Nástroj pro technickou podporu

Nástroj pro technickou podporu (TSI) je přímo řízený program Evropské komise (EK), který poskytuje podporu „šitou na míru“ potřebám příslušného členského státu v oblasti strukturálních reforem – a to od přípravy reforem až po jejich realizaci.  První výzvu TSI oficiálně vyhlásila EK dne 18. září 2020. 
TSI navazuje na svého předchůdce, Program na podporu strukturálních reforem (SRSP), který byl zřízen v květnu 2017 na pomoc členským státům EU pro posílení schopnosti dané země navrhovat a provádět strukturální reformy.

 

Nástroj pro technickou podporu

V reakci na vysokou oblibu SRSP mezi členskými státy EK navrhla pro programové období 2021-2027 Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument; TSI). Návrh TSI byl původně v květnu 2018 představen v rámci návrhu nařízení o zřízení Programu na podporu reforem, který měl zahrnovat Nástroj pro provádění reforem a Konvergenční nástroj. Po projednávání a úpravách návrhu finálně EK dne 28. května 2020 stáhla návrh Programu na podporu reforem a předložila (vedle dalších návrhů) samostatný návrh nařízení o zřízení TSI

V rámci jednání o návrhu nařízení o zřízení TSI na úrovni trialogů mezi Radou EU a Evropským parlamentem bylo dosaženo shody, a tak byl návrh nařízení o TSI schválen s účinností od 19. února 2021. TSI je velmi podobný předchozímu SRSP. Program je určen výhradně institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva či další ústřední orgány státní správy. Instituce mohou každoročně žádat o podporu na konkrétní projekty prostřednictvím národní koordinační autority - Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR (ÚV-SEZ). Žádosti se podávají EK vždy do konce měsíce října. Žádosti vyhodnocuje EK a vybírá projekty, které budou z nástroje podpořeny. Koordinátorem TSI na evropské úrovni je nově ustavené Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem (GŘ REFORM: v anglickém jazyce DG REFORM).

Cíl technické podpory

Cílem nástroje je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám v členských státech prostřednictvím podpory vnitrostátních orgánů. Konkrétně jde o podporu při navrhování, formulaci a provádění reforem, při stanovování vhodných postupů nebo zohlednění best practices jiných členských států. Nařízení specifikuje oblasti veřejných politik, ve kterých je možné o podporu žádat. Těmi jsou zejména:

  • vládnutí a veřejná správa
  • správa veřejných financí
  • podnikatelské prostředí a ekonomický růst
  • trh práce, sociální služby a zdravotní péče
  • finanční sektor

I když se okruh tematických oblastí v porovnání s oblastmi vytyčenými v SRSP nemění, tak 1. výzva TSI brala zvláštní zřetel na klimatickou udržitelnost, digitalizaci ekonomiky a obnovu evropského hospodářství ve světle ekonomických dopadů pandemie COVID-19. TSI je rovněž využitelný při implementaci Nástroje pro oživení a odolnost a Fondu pro spravedlivou transformaci. Členské státy však mohou i nadále předkládat projektové žádosti související s čistě národními reformními prioritami. Žadatelé by však měli brát na vědomí skutečnost, že EK se snaží o rovnoměrné rozdělení alokací na jednotlivé tematické pilíře a že členské státy by proto měly usilovat o přiměřené rozdělení tematického zaměření projektů.

Způsob a možné předměty podpory

Žadatel (instituce v ČR) nedostává přímo žádné finanční prostředky. Dodavatele požadovaných výstupů (např. analýzy) vybírá EK, která s ním uzavírá smlouvu a sama také projekty finančně řídí. Žadatel je v průběhu realizace projektu v roli, kterou by bylo možné zjednodušeně označit za „věcného garanta“ projektu. Žadatel obdrží výstupy projekty (např. analýzy).

Program může financovat například externí zpracování analýz, poskytování expertízy, pracovní návštěvy (přinášející pracovníkům odbornou způsobilost), vzdělávací aktivity, semináře, konference, shromažďování statistik, studie a výzkumy, hodnocení a posouzení dopadů apod. Naopak žadatelé nemohou čerpat podporu na investice ani na platy svých zaměstnanců. Není požadováno žádné spolufinancování ze strany žadatele. Výše podpory pro jednotlivé projekty se standardně pohybuje v řádu stovek tisíc EUR.

Dosavadní zapojení ČR do SRSP

ČR se do programu zapojila hned od 1. výzvy. Celoevropská poptávka po podpoře ze SRSP v každé z uskutečněných výzev významně převyšovala alokaci výzvy. V soutěži projektů ze všech členských států EU jsou projekty z ČR úspěšné. Z dosavadních čtyř řádných výzev SRSP má ČR doposud schválenou podporu v hodnotě 8,66 mil. EUR (přibližně 230 mil. Kč) pro 37 schválených projektových žádostí.

Čerpání ČR

Zapojené státy EU

Rozpočet výzvy (mil. EUR)

Podpora pro ČR (mil. EUR)

Podíl alokace výzvy získaný ČR (%)

1. výzva (květen 2017)

16

22,5

1,15

5,1

2. výzva (říjen 2017)

20

30,5

0,68

2,2

3. výzva (říjen 2018)

27

79,3

2,90

3,7

4. výzva (říjen 2019)

27

84,7

3,93

4,6

 

Jako příklad projektu je možné uvést podporu Ministerstvu zdravotnictví při budování Národního eHealth centra. Dalším příkladem je projekt  Ministerstva vnitra na přípravu analýzy sloužící jako podklad pro vytvoření nového Integrovaného administrativního systému pro cizince žijící v ČR, kde si cizinci budou spravovat náležitosti spojené se svým pobytem v ČR on-line.

Mimořádná výzva v r. 2020 - příprava plánů spravedlivé transformace

Nad rámec 4 řádných výzev EK letos vyhlásila mimořádnou výzvu na pomoc s přípravou plánů spravedlivé transformace. Plány jsou nezbytné pro čerpání podpory z nově navrženého fondu pro spravedlivou transformaci. Cílem transformace je dosažení klimaticky neutrální Evropy, mj. prostřednictvím ukončení těžby a využívání uhlí. Plány nastíní postup pro transformaci hospodářství v tzv. uhelných regionech. ČR se do mimořádné výzvy úspěšně zapojila se svým projektem přípravy plánů pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Nástroj pro technickou pomoc

Program SRSP jako takový se blíží ke svému zakončení – nebudou již vyhlášeny další řádné výzvy.  V reakci na vysokou oblibu SRSP mezi členskými státy EK navrhla pro nadcházející programové období  nástroj pro technickou pomoc (technical support instrument; TSI). Návrh TSI byl původně v květnu 2018 představen v rámci návrhu nařízení o zřízení Programu na podporu reforem, který měl zahrnovat další nástroje. Po projednávání a úpravách návrhu finálně EK dne 28. května 2020 stáhla návrh Programu na podporu reforem a předložila (vedle dalších návrhů) samostatný návrh nařízení o zřízení TSI.

Návrh nařízení o zřízení TSI je nyní předmětem legislativního projednání v Radě i Evropském parlamentu. TSI je dle návrhu velmi podobný dosavadnímu SRSP. EK pro TSI navrhuje celkovou alokaci 864 mil. EUR na sedm let a účinnost nástroje od 1. ledna 2021.