Strategie podpory Čechů v institucích EU

 

 

Strategie podpory Čechů v institucích EU

Tato strategie byla vytvořena 23. února 2015, hlavním důvodem pro její vznik byla dlouhodobá neuspokojivá situace zastoupení České republiky v institucích EU.

Na základě analýzy prostředí institucí EU a působení Čechů v tomto prostředí je cílem strategie posílení spolupráce s Čechy v institucích EU a podpora jejich působení na strategicky důležitých místech. Druhým cílem Strategie je přispět ke zlepšení fungování české státní správy a napomoci profesnímu rozvoji státních zaměstnanců využíváním všech možností, které se v rámci institucí EU nabízejí, tzn. pomocí stáží i vysíláním národních expertů (SNE, Seconded National Expert) do těchto institucí.

Na začátku roku 2018 byla vypracována analýza této Strategie. Ta identifikovala slabá místa, která brání zlepšení zastoupení Čechů v institucích EU. Na základě této analýzy byla vypracována Nová Koncepce pro období 2018 – 2020, která nabízí konkrétní řešení pro  slabiny současného pojetí Strategie podpory Čechů v institucích EU. Řešení počítá se zavedením několika nových a revizí již existujících aktivit. Zásadním prvkem do budoucna bude větší rozvinutí spolupráce s Čechy pracujícími přímo v institucích EU. Cílem je vytvořit síť důležitých kontaktů napříč evropskými strukturami a zlepšit dosavadní zastoupení ČR v institucích EU, a zvýšit tak vliv ČR v EU. Nová Koncepce pro období 2018 – 2020 byla přijata 23. dubna 2018.

Informace pro veřejnost

EPSO

Úřad EPSO (European Personnel Selection Office) vypisuje výběrová řízení pro orgány EU a zajišťuje tak vhodné kandidáty na volné pozice. Zájemci, kteří mají zájem o možnost pracovního zařazení v některé z institucí EU, se mohou ucházet o zaměstnání v unijních institucích absolvováním konkurzů EPSO. V každé instituci je také možné se ucházet o stáž.

Konkurzy EPSO představují několikakolové výběrové řízení. Úspěšní uchazeči o práci v EU jsou následně zařazeni na tzv. rezervní seznam (reserve list), který je k dispozici orgánům a institucím EU, a je platný obvykle po dobu jednoho roku (dokud není nahrazen novým rezervním seznamem), ale jeho platnost bývá prodlužována i na další roky. Orgány a instituce EU si z rezervního seznamu vybírají vhodné kandidáty.

Příprava na výběrová řízení do institucí Evropské unie

Ministerstvo zahraničních věcí organizuje semináře pro veřejnost k možnostem kariéry v institucích EU. V Praze i v regionech jsou také ve spolupráci s francouzskou školou ENA (Ecole National d´Administration) realizovány kurzy zaměřené na přípravu na výběrová řízení EPSO do institucí EU. Diplomatická akademie MZV ČR rovněž pořádá debaty se studenty o pracovních příležitostech a stážích v institucích EU na univerzitách po celé České republice.

V případě zájmu nebo pro více informací kontaktujte epso@mzv.cz.

Odkazy:

 

Informace pro zaměstnance české státní správy

V rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU mohou být zaměstnanci veřejné správy vysláni do institucí EU na krátkodobou stáž nebo dlouhodobější vyslání.

Krátkodobé stáže:

 • Erasmus for Public Administration
  • Stáž v rozsahu 8,5 dne má za cíl seznámit účastníky se základním chodem institucí EU a jejich rozhodovacími mechanismy a poskytnout jim možnost získat osobní kontakty na útvaru, se kterým účastník v rámci své agendy přímo spolupracuje.  Po návratu ze stáže účastník vyplní krátkou hodnotící zprávu.
  • Česká republika má k dispozici 4 místa na rok, celkem probíhají 3 běhy (jarní, letní a podzimní).
  • Gestorem je Ministerstvo vnitra.
  • http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/erasmus-for-public-administration.aspx

