Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

17. 12. 2010 19:49

Evropská rada schválila stabilizační mechanismus pro eurozónu

Zavedení stabilizační mechanismu si vyžádá změnu Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy.

„Podpořili jsme vytvoření stálého stabilizačního mechanismu pro eurozónu v takové podobě, že je zřejmé, že bude aktivován pouze v nezbytných případech, tj. pokud bude ohrožena eurozóna jako celek a nebude jiného východiska. Jak jsem již několikrát opakoval, stabilní euro je zásadní i pro českou ekonomiku,“ uvedl po jednání Rady premiér Petr Nečas.

Zavedení stabilizační mechanismu si vyžádá změnu Smlouvy o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy. Premiér Nečas se již ve čtvrtek vyjádřil, že změna Smlouvy projde v České republice standardním schvalovacím procesem se zapojením obou komor Parlamentu a nikoli pouze schválením ve vládě. Sněmovna i Senát společně s Lisabonskou smlouvou v roce 2009 schválily v novelách svých jednacích řádů i systém tzv. vázaného mandátu pro vládu. Ten mj. zakotvuje, že při použití tzv. zjednodušené změny Smluv je třeba předchozího souhlasu obou komor k tomu, aby premiér mohl na konečném hlasování Evropské rady vyjádřit souhlas s touto změnou. Tak tomu bude i nyní. Následně, po rozhodnutí Evropské rady (které je očekáváno v březnu) bude muset být výsledný text opět schválen v obou komorách, a to obdobně jako při ratifikaci mezinárodních smluv.

České republice se podařilo společně s několika dalšími zeměmi prosadit, že se mechanismus bude aktivovat jen v případech, kdy je to skutečně nezbytně nutné. To je významný signál směrem k odpovědnosti států i věřitelů, neboť nevzniká žádná „transferová unie“, v níž by rozpočtově neodpovědné státy hospodařily na úkor bonity zemí s konsolidovanými veřejnými financemi.

České republice se také podle premiéra Nečase podařilo prosadit zohlednění nákladů penzijních reforem v nových členských zemích při naplňování paktu stability a růstu.

Černá hora má status kandidátské země

Dalším výsledkem jednání Evropské rady je udělení kandidátského statusu Černé hoře. „Česká republika, jako dlouhodobý zastánce rozšíření EU tento krok velice uvítala. Je to pozitivní signál i pro ostatní státy Západního Balkánu,“ komentoval udělení statusu český premiér.

Premiér rovněž po jednání komentoval snahu některých členských států o zmrazení prostředků v rozpočtech unie pro roky 2014 až 2020 na nominální úrovni dle roku 2013. „Konečně bych chtěl znovu zdůraznit, že Česká republika se nyní nepřipojila k výzvě o zmražení rozpočtu Unie v rámci finanční perspektivy. Pro nás je především důležité, aby v rámci finanční perspektivy byl zachován smysl a účel kohezní politiky a aby se prostředky určené na tuto politiku nesnížily,“ uvedl Petr Nečas. Česká republika je připravena na různé varianty finanční perspektivy na další programovací období, ale odmítá tuto diskusi vést nyní a spojovat ji s jednáním o stabilizačním mechanismu.

Text změny Lisabonské smlouvy:

  • Článek 1

V článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie se doplňuje nový odstavec, který zní:

3. Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude v nezbytných případech aktivován k zajištění stability eurozóny jako celku. Poskytnutí požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti.

  • Článek 2

Členské státy generálnímu tajemníkovi Rady neprodleně oznámí dokončení postupů pro schválení tohoto rozhodnutí v souladu se svými ústavními předpisy.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2013 za předpokladu, že budou obdržena všechna oznámení podle prvního pododstavce, nebo nestane-li se tak, prvním dnem měsíce následujícího po obdržení posledního oznámení podle prvního pododstavce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter