Organizace Sekce

Sekce má na starosti koordinační a analytickou přípravu českých pozic na jednání v Evropské unii a řídí ji náměstek. Sekci pro evropské záležitosti tvoří pět odborů.

Náměstek pro řízení sekce pro evropské záležitosti

PhDr. Štěpán Černý

Odbor koordinace evropských
politik (OKE)

 

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

Mgr. Štěpán Pech
ředitel

Odbor věcných politik EU (OVP)

Mgr. Ing. Markéta Krčmářová ředitelka

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D.
ředitel

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)

Alice Krutilová, M.A.
ředitelka


Odbor koordinace evropských politik (OKE)

OKE se v rámci své koordinační činnosti podílí především na formulaci, koordinaci a provádění politiky ČR ve vztahu k EU, koordinaci zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU a vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU. Odbor dále koordinuje přípravu mandátů, instrukcí a pozic pro jednání orgánů EU a zpracovává stanoviska k jednotlivým materiálům. Více informací o OKE.

Odbor evropské institucionální a právní podpory (OIP)

Ředitelem je Mgr. Štěpán Pech. OIP je odpovědný za koordinaci institucionální agendy a institucionální komunikaci, stejně jako za zpracování právních analýzy k vybraným evropským tématům. Odbor dále provádí analytický monitoring ve vybraných ekonomických záležitostech EU, jakož i vyhodnocování hospodářských dopadů konkrétních evropských politik.

Odbor věcných politik EU (OVP)

OVP zajišťuje výkon gesce za návrhy v oblasti umělé inteligence a evropskou datovou ekonomiku. Je odpovědný za koordinaci digitální agendy v jejím evropském rozměru napříč státní správou dle priorit schválených vládou ČR a tvorbu pozic ČR k průřezovým tématům a iniciativám jednotného digitálního trhu, jejich konzultace a prosazování na evropské úrovni. Dále zajišťuje koordinaci pozic ČR v oblasti politiky soudržnosti ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj jako gestorem pro tuto oblast a přípravu podkladů a odborných stanovisek pro tajemnici Rady ESIF, kterou je státní tajemnice pro evropské záležitosti. Odpovědný je za přípravu a administraci projektových/grantových žádostí a projektů/grantů v rámci Operačních a dalších programů a fondů a rovněž je národním kontaktním místem programu Evropa pro občany. V neposlední řadě mu náleží gesce k agendám evropského semestru, koordinace hospodářských politik a přípravě Národního programu reforem ČR. Je taktéž národním gestorem Programu na podporu strukturálních reforem Evropské komise. Více informací o OVP.

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

V neposlední řadě plní Sekce pro evropské záležitosti i funkci informační. Odbor komunikace o evropských záležitostech řídí JUDr. Mgr. Igor Blahušiak, Ph.D., zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a  pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Více informací o OEZ.

Odbor pro předsednictví ČR v Radě EU (PRE)

Odbor je zodpovědný za koordinaci a realizaci programových, organizačně-logistických, komunikačních a kulturních příprav předsednictví ČR v Radě EU, které se bude konat v druhé polovině roku 2022. PRE úzce spolupracuje s ústředními orgány státní správy a dalšími institucemi podílejícími se na přípravách předsednictví. S ohledem na dočasný charakter své funkce bude činnost Odboru ukončena k 30. červnu 2023. Více informací o PRE.