 

Dlouhodobější vyslání

 • Národní experti neboli SNEs (Seconded National Experts)
  • V případě národních expertů se jedná o vysílání dlouhodobějšího charakteru, a to na dobu mezi 6 měsíci a 2 lety, s možností prodloužení až na dobu nepřekračující 4 roky (ve výjimečných případech 6 let). Opětovné vyslání je poté možné po uplynutí lhůty 6 let.
  • Národní experti jsou po tuto dobu dočasně vysíláni svými institucemi z veřejného sektoru do jednotlivých institucí EU.
  • Národní experti zůstávají během svého vyslání ve služebním poměru k vysílající instituci v ČR.
  • Národní experti přináší do instituce EU své poznatky a zkušenosti s otázkami, které spadají do jejich odbornosti, přispívají svými praktickými znalostmi z dané oblasti v členské zemi EU a zároveň přinášejí zkušenosti a vědomosti o otázkách EU domácím orgánům. Národní experti pracují společně s úředníky institucí EU na naplňování strategických cílů vymezených generálním ředitelstvím či daným útvarem instituce EU. Již během vyslání národní experti využívají zkušenosti a kontakty nabyté v průběhu vyslání ve prospěch vysílající instituce.
  • Podmínky pro SNEs jsou stanovovány přímo institucí EU. Práva a povinnosti národních expertů vyslaných do jednotlivých institucí a agentur EU jsou upravena zvlášť pro každou instituci či agenturu. Např. pro Evropskou komisi jsou zakotvena v rozhodnutí Evropské komise C (2008) 6866 z 12. 11. 2008.
  • manuál pro vysílání národních expertů (SNEs) do institucí EU
  • https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/prace_v_mezinarodnich_org/eu/european_union/index.html

Jiné možnosti

Další možností jak zvýšit kvalifikaci české státní správy je možnost studia na prestižní evropské univerzitě College of Europe. College of Europe již téměř 70 let nabízí postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace. Pro College of Europe je charakteristická intelektuální nezávislost, bilingvismus (angličtina a francouzština), rozmanitost akademického sboru a multikulturní prostředí. College of Europe je tvořena dvěma univerzitními prostory, z nichž jeden se nachází v belgických Bruggách a druhý v polském Natolinu.

Studijní program zahrnuje přednášky, výzkumné semináře, simulační cvičení, víkendové workshopy a setkávání s pozvanými odborníky, které jsou pravidelně aktualizovány tak, aby vyučované předměty odrážely vývoj Evropy. Studium se překrývá s jedním akademickým rokem (začátek září - konec června).

Na CoE je možné se přihlásit na následující obory:

 • Evropská politická a administrativní studia (Bruggy),
 • Evropská právní studia (Bruggy),
 • Evropská ekonomická studia (Bruggy),
 • Mezinárodní vztahy EU a diplomatická studia (Bruggy).
 • Evropská interdisciplinární studia (Natolin).

Poplatek za studium pro akademický rok 2018/2019 v obou kampusech činí 25 000 EUR a pokrývá školné, připojení na internet, ubytování na koleji a stravování v menze ve dnech školní výuky (pondělí až sobota, mimo svátky a prázdniny).

Státní zaměstnanci a úředníci územních samosprávných celků mají možnost využít 2 – 3 vládní stipendia pro studium na CoE.

http://www.mvcr.cz/clanek/studium-na-college-of-europe.aspx

 

Klíčové kontakty

Rezort/úřad

Jméno

Email

Poznámka

ÚV

Tereza Kůnová

kunova.tereza@vlada.cz

Úřad vlády

MV

Šárka Vágnerová

sarka.vagnerova@mvcr.cz

Program NEPT a
Erasmus for public administration

Jana Mazáková

jana.mazakova@mvcr.cz

College of Europe

MZV/SZB

Linda Messias

linda_messias@mzv.cz

Stále zastoupení ČR v Bruselu

MZV/DA

Lucie Michel Lekešová

Lucie_Lekesova@mzv.cz

Příprava občanů ČR na výběrová řízení do institucí EU (EPSO testy) - Praha

 

Aktuality

25. října 2018 – Den mobility v Olomouci II - Cílem projektu je informovat studenty středních škol v Olomouckém kraji o možnostech studia, práce, cestování, dobrovolnictví, au-pair pobytech, stážích a pracovních příležitostech v EU institucích.

