Organizace Sekce

Sekce má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v Evropské unii a řídí ji vrchní ředitel. Sekci pro evropské záležitosti tvoří pět odborů.

Vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti

PhDr. Štěpán Černý

Odbor koordinace evropských
politik (OKE)

Ing. Ondřej Matoušek
ředitel

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

Mgr. Štěpán Pech
ředitel

Odbor věcných politik EU (OVP)

Mgr. Ing. Markéta Krčmářová ředitelka

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

Mgr. et Mgr. Eva Húsková
ředitelka

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)

Alice Krutilová, M.A.
ředitelka

Odbor koordinace evropských politik (OKE)

OKE se v rámci své koordinační činnosti podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu k EU, koordinaci zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU a vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU. Odbor dále koordinuje přípravu mandátů, instrukcí a pozic pro jednání orgánů EU a zpracovává stanoviska k jednotlivým materiálům.

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

OIP je odpovědný za koordinaci institucionální agendy a institucionální komunikaci, stejně jako za zpracování právních analýz k vybraným evropským tématům. Odbor dále provádí analytický monitoring ve vybraných ekonomických záležitostech EU, jakož i vyhodnocování hospodářských dopadů konkrétních evropských politik.

Odbor věcných politik EU (OVP)

OVP zajišťuje koordinaci pozic ČR v oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci s MMR coby gestorem této politiky. Vykonává roli Národního kontaktního místa přímo řízeného programu Nástroj pro technickou podporu (TSI) a Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV). Je gestorem nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (RRF), evropského semestru a hospodářských politik a zajišťuje tvorbu, koordinaci a monitoring provádění Národního programu reforem ČR.

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

OEZ zprostředkovává široké veřejnosti informace o EU. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatnou telefonní linku Eurofon. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a  pořádá konference a semináře s evropskou tématikou.

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)

PRE plní roli centrálního koordinátora CZ PRES a je zodpovědný za koordinaci a realizaci programových, organizačně-logistických, komunikačních a kulturních aspektů předsednictví ČR v Radě EU, které proběhlo od 1. července do 31. prosince 2022. Odbor úzce spolupracuje s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi podílejícími se na předsednictví. S ohledem na dočasný charakter své funkce bude činnost Odboru ukončena k 30. červnu 2023.