Nástroj pro technickou podporu

Nástroj pro technickou podporu (TSI) je přímo řízený program Evropské komise (EK), který poskytuje podporu „šitou na míru“ potřebám příslušného členského státu v oblasti strukturálních reforem – a to od přípravy reforem až po jejich realizaci.  První výzvu TSI oficiálně vyhlásila EK dne 18. září 2020. 
TSI navazuje na svého předchůdce, Program na podporu strukturálních reforem (SRSP), který byl zřízen v květnu 2017 na pomoc členským státům EU pro posílení schopnosti dané země navrhovat a provádět strukturální reformy.

 

Nástroj pro technickou podporu

V reakci na vysokou oblibu SRSP mezi členskými státy EK navrhla pro programové období 2021-2027 Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument; TSI). Návrh TSI byl původně v květnu 2018 představen v rámci návrhu nařízení o zřízení Programu na podporu reforem, který měl zahrnovat Nástroj pro provádění reforem a Konvergenční nástroj. Po projednávání a úpravách návrhu finálně EK dne 28. května 2020 stáhla návrh Programu na podporu reforem a předložila (vedle dalších návrhů) samostatný návrh nařízení o zřízení TSI

V rámci jednání o návrhu nařízení o zřízení TSI na úrovni trialogů mezi Radou EU a Evropským parlamentem bylo dosaženo shody, a tak byl návrh nařízení o TSI schválen s účinností od 19. února 2021. TSI je velmi podobný předchozímu SRSP. Program je určen výhradně institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva či další ústřední orgány státní správy. Instituce mohou každoročně žádat o podporu na konkrétní projekty prostřednictvím národní koordinační autority - Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR (ÚV-SEZ). Žádosti se podávají EK vždy do konce měsíce října. Žádosti vyhodnocuje EK a vybírá projekty, které budou z nástroje podpořeny. Koordinátorem TSI na evropské úrovni je nově ustavené Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem (GŘ REFORM: v anglickém jazyce DG REFORM).

Cíl technické podpory

Cílem nástroje je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám v členských státech prostřednictvím podpory vnitrostátních orgánů. Konkrétně jde o podporu při navrhování, formulaci a provádění reforem, při stanovování vhodných postupů nebo zohlednění best practices jiných členských států. EK v tomto směru specifikuje jednotlivé oblasti veřejných politik, v rámci kterých je možné o podporu žádat. Těmi jsou zejména:

  • Zelená transformace
  • Zdraví a dlouhodobá péče
  • Digitální transformace
  • Dovednosti, vzdělávání a školení
  • Veřejná správa a řízení
  • Konkurenceschopnost
  • Finanční sektor a přístup k financím
  • Správa příjmů a správa veřejných financí
  • Pracovní trh, sociální zabezpečení a migrace


V rámci 1. výzvy TSI byl brán zvláštní zřetel na oblasti klimatické udržitelnosti, digitalizace ekonomiky a obnovy evropského hospodářství ve světle ekonomických dopadů pandemie COVID-19. TSI je rovněž využitelný při implementaci Nástroje pro oživení a odolnost a Fondu pro spravedlivou transformaci. V tomto směru se 2. řádná výzva TSI zaměřovala především právě na podporu příprav a realizace opatření plánů pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plan, RRP) členských států.  Novinkou této výzvy pak byly vlajkové projekty TSI, tzv. flagships. Jednalo se o z části předvyplněné projektové žádosti k vybraným prioritním oblastem EU. Tyto prioritní oblasti definovala EK na základě častých opatření v RRP členských států.

Členské státy však mohou i nadále předkládat projektové žádosti související s čistě národními reformními prioritami. Žadatelé by však měli brát na vědomí skutečnost, že EK se snaží o rovnoměrné rozdělení alokací na jednotlivé tematické pilíře a že by členské státy proto měly usilovat o přiměřené rozdělení tematického zaměření projektů.

Způsob a možné předměty podpory

Žadatel (instituce v ČR) nedostává přímo žádné finanční prostředky. Dodavatele požadovaných výstupů (např. analýzy) vybírá EK, která s ním uzavírá smlouvu a sama také projekty finančně řídí. Žadatel je v průběhu realizace projektu v roli, kterou by bylo možné zjednodušeně označit za „věcného garanta“ projektu. Žadatel obdrží výstupy projektu (např. analýzy).

Program může financovat například externí zpracování analýz, poskytování expertízy, pracovní návštěvy (přinášející pracovníkům odbornou způsobilost), vzdělávací aktivity, semináře, konference, shromažďování statistik, studie a výzkumy, hodnocení a posouzení dopadů apod. Podpora však nemůže být čerpána na mzdové náklady, či investice, ale typicky na externí služby, analýzy, poradenství, výměnu zkušeností, cestovní náklady atd. Naopak žadatelé nemohou čerpat podporu na investice ani na platy svých zaměstnanců. Není požadováno žádné spolufinancování ze strany žadatele. Výše podpory pro jednotlivé projekty se standardně pohybuje v řádu stovek tisíc EUR. TSI bude nadále umožňovat podporu až do výše 100 % nákladů projektu.

Zapojení ČR do 1. a 2. výzvy TSI

EK 18. září 2020 oficiálně vyhlásila první výzvu k poskytnutí technické podpory v rámci TSI, přičemž termín pro členské státy pro podávání projektových žádostí EK byl do 31. října 2020. Následně proběhlo ze strany EK vyhodnocení obdržených projektových žádostí. Na tuto 1. výzvu bylo alokováno 114 mil. EUR a bylo podáno celkem přes 700 žádostí ze všech 27 členských států. DG REFORM zhodnotila většinu podaných žádostí jako velmi kvalitní a hodnou podpory, alokace výzvy však umožnila podpořit pouze 226 z nich. ČR uspěla s 8 projekty celkem za 2,6 mil. EUR.

V rámci 2. řádné výzvy pak EK obdržela přes 500 projektových žádostí rovněž ze všech 27 členských států. Rozpočet této řádné výzvy byl stanoven na 116 milionů EUR. Za ČR bylo prostřednictvím národní koordinační autority ÚV-SEZ předloženo EK celkem 19 projektových žádostí. ČR uspěla s 8 projekty s předpokládanou výší podpory na příslušná opatření přesahující 3,45 mil. EUR. Zároveň byly z nástroje TSI vybrány 2 projekty, které byly sice předloženy jinými členskými státy (konkrétně Belgií a Řeckem), kterých se však instituce z ČR účastní jako členové „konsorcia“, tzv. multi-country projects.

Název projektu

Instituce

Orientační výše podpory pro ČR

General Technical Support for the implementation of the RRP (control, communication and methodology)

MPO

350 000 EUR

Support to the Implementation of the Just Transition in the Czech Republic

MMR + NRB

950 000 EUR

Recommendations how to achieve carbon neutrality and to set up of regulatory framework.

MPO

500 000 EUR

Regional and local authorities – Enhancing cooperation & Quality of public administration

MMR

400 000 EUR

Insurance supervision - improvement of the supervisory review process relating to the assessment of adequacy of reinsurance programs

ČNB

520 000 EUR

Methodology for the application of the DNSH principle at the national level

ÚV

400 000 EUR

EU Supervisory Digital Finance Academy: Strengthening Supervisory Capacity in Innovative Digital Finance

ČNB

(Podpora v celkové výši 354 000 EUR bude rozdělena mezi 25 ČS)

Implementation of Digital Transformation pillar of the National Recovery Plan

MPO

330 000 EUR

Projekty předložené v rámci „konsorcia„ členských států

 

 

AML risk analysis and supervision in the area of correspondent banking (předloženo Belgií)

Účastník z ČR: FAÚ MF

-

Building capacity for evidence-informed policymaking in governance and public administration in a post-pandemic Europe (předloženo Řeckem)

Účastník z ČR: MV

-

Předvybrané projekty za ČR v rámci 2. řádné výzvy TSI

Je možné, že EK v nadcházejících letech vyhlásí i mimořádné výzvy se zaměřením na aktuální témata, jako tomu bylo v březnu 2020 u mimořádné výzvy SRSP na pomoc s přípravou Plánů spravedlivé transformace a v červnu 2021, kdy se jednalo o mimořádnou výzvu TSI pro implementaci opatření Národního plánu obnovy. Témata, na která by se taková výzva mohla vztahovat, jsou např. odolnost systémů zdravotnictví ve světle pandemie COVID-19, technická pomoc při implementaci Národních plánů obnovy v rámci Nástroje pro oživení a odolnost apod.

3. výzva TSI (podzim 2022)

Třetí řádná výzva TSI byla vyhlášena 23. června 2022. Termín pro zasílání projektových žádostí národní koordinační autoritě (tedy ÚV-SEZ) byl stanoven na 7. října 2022. V rámci této letošní výzvy pak ČR předložila EK 20 projektových žádostí ministerstev a dalších orgánů veřejné správy.

ÚV-SEZ uskutečnil v rámci příprav projektových žádostí sadu konzultací prostřednictvím videokonferencí i prezenčních jednání s DG REFORM k připravovaným projektům. Tyto konzultace se v minulých letech během příprav projektů SRSP (a v rámci 1. a 2. výzvy TSI) značně osvědčily. Včasná konzultace zamýšlené projektové žádosti s národní koordinační autoritou, resp. s DG REFORM, výrazně zvyšovala šance na čerpání podpory z TSI.

Přehled čerpání technické podpory ČR v rámci SRSP

Předchůdce TSI, tedy Program na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme; SRSP) byl zřízen v květnu 2017 prostřednictvím  nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/825.  ČR se do programu zapojila již v rámci 1. výzvy v roce 2017. Navzdory celoevropskému  zájmu o podporu ze SRSP, kdy v každé z uskutečněných výzev poptávka významně převyšovala alokaci výzvy, se ČR z tohoto nástroje dařilo velmi dobře čerpat a realizovat řadu úspěšných projektů. Program byl (stejně jako TSI) určen výhradně institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva či další ústřední orgány státní správy. Z uskutečněných čtyř řádných výzev SRSP má ČR schválenou podporu v hodnotě 8,66 mil. EUR (přibližně 230 mil. Kč)  z celkové alokace nástroje 222,8 mil. EUR pro celkem 37 schválených projektových žádostí v období 2017 - 2020.

Čerpání ČR

Zapojené státy EU

Rozpočet výzvy (mil. EUR)

Počet úspěšných projektů za ČR v rámci řádné výzvy

Podpora pro ČR (mil. EUR)

Podíl alokace výzvy získaný ČR (%)

1. Výzva SRSP (květen 2017)

16

22,5

10

1,15

5,1

2. Výzva SRSP (říjen 2017)

20

30,5

7

0,68

2,2

3. Výzva SRSP (říjen 2018)

27

79,3

10

2,9

3,7

4. Výzva SRSP (říjen 2019)

27

84,7

11

3,93

4,6

1. výzva TSI (říjen 2020)

27

114

8

2,6

2,2

2. výzva TSI (říjen 2021)

27

116

8

3,45*

2,9*


*Jedná se o orientační výši podpory bez zahrnutí přidělené podpory v případě projektu EU Supervisory Digital Finance Academy, u kterého bude podpora rozdělena mezi 25 ČS a tzv. multi-country projects.


Jako příklady realizovaných projektů lze uvést podporu Ministerstvu zdravotnictví při budování Národního eHealth centra či projekt  Ministerstva vnitra na přípravu analýzy sloužící jako podklad pro vytvoření nového Integrovaného administrativního systému pro cizince žijících v ČR.