Program na podporu strukturálních reforem

Program na podporu strukturálních reforem (SRSP) byl zřízen v květnu 2017 na pomoc členským státům EU pro posílení schopnosti dané země navrhovat a provádět strukturální reformy. Tento přímo řízený program poskytuje podporu „šitou na míru“ potřebám příslušného členského státu, která pokrývá celý proces – od přípravy reforem až po jejich realizaci. Program navíc nevyžaduje spolufinancování z národních zdrojů.

 

O programu

Program na podporu strukturálních reforem (anglicky Structural Reform Support Programme; SRSP) je přímo řízeným programem, který byl zřízen Evropskou komisí v roce 2017 s cílem poskytovat technickou pomoc veřejné správě členských států při přípravě a implementaci reforem.

Program je určen výhradně institucím veřejné správy, například jde o ministerstva a další ústřední orgány státní správy. Projekty bývají často zaměřené na přenos zkušeností z jiných členských států EU. Typickým produktem projektu je analýza, která však musí sloužit jako podklad pro nějakou reformu (např. návrh úpravy legislativy, zlepšení fungování státní správy v konkrétní agendě).

Kromě absence (povinného) spolufinancování je výhodou tohoto programu nekomplikovaná administrativa, jelikož příslušný útvar Evropské komise poskytuje úspěšným žadatelům komplexní podporu včetně zajištění dodavatelů. Žadateli (instituci v ČR) nevzniká v rámci projektu právní vztah a nedostává přímo žádné finanční prostředky.

Dodavatele požadovaných výstupů (např. analýzy) vybírá Evropská komise, která s ním uzavírá smlouvu a sama také projekty finančně řídí, a odpadá tak například nutnost vypisování veřejných zakázek na národní úrovni. Žadatel je v roli, kterou by bylo možné zjednodušeně označit za „věcného garanta“ a příjemce výstupů projektu.

Podrobně je celý program ukotven v Nařízení (EU) 2017/825 o zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017 – 2020

Celkový rozpočet SRSP na období 2017 – 2020 je 222,8 mil. EUR (tedy zhruba 5,7 mld. Kč). Celkový rozpočet SRSP na období 2017–2020 byl určen původně určen na 142,8 mil. EUR, byl však prostřednictvím Nařízení (EU) 2018/1671 navýšen o 80 mil. EUR na celkových 222,8 mil. EUR. Zároveň tímto nařízením došlo za účelem přizpůsobení obecného cíle programu k rozšíření jeho tematického zaměření.

Zaměření projektů

Cílem programu je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám v členských státech prostřednictvím podpory vnitrostátních orgánů. A to konkrétně při navrhování, formulaci a provádění reforem, při stanovování vhodných postupů nebo zohlednění best practices jiných členských států. Nařízení specifikuje oblasti veřejných politik, ve kterých je možné o podporu žádat. Těmi jsou zejména:

  • vládnutí a veřejná správa
  • správa veřejných financí
  • podnikatelské prostředí
  • trh práce, sociální služby a zdravotní péče
  • finanční sektor

Podrobně je fungování Programu popsáno v prezentaci.

Projekty v rámci programu SRPS mohou být vhodně doplněny semináři, které nabízí Evropský institut veřejné správy (EIPA). EIPA je nezávislá nevládní instituce se sídlem v Maastrichtu, zabývající se vzděláváním a výzkumem v oblasti veřejné správy. Semináře EIPA jsou určeny pro úředníky z členských i nečlenských států EU a tematicky se zaměřují na oblast evropského vládnutí, evropských politik, managementu veřejné správy a evropského práva. Kompletní nabídku seminářů EIPA naleznete zde:  https://www.eipa.eu/courses/.

Čerpání ČR

ČR se do SRSP aktivně zapojila hned od první výzvy programu v roce 2017. Úspěšnost ČR z hlediska počtu schválených projektů je na EU průměru (zhruba 40 % projektů schváleno); podíl přiznané podpory pro ČR výrazně převyšuje podíl odvodů ČR do rozpočtu EU. Z dosavadních třech výzev SRSP má ČR dosud schválenou podporu ve výši dohromady zhruba 4,5 mil. EUR (zhruba 116 mil. Kč).

