Organizace Sekce

Sekce má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v Evropské unii a řídí ji vrchní ředitel. Sekci pro evropské záležitosti tvoří pět odborů.

Vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti

PhDr. Štěpán Černý

Odbor koordinace evropských
politik (OKE)

Ing. Ondřej Matoušek
ředitel

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

Mgr. Štěpán Pech
ředitel

Odbor věcných politik EU (OVP)

Mgr. Ing. Markéta Krčmářová ředitelka

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.
ředitel

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)

Alice Krutilová, M.A.
ředitelka


Odbor koordinace evropských politik (OKE)

OKE se v rámci své koordinační činnosti podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu k EU, koordinaci zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU a vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU. Odbor dále koordinuje přípravu mandátů, instrukcí a pozic pro jednání orgánů EU a zpracovává stanoviska k jednotlivým materiálům. Více informací o OKE.

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

OIP je odpovědný za koordinaci institucionální agendy a institucionální komunikaci, stejně jako za zpracování právních analýzy k vybraným evropským tématům. Odbor dále provádí analytický monitoring ve vybraných ekonomických záležitostech EU, jakož i vyhodnocování hospodářských dopadů konkrétních evropských politik.

Odbor věcných politik EU (OVP)

OVP zajišťuje výkon gesce za návrhy v oblasti umělé inteligence a evropskou datovou ekonomiku. Je odpovědný za koordinaci digitální agendy v jejím evropském rozměru napříč státní správou dle priorit schválených vládou ČR a tvorbu pozic ČR k průřezovým tématům a iniciativám jednotného digitálního trhu, jejich konzultace a prosazování na evropské úrovni. Dále zajišťuje koordinaci pozic ČR v oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem pro tuto oblast a přípravu podkladů a odborných stanovisek pro tajemnici Rady ESIF, kterou je státní tajemnice pro evropské záležitosti. Odpovědný je za přípravu a administraci projektových/grantových žádostí a projektů/grantů v rámci Operačních a dalších programů a fondů a rovněž je národním kontaktním místem programu Evropa pro občany. V neposlední řadě mu náleží gesce k agendám evropského semestru, koordinace hospodářských politik a přípravě Národního programu reforem ČR. Je taktéž národním gestorem Programu na podporu strukturálních reforem Evropské komise. Více informací o OVP.

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

Odbor komunikace o evropských záležitostech zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a  pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Více informací o OEZ.

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)

Odbor je zodpovědný za koordinaci a realizaci programových, organizačně-logistických, komunikačních a kulturních příprav předsednictví ČR v Radě EU, které proběhlo od 1. července do 31. prosince 2022. PRE úzce spolupracuje s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi podílejícími se na přípravách předsednictví. S ohledem na dočasný charakter své funkce bude činnost Odboru ukončena k 30. červnu 2023. Více informací o PRE.