Organizace Sekce

Sekce má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v Evropské unii a řídí ji státní tajemník pro evropské záležitosti.  

Mgr. Milena Hrdinková
státní tajemnice pro evropské záležitosti
a náměstkyně Sekce pro evropské záležitosti
Odbor koordinace evropských
politik (OKE)
PhDr. Štěpán Černý
ředitel

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

Mgr. Štěpán Pech
ředitel

Odbor věcných politik EU (OVP)

Alice Krutilová, M. A.
ředitelka

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ) JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.
ředitel

Sekci pro evropské záležitosti tvoří čtyři odbory:

Odbor koordinace evropských politik (OKE)

Ředitelem odbou je PhDr. Štěpán Černý. OKE se v rámci své koordinační činnosti podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu k EU, koordinaci zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU a vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU. Odbor dále koordinuje přípravu mandátů, instrukcí a pozic pro jednání orgánů EU a zpracovává stanoviska k jednotlivým materiálům. Více informací o OKE.

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

Ředitelem je Mgr. Štěpán Pech OIP.

Odbor věcných politik EU (OVP)

Ředitelkou odboru je Alice Krutilová, M. A. OVP vznikl na počátku roku 2020 vyčleněním agendy hospodářských politik EU ve vztahu k ČR z původního Odboru koordinace hospodářských politik EU, jehož tematické rozkročení bylo daleko širší.

OVP zajišťuje výkon gesce za návrhy v oblasti umělé inteligence a evropskou datovou ekonomiku. Je odpovědný za koordinaci digitální agendy v jejím evropském rozměru napříč státní správou dle priorit schválených vládou ČR a tvorbu pozic ČR k průřezovým tématům a iniciativám jednotného digitálního trhu, jejich konzultace a prosazování na evropské úrovni. Dále zajišťuje koordinaci pozic ČR v oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem pro tuto oblast a přípravu podkladů a odborných stanovisek pro tajemnici Rady ESIF, kterou je státní tajemnice pro evropské záležitosti. Odpovědný je za přípravu a administraci projektových/grantových žádostí a projektů/grantů v rámci Operačních a dalších programů a fondů a rovněž je národním kontaktním místem programu Evropa pro občany. V neposlední řadě mu náleží gesce k agendám evropského semestru, koordinace hospodářských politik a přípravě Národního programu reforem ČR. Je taktéž národním gestorem Programu na podporu strukturálních reforem Evropské komise.

V agendách v působnosti OVP vytváří, či se spolupodílí na tvorbě pozic ČR (rámcové pozice), jakož i podkladových dokumentů pro jednání v EU (instrukce pro jednání pracovních skupin, Výboru stálých zástupců či mandáty pro jednání ministrů). Zajišťuje podklady pro státní tajemnici pro EU, jakož i předsedu vlády. Organizuje také tematické kulaté stoly, semináře či konference, jichž se účastní odborná veřejnost.

Více informací o OVP.


Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

V neposlední řadě plní Sekce pro evropské záležitosti i funkci informační. Odbor komunikace o evropských záležitostech řídí JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D., zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a  pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Více informací o OEZ.

Připojené dokumenty