Odbor koordinace hospodářských politik EU

Ředitelem odboru je Mgr. Zbyněk Smetana.

Odbor koordinace hospodářských politik EU:

 • zajišťuje přípravu a koordinaci Národního programu reforem ČR (NPR) a jeho komunikaci vůči orgánům EU a domácím institucím,
 • monitoruje provádění NPR a dalších klíčových dokumentů v oblasti hospodářské politiky,
 • monitoruje a koordinuje zapojení ČR do agendy strategie Evropa 2020 a evropského semestru; v rámci této činnosti připravuje odborná stanoviska, instrukce a rámcové pozice, využívané též ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady pro jednání v rámci institucí a orgánů EU,
 • podílí se ve spolupráci s OKE na formulaci, koordinaci a provádění hospodářské a finanční politiky ČR ve vztahu k EU a na přípravě mandátů, instrukcí a pozic souvisejících s jednáním Evropské rady a Rady pro obecné záležitosti v oblasti hospodářské a finanční politiky,
 • vyhodnocuje přínos Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) k plnění cílů strategie Evropa 2020 a ve spolupráci s MMR formuluje z toho vyplývající případné návrhy na efektivnější využití ESIF,
 • zpracovává podklady a odborná stanoviska pro předsedu Rady ESIF a tajemníka Rady ESIF,
 • vytváří odborné a analytické výstupy přispívající k debatě o hospodářských politikách a strategickém zájmu ČR v EU,
 • je zastoupen v příslušných meziresortních koordinačních skupinách a expertních týmech,
 • zajišťuje koordinaci aktivit stanovených Strategií podpory Čechů v institucích EU,

Zároveň odbor zajišťuje výkon činností spojených s funkcí koordinátora digitální agendy, tedy:

 • koordinaci digitální agendy napříč státní správou dle priorit stanovených koordinátorem digitální agendy a schválených vládou ČR,
 • fungování poradních a pracovních orgánů pro digitální agendu v gesci koordinátora digitální agendy,
 • přípravu podkladů pro jednání koordinátora digitální agendy s jednotlivými gestory digitální agendy a sociálními a hospodářskými partnery,
 • přípravu analytických podkladů pro různé oblasti digitální agendy,
 • organizaci akcí jako jsou kulaté stoly či konference k tématům digitální agendy.

 

Odbor koordinace hospodářských politik EU je tvořen pěti odděleními:

 • Oddělením řízení a koordinace,
 • Oddělením EU fondů,
 • Oddělením strategií a trendů EU,
 • Oddělením koordinace digitální agendy a
 • Oddělením evropského práva a institucionální podpory.