Mezi úspěšné žadatele o podporu v rámci tohoto programu patří například:

  • Ministerstvo zdravotnictví, jehož projekt cílil na zřízení Národního eHealth centra.
  • Ministerstvo vnitra, kde na Odboru azylové a migrační politiky je připravována analýza jako podklad pro vytvoření nového Integrovaného administrativního systému pro cizince žijící v ČR, ve kterém cizinci budou moci spravovat si náležitosti spojené se svým pobytem v ČR ve stylu elektronického bankovnictví.
  • Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož projekt spočívá v komplexní analýze problematiky dostupnosti bydlení – trhu s bydlením, příčin problémů na jeho nabídkové straně i opatření jako jejich řešení.

Vyhlášení čtvrté výzvy SRSP

Další (čtvrtá) výzva SRSP proběhne letos na podzim. Připravované návrhy projektů lze s předstihem konzultovat s národní koordinační autoritou, kterou je Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, a s pracovníky Útvaru na podporu strukturálních reforem (anglicky Structural Reform Support Service; SRSS), což je sekce Generálního sekretariátu Evropské komise. Bližší informace o tomto útvaru jsou dostupné přímo na stránkách Evropské komise.

Projektové žádosti jsou podávány prostřednictvím Úřadu vlády s termínem do 30. září 2019. Doporučujeme ovšem začít připravovat návrh v dostatečném časovém předstihu (několik měsíců před termínem). Samotná žádost se vyplňuje v angličtině včetně názvu projektu a kontaktních údajů. K dispozici jsou návodné instrukce včetně vzoru vyplněné žádosti (zatím jsou dostupné jen ty z předchozí výzvy, významné změny se ovšem neočekávají). Pro přípravu projektu a případné konzultace s příslušnými útvary Úřadu vlády či Evropské komise je možné použít formulář projektové žádosti jako šablonu pro pracovní účely, jelikož obě instituce mohou poskytnout kontrolu projektové žádosti „nanečisto“. Pro prvotní konzultaci však není potřeba vyplňovat formulář kompletně celý, důležité je mít obsahově rozmyšlený záměr projektu.

Důležitou součástí projektové žádosti je odhad nákladů projektu, tedy rozsah jeho finanční náročnosti. Téměř všechny úspěšné projektové žádosti ČR z minulé (třetí) výzvy se svými odhadovanými náklady pohybovaly mezi 200 tis. a 400 tis. EUR (průměr požadované podpory kolem 270 tis. EUR). Záměr přesahující horní hranici zmíněného rozsahu však nemusí být na překážku, pokud se bude jednat o jednoznačně smysluplný projekt přinášející komplexní potřebné řešení.

Délka trvání vybraných projektů není přímo omezena, standardně se ale jedná o 1 až 2 roky. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední výzvu v tomto období, musejí být smlouvy s vybranými dodavateli uzavřeny nejpozději do konce roku 2020.

Konečná verze žádosti musí být podána prostřednictvím jednotného webového rozhraní EU, do kterého žadatelé sami vyplňují své návrhy projektů. O zřízení přístupu do tohoto rozhraní je zapotřebí požádat Úřad vlády. Ten také provede kontrolu těchto žádostí po formální stránce a následně je odevzdá příslušnému útvaru Evropské komise. Výběr projektů k podpoře je pak v rukou Evropské komise, členské státy mohou výběr částečně ovlivnit prioritizací svých projektů, která má však jen doporučující charakter.

Kritéria hodnocení při jejich výběru zohledňují především naléhavost, vážnost a rozsah problémů, na jejichž řešení se projekty zaměřují. Výhodu mají konkrétnější nápady s jasnou přidanou hodnotou a nastíněnou perspektivy kontinuity. A také projektové žádosti reflektující zjištění a identifikované priority tzv. evropského semestru (každoročního cyklu koordinace hospodářských a sociálních politik EU) ve Zprávě o ČR (v tzv. Country Reportu) a ve Specifických doporučeních Rady (CSRs).

Pokračování podpory v novém programovém období

V rámci nového víceletého finančního rámce 2021 – 2027 je předmětem jednání návrh na zavedení rozsáhlejšího Programu na podporu reforem (anglicky Reform Support Programme RSP). Součástí RSP by měl být Nástroj pro technickou podporu jako pokračování současného SRSP, přičemž dosavadní zaměření by mělo být zhruba zachováno. Podávání žádostí a další správní postupy spojené s tímto nástrojem by měly také zůstat velmi jednoduché. Bližší parametry jsou předmětem aktuálních vyjednávání.

Kontaktní osoby

Václav Klusák (klusak.vaclav@vlada.cz, tel. 224 002 215)

Milan Maděra (madera.milan@vlada.cz, tel. 224 002 393)

Další informace o SRSP

Webové stránky Evropské komise

Připojené dokumenty

Související zprávy