24. října 2018 – Setkání se stážisty NEPT, Erasmus a Blue Book v prostorách ze Stálého zastoupení ČR v Bruselu.

23. října 2018 – Den mobility v Olomouci - Cílem projektu je informovat studenty středních škol v Olomouckém kraji o možnostech studia, práce, cestování, dobrovolnictví, au-pair pobytech, stážích a pracovních příležitostech v EU institucích.

17. října 2018 – Přednáška pro studenty Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové s názvem Studium, práce a dobrovolnictví v Evropské unii.

10. října 2018 – Seminář pro studenty univerzity Palackého v Olomouci na téma nová finanční architektura vnější spolupráce EU a výzvy pro rozvojovou politiku       – přednáška pro studenty VŠ a veřejnost

10. října 2018 – Školení „EU Careers Ambassadors“ - půldenní školení pro vysokoškolské studenty v souvislosti s projektem EPSO „EU Careers Ambassadors“. Cílem školení je připravit studenty, aby mohli informovat o možnostech kariéry v institucích EU na své vysoké škole a také pro šíření informací o specializovaných výběrových řízeních (AD5 – AD7) do institucí EU v oblasti odpovídající zaměření studia dané vysoké školy.

9. října 2018 – Seminář pro studenty univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na téma studijní a pracovní mobility, možnosti stáží v EU.

9. října 2018 – Seminář zaměřený na 2. kolo testů EPSO – eTray. Seminář zahrnuje simulaci 2. kola testů EPSO v reálném čase se mohou zúčastnit pouze občané ČR, kteří uspějí v 1. kole (CBT) konkurzů EPSO. Videokonference, vedená lektorkou francouzské ENA, bude přenášena ze Štrasburku do Prahy a Bruselu.

5. října 2018 – Seminář pro studenty středních škol o možnostech studijní a pracovní mobility a stáží v institucích EU (jako prvních možných kontaktů s prací v institucích EU).

5. října 2018 – Setkání s českými studenty „EU Career Ambassadory“ v rámci jejich víkendového školení organizovaného EPSO v Bruselu

3. října 2018 – Seminář pro studenty Gymnázia v Děčíně o možnostech studijní a pracovní mobility a stáží v institucích EU (jako prvních možných kontaktů s prací v institucích EU).

27. září 2018 – Setkání českých úřednic z institucí EU s kolegyněmi ze Stálého zastoupení ČR v Bruselu. Akce byla realizovaná ve spolupráci s kabinetem paní komisařky Věry Jourové a zaměřovala se na networking.

24. září 2018 – Setkání s českými tlumočníky a překladateli a kolegy ze Stálého zastoupení ČR v Bruselu.

12. července 2018 – Setkání paní ministryně financí A. Schillerové s Čechy v institucích EU.

10. července 2018 – Setkání Státního tajemníka pro evropské záležitosti pana A. Chmelaře s Blue-Book stážisty v Bruselu.

10. července 2018 – Setkání žen působících v institucích EU s paní komisařkou Věrou Jourovou – s cílem zaměřit se na networking posílení úlohy žen v institucích EU.

27. června 2018 – Seminář pro studenty OA Střekov v Ústí nad Labem na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

22. června 2018 – Seminář pro studenty Soukromé střední školy pro marketing a ekonomiku podnikání v Mostu na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

18. června 2018 – V prostorách Stálého zastoupení ČR v Bruselu se konalo zahájení výstavy s názvem „Létající lékaři". Výstava zachycovala činnost programu MEDEVAC a Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům (Pomoc na místě), prostřednictvím kterých poskytuje Ministerstvo vnitra lékařskou pomoc a asistenci lidem utíkajícím před válkou nebo znevýhodněným lidem v rozvojových zemích. I na tuto akci byli pozváni Češi působící v institucích EU.

