbské republiky Tomislava Nikoliće v České republice ve dnech 29. - 30. listopadu 2016
čj. 1508/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta Republiky Tádžikistán Emomali Rachmona v České republice ve dnech 30. listopadu - 2. prosince 2016
čj. 1490/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Libyjského státu Mohammada Tahera Siyaly v České republice ve dnech 4. až 6. prosince 2016
čj. 1507/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Návrh na jmenování dvou členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky
čj. 1516/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na jmenování čtyř členů předsednictva a předsedkyně Grantové agentury České republiky
čj. 1515/16
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 15. - 16. prosince 2016 v Bruselu
čj. 1519/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na změnu usnesení vlády České republiky ze dne 24. října 2016 č. 948 k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
čj. 1517/16
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Odloženo.

34. Vyjádření Vlády České republiky k návrhu na zrušení ustanovení § 61 odst. 1 věta první a ustanovení § 143 odst. 1 v rozsahu slova „tří“ zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 32/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
čj. 1524/16
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

35. Návrh na uskutečnění pracovní cesty ministra zahraničních věcí do Turecké republiky ve dnech 12. a 13. prosince 2016
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Pro informaci:

1. Zpráva o inflaci IV/2016
čj. 1494/16
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Informace o poskytnutí provozního úvěru společnosti OKD, a. s. v insolvenci od společnosti PRISKO a. s. včetně nastavených způsobů kontroly užití finančních prostředků poskytnutých v rámci úvěru
čj. 1509/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3. Informace o určení orgánů Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) podle čl.  35 odst. 1 Nařízení evropské komise Rady ( EU) č.223/2014, o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) ze dne 11. března 2014
čj. 1504/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4. Informace o postupu podle § 29 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - nákup vysílacího času v televizi a rozhlasu
čj. 1518/16
Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie