Nástroj pro technickou podporu

Nástroj pro technickou podporu (TSI) je přímo řízený program Evropské komise (EK), který poskytuje podporu „šitou na míru“ potřebám příslušného členského státu v oblasti strukturálních reforem – a to od přípravy reforem až po jejich realizaci.  První výzvu TSI oficiálně vyhlásila EK dne 18. září 2020. 
TSI navazuje na svého předchůdce, Program na podporu strukturálních reforem (SRSP), který byl zřízen v květnu 2017 na pomoc členským státům EU pro posílení schopnosti dané země navrhovat a provádět strukturální reformy.

 

Nástroj pro technickou podporu

V reakci na vysokou oblibu SRSP mezi členskými státy EK navrhla pro programové období 2021-2027 Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument; TSI). Návrh TSI byl původně v květnu 2018 představen v rámci návrhu nařízení o zřízení Programu na podporu reforem, který měl zahrnovat Nástroj pro provádění reforem a Konvergenční nástroj. Po projednávání a úpravách návrhu finálně EK dne 28. května 2020 stáhla návrh Programu na podporu reforem a předložila (vedle dalších návrhů) samostatný návrh nařízení o zřízení TSI

V rámci jednání o návrhu nařízení o zřízení TSI na úrovni trialogů mezi Radou EU a Evropským parlamentem bylo dosaženo shody, a tak byl návrh nařízení o TSI schválen s účinností od 19. února 2021. TSI je velmi podobný předchozímu SRSP. Program je určen výhradně institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva či další ústřední orgány státní správy. Instituce mohou každoročně žádat o podporu na konkrétní projekty prostřednictvím národní koordinační autority - Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR (ÚV-SEZ). Žádosti se podávají EK vždy do konce měsíce října. Žádosti vyhodnocuje EK a vybírá projekty, které budou z nástroje podpořeny. Koordinátorem TSI na evropské úrovni je nově ustavené Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem (GŘ REFORM: v anglickém jazyce DG REFORM).

Cíl technické podpory

Cílem nástroje je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám v členských státech prostřednictvím podpory vnitrostátních orgánů. Konkrétně jde o podporu při navrhování, formulaci a provádění reforem, při stanovování vhodných postupů nebo zohlednění best practices jiných členských států. Nařízení specifikuje oblasti veřejných politik, ve kterých je možné o podporu žádat. Těmi jsou zejména:

  • vládnutí a veřejná správa
  • správa veřejných financí
  • podnikatelské prostředí a ekonomický růst
  • trh práce, sociální služby a zdravotní péče
  • finanční sektor

I když se okruh tematických oblastí v porovnání s oblastmi vytyčenými v SRSP nemění, tak 1. výzva TSI brala zvláštní zřetel na klimatickou udržitelnost, digitalizaci ekonomiky a obnovu evropského hospodářství ve světle ekonomických dopadů pandemie COVID-19. TSI je rovněž využitelný při implementaci Nástroje pro oživení a odolnost a Fondu pro spravedlivou transformaci. Členské státy však mohou i nadále předkládat projektové žádosti související s čistě národními reformními prioritami. Žadatelé by však měli brát na vědomí skutečnost, že EK se snaží o rovnoměrné rozdělení alokací na jednotlivé tematické pilíře a že členské státy by proto měly usilovat o přiměřené rozdělení tematického zaměření projektů.

Způsob a možné předměty podpory

Žadatel (instituce v ČR) nedostává přímo žádné finanční prostředky. Dodavatele požadovaných výstupů (např. analýzy) vybírá EK, která s ním uzavírá smlouvu a sama také projekty finančně řídí. Žadatel je v průběhu realizace projektu v roli, kterou by bylo možné zjednodušeně označit za „věcného garanta“ projektu. Žadatel obdrží výstupy projektu (např. analýzy).

Program může financovat například externí zpracování analýz, poskytování expertízy, pracovní návštěvy (přinášející pracovníkům odbornou způsobilost), vzdělávací aktivity, semináře, konference, shromažďování statistik, studie a výzkumy, hodnocení a posouzení dopadů apod. Podpora však nemůže být čerpána na mzdové náklady, či investice, ale typicky na externí služby, analýzy, poradenství, výměnu zkušeností, cestovní náklady atd. Naopak žadatelé nemohou čerpat podporu na investice ani na platy svých zaměstnanců. Není požadováno žádné spolufinancování ze strany žadatele. Výše podpory pro jednotlivé projekty se standardně pohybuje v řádu stovek tisíc EUR. TSI bude nadále umožňovat podporu až do výše 100 % nákladů projektu.

Zapojení ČR do 1. výzvy TSI

EK 18. září 2020 oficiálně vyhlásila první výzvu k poskytnutí technické podpory v rámci TSI, přičemž termín pro členské státy pro podávání projektových žádostí EK byl do 31. října 2020. Následně proběhlo ze strany EK vyhodnocení obdržených projektových žádostí. Na tuto 1. výzvu bylo alokováno 114 mil. EUR a bylo podáno celkem přes 700 žádostí ze všech 27 členských států. DG REFORM zhodnotila většinu podaných žádostí jako velmi kvalitní a hodnou podpory, alokace výzvy však umožnila podpořit pouze 226 z nich. ČR uspěla s 8 projekty celkem za 2,6 mil. EUR.

Je možné, že EK v nadcházejících letech vyhlásí mimořádné výzvy se zaměřením na aktuální témata, jako tomu bylo v březnu 2020 u mimořádné výzvy SRSP na pomoc s přípravou Plánů spravedlivé transformace a v červnu 2021 mimořádná výzva TSI pro implementaci opatření Národního plánu obnovy. Témata, na která by se taková výzva mohla vztahovat, jsou např. odolnost systémů zdravotnictví ve světle pandemie COVID-19, technická pomoc při implementaci Národních plánů obnovy v rámci Nástroje pro oživení a odolnost apod.

2. výzva TSI (podzim 2021)

Další pravidelná výzva TSI probíhá na podzim 2021. Dle zavedené praxe je termín pro členské státy pro podávání projektových žádostí měl být 31. října 2021, přičemž jednotliví žadatelé z řad institucí státní správy budou moci své projektové žádosti odevzdávat národní koordinační autoritě (tedy ÚV-SEZ) do 4. října 2021.

Novinkou letošní řádné výzvy je 13 vlajkových projektů, tzv. flagships. EK při jejich návrhu vycházela z častých opatření v národních plánech obnovy členských států. Dokumenty EK k jednotlivým flagships naleznte zde.

ÚV-SEZ uskutečnil v rámci příprav projektových žádostí sadu konzultací prostřednictvím videokonferencí i prezenčních jednání s DG REFORM k připravovaným projektům. Tyto konzultace se v minulých letech během příprav projektů SRSP (a v rámci 1. výzvy TSI) značně osvědčily. Včasná konzultace zamýšlené projektové žádosti s národní koordinační autoritou, resp. s DG REFORM, výrazně zvyšuje šance na čerpání podpory z TSI.

Přehled čerpání technické podpory ČR v rámci SRSP

Předchůdce TSI, tedy Program na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme; SRSP) byl zřízen v květnu 2017 prostřednictvím  nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/825.  ČR se do programu zapojila již v rámci 1. výzvy v roce 2017. Navzdory celoevropskému  zájmu o podporu ze SRSP, kdy v každé z uskutečněných výzev poptávka významně převyšovala alokaci výzvy, se ČR z tohoto nástroje dařilo velmi dobře čerpat a realizovat řadu úspěšných projektů. Program byl (stejně jako TSI) určen výhradně institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva či další ústřední orgány státní správy. Z uskutečněných čtyř řádných výzev SRSP má ČR schválenou podporu v hodnotě 8,66 mil. EUR (přibližně 230 mil. Kč)  z celkové alokace nástroje 222,8 mil. EUR pro celkem 37 schválených projektových žádostí v období 2017 - 2020.

Čerpání ČR

Zapojené státy EU

Rozpočet výzvy (mil. EUR)

Podpora pro ČR (mil. EUR)

Podíl alokace výzvy získaný ČR (%)

  1. výzva (květen 2017)

16

22,5

1,15

5,1

  1. výzva (říjen 2017)

20

30,5

0,68

2,2

  1. výzva (říjen 2018)

27

79,3

2,90

3,7

  1. výzva (říjen 2019)

27

84,7

3,93

4,6

Jako příklady realizovaných projektů lze uvést podporu Ministerstvu zdravotnictví při budování Národního eHealth centra či projekt  Ministerstva vnitra na přípravu analýzy sloužící jako podklad pro vytvoření nového Integrovaného administrativního systému pro cizince žijících v ČR.

Nad rámec čtyř řádných výzev EK vyhlásila v březnu 2020 mimořádnou výzvu na pomoc s přípravou plánů spravedlivé transformace. Plány jsou nezbytné pro čerpání podpory z navrženého fondu pro spravedlivou transformaci. Cílem transformace je dosažení klimaticky neutrální Evropy, mj. prostřednictvím ukončení těžby a využívání uhlí. Plány nastíní postup pro transformaci hospodářství v tzv. uhelných regionech. ČR se do mimořádné výzvy úspěšně zapojila se svým projektem přípravy plánů pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.