Nástroj pro technickou podporu

Nástroj pro technickou podporu (TSI) je přímo řízený program Evropské komise (EK), který poskytuje podporu „šitou na míru“ potřebám příslušného členského státu v oblasti strukturálních reforem – a to od přípravy reforem až po jejich realizaci.  První výzvu o podporu z nástroje TSI pak EK oficiálně vyhlásila dne 18. září 2020.

TSI navazuje na svého předchůdce, Program na podporu strukturálních reforem (SRSP), který byl zřízen v květnu 2017 na pomoc členským státům EU pro posílení schopnosti dané země navrhovat a provádět strukturální reformy.

 

Nástroj pro technickou podporu

V reakci na vysokou oblibu programu SRSP mezi členskými státy EK navrhla pro programové období 2021-2027 Nástroj pro technickou podporu (Technical Support Instrument; TSI). Návrh TSI byl původně v květnu 2018 představen v rámci návrhu nařízení o zřízení Programu na podporu reforem, který měl zahrnovat Nástroj pro provádění reforem a Konvergenční nástroj. Po projednávání a úpravách návrhu finálně EK stáhla dne 28. května 2020 návrh Programu na podporu reforem a předložila (vedle dalších návrhů) samostatný návrh nařízení o zřízení TSI. V rámci jednání o návrhu nařízení o zřízení TSI na úrovni trialogů mezi Radou EU a Evropským parlamentem bylo dosaženo shody, a tak byl návrh nařízení o TSI schválen s účinností od 19. února 2021. TSI je velmi podobný předchozímu SRSP.

Nástroj TSI je určen institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva,(adalší ústřední orgány státní správy) či kraje a města a obce . Instituce mohou každoročně žádat o podporu na konkrétní projekty prostřednictvím národního kontaktního místa (národní koordinační autority). Tuto roli v případě ČR plní Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR (ÚV-SEZ). Žádosti k podpoře z nástroje TSI se podávají EK vždy do konce měsíce října prostřednictvím příslušného IT portálu EK. Následně EK žádosti vyhodnocuje a vybírá projekty, které budou z nástroje podpořeny. Koordinátorem TSI na evropské úrovni je pak Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem (DG REFORM).

Cíl technické podpory

Cílem nástroje TSI je přispět k institucionálním, správním a strukturálním reformám v členských státech prostřednictvím podpory vnitrostátních orgánů. Konkrétně jde o podporu při navrhování, formulaci a provádění reforem, při stanovování vhodných postupů nebo zohlednění best practices jiných členských států. EK v tomto směru specifikuje jednotlivé oblasti veřejných politik, v rámci kterých je možné o podporu žádat. Těmi jsou zejména:

 • Zelená tranzice
 • Zdraví a dlouhodobá péče
 • Digitální tranzice
 • Dovednosti, vzdělávání a školení
 • Veřejná správa a řízení
 • Konkurenceschopnost
 • Finanční sektor a přístup k financím
 • Správa příjmů a správa veřejných financí
 • Pracovní trh, sociální zabezpečení a migrace


V rámci první výzvy nástroje TSI byl pak brán zvláštní zřetel na oblasti klimatické udržitelnosti, digitalizace ekonomiky a obnovy evropského hospodářství ve světle ekonomických dopadů pandemie COVID-19. TSI je rovněž využitelný při implementaci Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF) Fondu pro spravedlivou transformaci.

Následující druhá řádná výzva TSI se zaměřovala především na podporu příprav a realizace opatření obsažených v plánech pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Plans, RRPs) členských států. Prostřednictvím těchto plánů mohou členské státy čerpat podporu právě z RRF. Současně byly v rámci této výzvy představeny i  vlajkové projekty TSI (flagships). Jedná se o z části předvyplněné projektové žádosti k vybraným prioritním oblastem EU. Zaměření těchto vlajkových projektů TSI definovala EK na základě častých opatření v RRPs členských států.

Členské státy však mohou i nadále předkládat projektové žádosti související s čistě národními reformními prioritami. Žadatelé by však měli brát na vědomí skutečnost, že EK se snaží o rovnoměrné rozdělení alokací na jednotlivé tematické pilíře a že by členské státy proto měly usilovat o přiměřené rozdělení tematického zaměření projektů.

V pořadí třetí řádná výzva se pak dále zaměřovala na podporu implementace reforem v RRPs členských států EU a podporu přeshraničních projektů více členských států EU (multi-country projects, MC). Současně reflektovala dopady konfliktu na Ukrajině a těm přizpůsobila i některé vlajkové projekty TSI.

Způsob a možné předměty podpory

Žadatel (instituce v ČR) v rámci podpory z nástroje TSI nedostává přímo žádné finanční prostředky. EK sama vybírá dodavatele požadovaných výstupů projektu (např. analýzy), uzavírá s ním smlouvu a sama také projekty finančně řídí. Žadatel je v průběhu realizace projektu v roli, kterou by bylo možné zjednodušeně označit za „věcného garanta“ projektu. Žadatel následně obdrží výstupy projektu (např. analýzy).

Nástroj TSI může financovat například externí zpracování analýz, poskytování expertízy, pracovní návštěvy (přinášející pracovníkům odbornou způsobilost), vzdělávací aktivity, semináře, konference, shromažďování statistik, studie a výzkumy, hodnocení a posouzení dopadů apod. Podpora však nemůže být čerpána na mzdové náklady, či investice, ale typicky na externí služby, analýzy, poradenství, výměnu zkušeností, cestovní náklady atd. Žadatelé tedy nemohou čerpat podporu na investice ani na platy svých zaměstnanců. V rámci podpory z nástroje TSI není požadováno žádné spolufinancování ze strany žadatele. Výše podpory pro jednotlivé projekty se standardně pohybuje v řádu stovek tisíc EUR.

Mezi příklady realizovaných projektů z nástroje TSI lze uvést podporu Ministerstvu zdravotnictví při budování Národního eHealth centra či projekt  Ministerstva vnitra související s přípravou nového Integrovaného agendového systému pro cizince žijících v ČR.

Zapojení ČR do dosavadních výzev nástroje TSI

EK oficiálně vyhlásila první výzvu k poskytnutí technické podpory v rámci nástroje TSI dne 18. září 2020 s termínem pro podávání projektových žádostí EK do 31. října 2020. Následně proběhlo ze strany EK vyhodnocení obdržených projektových žádostí. Na tuto první výzvu bylo alokováno 114 mil. EUR a bylo podáno celkem přes 700 žádostí ze všech 27 členských států. DG REFORM zhodnotila většinu podaných žádostí jako velmi kvalitní a hodnou podpory, alokace výzvy však umožnila podpořit pouze 226 z nich. ČR uspěla s 8 projekty celkem za 2,6 mil. EUR.

V rámci druhé řádné výzvy pak EK obdržela přes 500 projektových žádostí rovněž ze všech 27 členských států. Rozpočet této řádné výzvy byl stanoven na 116 milionů EUR. Za ČR bylo prostřednictvím ÚV-SEZ předloženo EK celkem 19 projektových žádostí. ČR uspěla s 8 projekty s předpokládanou výší podpory na příslušná opatření přesahující 3,45 mil. EUR. Zároveň byly z nástroje TSI vybrány dva projekty, které byly sice předloženy jinými členskými státy (konkrétně Belgií a Řeckem), kterých se však instituce z ČR účastní jako členové „konsorcia“ v rámci zmíněných přeshraničních projektů (multi-country projects,MC).

V případě třetí řádné výzvy, která proběhla na podzim 2022, bylo prostřednictvím ÚV-SEZ podáno 20 projektových žádostí ministerstev a orgánů veřejné správy ČR. Z těchto projektů bylo následně za ČR vybráno 9 projektů k podpoře z nástroje TSI. Zároveň EK vybrala dva projekty podané Finskem a Lotyšskem se zapojením ČR, jakožto MC projekty. Předpokládaná podpora výstupů předvybraných projektů třetí výzvy TSI je odhadována na více než 4 mil. EUR, což představuje dosud nejvyšší míru podpory pro ČR v rámci TSI i SRSP. EK však ocenila vysokou úroveň i ostatních podaných projektů za ČR. Neúspěšní žadatelé však mají možnost podat svou projektovou žádost i v následujících výzvách TSI.

 

Název projektu

Instituce

Orientační výše podpory pro ČR

Developing a comprehensive framework for the monitoring and evaluation of early childhood education and care in the Czech Republic

MPSV

560 000 EUR

Implementation of Housing Reform

MMR

600 000 EUR

Strengthening the efficiency of the judicial system in the Czech Republic

MSp

600 000 EUR

Supporting the Czech Republic to implement spending reviews and build a performance budgeting framework

MF

440 000 EUR

Mapping competencies of national authorities in the area of implementation of EU restrictive measures. Best practices and legislative recommendations.

 FAÚ MF

72 222 EUR

Climate adaptation - Wildfire prevention and capacity building in the Czech Republic

MV

710 000 EUR

Sustainable Finance Policy Options

MF

450 000 EUR

Supporting businesses to achieve a higher level of digitalisation

MPO

236 000 EUR

Supporting evidence-based regulatory practice and policy coherence for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development in Czechia

ÚV

360 000 EUR

Projekty předložené v rámci „konsorcia„ členských států (MC projekty)

 

 

Proof of concept of AI models in market abuse monitoring (předloženo Finskem)

Účastník z ČR: ČNB

62 500 EUR

Developing in-house capacity for Latvia and other Member States (předloženo Lotyšskem)

Účastník z ČR: ÚV

357 143 EUR

Předvybrané projekty za ČR v rámci 2. řádné výzvy TSI 

 4. řádná výzva nástroje TSI

Příprava a předložení projektových žádostí ve 4. řádné výzvě TSI spadá do roku 2023. Prioritou 4. výzvy je (stejně jako v předchozích letech) podpora implementace plánů pro oživení a odolnost členských států (v případě ČR Národního plánu obnovy). Zároveň však DG REFORM uvítá přeshraniční a meziregionální projekty. I v letošním roce pak připravilo DG REFORM své vlajkové projekty TSI.

Letošními vlajkovými projekty TSI jsou:

 • Public Administration Cooperation Exchange
 • Artificial Intelligence
 • Digital Financial Literacy
 • Digital Transformation of Tax and Customs Administrations
 • Enhancing the quality of Public Finances
 • The Green Deal Industrial Plan
 • Support to the Social Climate Fund and the revised EU Emissions Trading System
 • Overcoming Barriers to Regional Development
 • Enhancing reception/accommodation capacity for migrants
 • Mental Health: fostering well-being and mental health
 • Skills: fostering skills development systems better adapted to the labour market
 • Reinforcing Democracy and the Rule of Law
 • The Public Administration of the future

Během letních měsíců 2023 mají žadatelé možnost zasílat ÚV-SEZ návrhy svých projektových žádostí za účelem zahájení technických konzultací s DG REFORM nad příslušným návrhem.

Termín pro zasílání předfinálních verzí projektových žádostí na ÚV-SEZ (na email tsi@vlada.cz) byl pro 4. řádnou výzvu TSI stanoven na 9. října 2023.

Přehled čerpání technické podpory ČR v rámci v rámci nástrojů TSI a SRSP

ČR se do výzvy o technickou podporu strukturálních reforem zapojila již v rámci první výzvy Programu na podporu strukturálních reforem (Structural Reform Support Programme, SRSP) jakožto předchůdce TSI v roce 2017. Ten byl zřízen v květnu 2017 prostřednictvím  nařízení EP a Rady (EU) č. 2017/825.  Navzdory celoevropskému  zájmu o podporu ze SRSP, kdy v každé z uskutečněných výzev poptávka významně převyšovala alokaci výzvy, se ČR z tohoto nástroje dařilo velmi dobře čerpat a realizovat řadu úspěšných projektů. Program SRSP byl (stejně jako TSI) určen výhradně institucím veřejné správy, jako jsou ministerstva či další ústřední orgány státní správy. Z uskutečněných čtyř řádných výzev SRSP má ČR schválenou podporu v hodnotě 8,66 mil. EUR (přibližně 230 mil. Kč)  z celkové alokace nástroje 222,8 mil. EUR pro celkem 37 schválených projektových žádostí v období 2017 - 2020.

 

Čerpání ČR

Zapojené státy EU

Rozpočet výzvy (mil. EUR)

Počet úspěšných projektů za ČR v rámci řádné výzvy

Podpora pro ČR (mil. EUR)

Podíl alokace výzvy získaný ČR (%)

1. Výzva SRSP (květen 2017)

16

22,5

10

1,15

5,1

2. Výzva SRSP (říjen 2017)

20

30,5

7

0,68

2,2

3. Výzva SRSP (říjen 2018)

27

79,3

10

2,9

3,7

4. Výzva SRSP (říjen 2019)

27

84,7

11

3,93

4,6

1. výzva TSI (říjen 2020)

27

114

8

2,6

2,2

2. výzva TSI (říjen 2021)

27

116

8 (+ 2 MC)

3,45*

2,9*

3. výzva TSI (říjen 2022)

27

119

9 (+ 2 MC)

4,44

3,6


*Jedná se o orientační výši podpory bez zahrnutí přidělené podpory v případě projektu EU Supervisory Digital Finance Academy, u kterého je podpora rozdělena mezi 25 ČS a tzv. multi-country projects.