18. června 2018 – Seminář pro studenty Střední školy oděvní Červený Kostelec na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

15. června 2018 – 11. ročník tradiční akce organizovaný Stálým zastoupení ČR v Bruselu nesoucí název Czech street party, kam byli pozváni i Češi působící v institucích EU.

11. června 2018 – Druhé školení pro hlavní kontaktní osoby na jednotlivých rezortech, zvolených ve věci ke Strategii podpory Čechů v institucích EU, které bylo tentokrát zaměřené na roli Stálého zastoupení ČR v EU.

9. května 2018 – Projekt s názvem EU Careers Ambassadors, představující půldenní seminář pro vysokoškolské studenty s cílem zvýšit povědomí o pracovních příležitostech, stážích a výběrových řízeních v institucích EU. Školiteli byli 2 čeští „EU Careers Ambassadors“ pro akademický rok 2017/18.

4. května 2018 – Seminář pro studenty SPgŠ Litomyšl v Litomyšli na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

2. května 2018 – Seminář pro studenty Gymnázia Dobruška na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

27. dubna 2018 – Odborný seminář pro studenty Univerzity Pardubice na téma „O společné zemědělské politice EU“.

23. dubna 2018 – V prostorách Hrzánského paláce se konalo první školení hlavních kontaktních osob na jednotlivých rezortech, zvolených ve věci ke Strategii podpory Čechů v institucích EU. V rámci školení byl rezortům detailně vysvětlen postup při vysílání národních expertů a stážistů v rámci programu NEPT do institucí EU.

18. dubna 2018 – Půldenní seminář pro vysokoškolské studenty i širokou veřejnost s cílem zvýšit povědomí o výběrových řízeních, stážích a práci v institucích EU (EU Careers Ambassadors). Seminář byl konaný na Univerzitě Palackého v Olomouci, Katedra politologie a evropských studií.

10. - 11. dubna 2018 – Seminář konaný rovněž ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí. Tématem byla praktická simulace 1. kola testů EPSO, seminář byl vedený v anglickém jazyce.

16. března 2018 – Sérii seminářů konaných ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration v anglickém jazyce uzavřel seminář konaný v Praze na Ministerstvu zahraničních věcí. I zde byla možnost vyzkoušet si EPSO testy nanečisto.

14. března 2018 – Seminář připravený ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (dále jen „ENA“) v anglickém jazyce tentokrát na Vysoké škole báňské (Technická univerzita, Ekonomická fakulta) v Ostravě. V rámci programu semináře byla rovněž možnost vyzkoušet si EPSO testy nanečisto.

13. března 2018 – Seminář připravený ve spolupráci s francouzskou École Nationale d’Administration (dále jen „ENA“), který byl veden v anglickém jazyce na Masarykově univerzitě (Fakulta sociálních studií) v Brně. V rámci programu semináře zde byla možnost vyzkoušet si EPSO testy nanečisto.

7. března 2018 – Seminář pro studenty Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

1. března 2018 – Seminář pro studenty Střední zdravotnické školy v Pardubicích na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

27. února 2018 – Seminář pro studenty Soukromé střední školy podnikatelské PrimMat ve Frýdku-Místku na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

26. února 2018 – Setkání Státního tajemníka p. A. Chmelaře s Čechy působícími v institucích EU na Stálém zastoupení ČR v Bruselu.

21. února 2018 – Seminář pro studenty Soukromého gymnázia Letohrad na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.

20. února 2018 – Odborný seminář pro širokou veřejnost o EU v prostorách Knihkupectví a antikvariátu Fryč v Liberci.

13. února 2018 – Odborný seminář pro širokou veřejnost o EU na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

1. února 2018 – Seminář pro studenty Gymnázia Sušice na téma možnosti studia a práce v EU a možnosti účastnit se stáží v institucích EU.