Organizace Sekce

Sekce má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v Evropské unii a řídí ji státní tajemník pro evropské záležitosti.  

Mgr. Milena Hrdinková
státní tajemnice pro evropské záležitosti
a náměstkyně Sekce pro evropské záležitosti
Odbor koordinace evropských
politik (OKE)
PhDr. Štěpán Černý
ředitel

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

Mgr. Štěpán Pech
ředitel

Odbor věcných politik EU (OVP)

Mgr. Ing. Markéta Krčmářová ředitelka

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ) JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.
ředitel
Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE) Alice Krutilová, M.A.
ředitelka

Sekci pro evropské záležitosti tvoří pět odborů:

Odbor koordinace evropských politik (OKE)

Ředitelem odbou je PhDr. Štěpán Černý. OKE se v rámci své koordinační činnosti podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu k EU, koordinaci zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU a vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU. Odbor dále koordinuje přípravu mandátů, instrukcí a pozic pro jednání orgánů EU a zpracovává stanoviska k jednotlivým materiálům. Více informací o OKE.

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

Ředitelem je Mgr. Štěpán Pech. OIP je odpovědný za koordinaci institucionální agendy a institucionální komunikaci, stejně jako za zpracování právních analýzy k vybraným evropským tématům. Odbor dále provádí analytický monitoring ve vybraných ekonomických záležitostech EU, jakož i vyhodnocování hospodářských dopadů konkrétních evropských politik.

Odbor věcných politik EU (OVP)

OVP vznikl na počátku roku 2020 vyčleněním agendy hospodářských politik EU ve vztahu k ČR z původního Odboru koordinace hospodářských politik EU, jehož tematické rozkročení bylo daleko širší.

OVP zajišťuje výkon gesce za návrhy v oblasti umělé inteligence a evropskou datovou ekonomiku. Je odpovědný za koordinaci digitální agendy v jejím evropském rozměru napříč státní správou dle priorit schválených vládou ČR a tvorbu pozic ČR k průřezovým tématům a iniciativám jednotného digitálního trhu, jejich konzultace a prosazování na evropské úrovni. Dále zajišťuje koordinaci pozic ČR v oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem pro tuto oblast a přípravu podkladů a odborných stanovisek pro tajemnici Rady ESIF, kterou je státní tajemnice pro evropské záležitosti. Odpovědný je za přípravu a administraci projektových/grantových žádostí a projektů/grantů v rámci Operačních a dalších programů a fondů a rovněž je národním kontaktním místem programu Evropa pro občany. V neposlední řadě mu náleží gesce k agendám evropského semestru, koordinace hospodářských politik a přípravě Národního programu reforem ČR. Je taktéž národním gestorem Programu na podporu strukturálních reforem Evropské komise.

V agendách v působnosti OVP vytváří, či se spolupodílí na tvorbě pozic ČR (rámcové pozice), jakož i podkladových dokumentů pro jednání v EU (instrukce pro jednání pracovních skupin, Výboru stálých zástupců či mandáty pro jednání ministrů). Zajišťuje podklady pro státní tajemnici pro EU, jakož i předsedu vlády. Organizuje také tematické kulaté stoly, semináře či konference, jichž se účastní odborná veřejnost.

Zástupkyní ředitele odboru je Mgr. Ing. Markéta Krčmářová. Více informací o OVP.

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

V neposlední řadě plní Sekce pro evropské záležitosti i funkci informační. Odbor komunikace o evropských záležitostech řídí JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D., zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a  pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Více informací o OEZ.

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)

Odbor je zodpovědný za koordinaci a realizaci programových, organizačně-logistických a komunikačních příprav předsednictví ČR v Radě EU, které se bude konat v druhé polovině roku 2022. PRE úzce spolupracuje s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi podílejícími se na přípravách předsednictví. S ohledem na dočasný charakter své funkce bude činnost Odboru ukončena k 30. červnu 2023. Ředitelkou odboru je Alice Krutilová, M.A.

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU vznikl 31. prosince 2020 a je tvořen dvěma odděleními:

  • Oddělení pro logistiku a organizaci předsednictví ČR v Radě EU
  • Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Odbor je zodpovědný za koordinaci a realizaci programových, organizačně-logistických a komunikačních příprav předsednictví ČR v Radě EU, které se bude konat v druhé polovině roku 2022. PRE úzce spolupracuje s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi podílejícími se na přípravách předsednictví. S ohledem na dočasný charakter své funkce bude činnost Odboru ukončena k 30. červnu 2023. Více informací o PRE.

Připojené dokumenty