Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 11. 2007 15:26

Konference: ČR u kormidla EU: strategické otázky otázky Rady EU v roce 2009

« Dopady institucionálních změn Reformní smlouvy na výkon českého předsednictví v Radě »

· Vážené dámy, vážení pánové,
děkuji za pozvání na tuto konferenci. Nazvali jste ji « Česká republika u kormidla EU » . Úkolem každého « kormidelníka » je dovést loď bezpečně do přístavu. Jako člověk, který má na starosti zdárný průběh našeho historicky prvního předsednictví, vítám každou akci, která přispívá do strategické debaty o výzvách předsedání Unii. Právě strategické úvahy a důkladná příprava nám pomohou vyhnout se cestou útesům. A musím říct, že jich na nás čeká nemálo.

· Česká republika bude předsedat Radě Evropské unie ve složitém období :

o Čekají nás volby do Evropského parlamentu, které od brzkého jara ochromí legislativní činnost Parlamentu a omezí tak náš manévrovací prostor pro prosazování nové legislativy. Vyhrotí také politickou atmosféru doma i v Unii a znesnadní nám tím roli moderátora, která je hlavním úkolem předsednické země.
o Bude končit funkční období Evropské komise. Komisaři se rozdělí na dvě skupiny – tu, která bude chtít komisaři zůstat i v dalším období a bude se tudíž snažit zavděčit všem. A tu, která bude hledat uplatnění v domácí politice a bude se proto snažit zavděčit pouze jednomu. Ani jedno nepřispěje k efektivnějšímu prosazování reformních legislativních návrhů.
o Průběh našeho předsednictví bude do značné míry ovlivněn tím, zda a kdy vstoupí v platnost reformní smlouva, která přinese nové instituce a pozmění předsednickou roli. To ovšem nebude záviset na nás, ale na všech 27 členských zemích. Již dnes přitom víme, že navzdory velkému odhodlání a vůli dohodnout se, která vedla k přijetí těžce vyjednaného kompromisu, se mohou některé země potýkat s potížemi při ratifikaci : Belgie je již 5 měsíců v ústavní krizi, Irsko musí dle ústavy pořádat referendum, a koneckonců bude-li reformní smlouvu zkoumat ústavní soud, i u nás by se ratifikace mohla protáhnout.
o Kromě těchto předem známých okolností nám předsednictví může zkomplikovat i celá řada nepředvídatelných událostí, např. na mezinárodní scéně, na které budeme muset reagovat ad hoc a které mohou radikálně změnit naše plány.
= > Prakticky jediné, s čím dnes můžeme předem jistě počítat, je faktor nejistoty a nutnost být připraveni na vše – a to ze dne na den.

· Existují dva přístupy : tyto okolnosti můžeme brát jako břímě, nebo jako výzvu. Mě osobně vždy více lákaly výzvy. Jak to dnes vypadá, předsednictví pro nás bude především testem, jak jsme flexibilní a jak se budeme umět vyrovnat s podmínkami, které budou známy až na poslední chvíli. Bude testem vyspělosti naší státní správy i testem našich diplomatických schopností. Pokud v něm uspějeme, upevní to naši pozici v EU. Můj úřad i Stálé zastoupení v Bruselu dělají již více než rok vše pro to, aby se to podařilo.

· Jaké tedy budou konkrétní dopady institucionálních změn Reformní smlouvy na naše předsednictví v Radě ? Budou se lišit podle toho, kdy bude dokončen ratifikační proces a kdy přesně Reformní smlouva vstoupí v platnost :
o 1) zda s počátkem našeho předsednictví,
o 2) v jeho průběhu,
o 3) nebo až po něm.

1) nejrozsáhlejší dopady bude mít RS na naše předsednictví, pokud bude ratifikace dokončena do konce roku 2008 a Reformní smlouva tak vstoupí v platnost v tentýž den, kdy zahájíme předsednictví.
§ v důsledku institucionálních změn bude práce českého předsednictví orientována daleko více dovnitř EU místo navenek :
· bude jmenován Stálý předseda Evropské rady
= > předsednická země již nebude řídit formální a neformální zasedání Evropské rady a vypadne z tzv. « Troiky » - nebude reprezentovat Unii ve vztahu k 3. zemím či mezinárodním organizacím. To znamená i menší roli pro našeho předsedu vlády ve výkonu předsednictví. Odhlédnouc od českého předsednictví, otázka motivace předsedů vlád budoucích předsednických zemí bude podle mého názoru velmi vážnou výzvou a zajisté bude nutno otevřít debatu na toto téma.
· bude jmenován Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
= > Rada pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy se rozdělí a budeme předsedat pouze části, která se zabývá všeobecnými záležitostmi. Dlužno říci, že si tím zachováme vliv na jednání Evropské rady, neboť právě Rada pro všeobecné záležitosti bude schvalovat program Evropské rady.
· české předsednictví se daleko více soustředí na vnitřní politiku Unie. Zaprvé na legislativní proces - budeme dále předsedat většině pracovních skupin a formací Rady a budeme tak mít daleko větší vhled i vliv na podobu legislativních aktů EU (alespoň v prvních 3 měsících, kdy bude ještě funkční Evropský parlament). V druhé části předsednictví budeme pak mít prostor hlavně pro iniciování zelených a bílých knih, které otevírají diskusi o možné budoucí právní úpravě našich prioritních oblastí.
· budeme zastupovat Radu vůči ostatním orgánům EU


§ všechny zmíněné institucionální změny budeme muset uvést v život, přičemž půjde spíše o technickou realizaci toho, co bude zřejmě politicky předjednáno již za francouzského předsednictví
· formální jmenování nových představitelů
· přijetí nových jednacích řádů Evropské rady, Rady atd.
· budeme interpretátory všech nově zavedených pravidelto má nemalý význam


§ V souvislosti se jmenováním nových představitelů se nabízí otázka, zda by k němu nemělo dojít až po volbách do Evropského parlamentu v červnu 2009.
o Posílilo by to samozřejmě demokratickou legitimaci nových institucí
o A přispělo by to k jejich vzájemným harmonickým vztahům

Zda se skutečně bude čekat na volby, však nelze v tuto chvíli slíbit. Pravděpodobnější je spíše, že nikoli. Reformní smlouva totiž nepředvídá žádný mechanismus přechodného fungování Unie, pokud by noví představitelé nebyli jmenováni ihned po vstupu smlouvy v platnost. Odsunutí jmenování by tak mohlo způsobit vážné problémy v chodu nových institucí – např. diplomatická služba nemůže být zřízena, dokud nebude jmenován vysoký představitel. Potýkáme se zde s právní mezerou v reformní smlouvě.

2) pokud by reformní smlouva vstoupila v platnost během našeho předsednictví, pak by část předsednictví probíhala podle stávajících a část podle nových pravidel.
· Měli bychom zřejmě mírně vyšší vliv na jednání o personálním obsazení nových institucí
· Zároveň bychom se ale museli potýkat s možným legislativním alibismem. Některé státy by se mohly snažit urychlovat či brzdit legislativní proces podle toho, který ze systémů hlasování by jim přišel výhodnější.

3) pokud by reformní smlouva vstoupila až po našem předsednictví, proběhne celé české předsednictví beze změn.
· Na ČR by leželo politické jednání o personálním obsazení nových institucí a náš vliv na ně by byl o něco vyšší, než u předchozích dvou scénářů, stále však v rámci určitých objektivních omezení.
· ČR by se také v plné míře zhostila role zástupce EU navenek

4) musíme být připraveni i na variantu, že reformní smlouva nebude v některé zemi ratifikována a nevstoupí v platnost
· Důsledky této situace nelze plně předvídat. České předsednictví by však mělo být připraveno moderovat reflexi tohoto případného vývoje a snažit se o prevenci rozsáhlejší vícerychlostní Evropy, která není v zájmu zemí s naším geopolitickým postavením a dějinami.

· Dámy a pánové, jak jsem již zmínil v úvodu, ať nastane kterýkoli z těchto scénářů, naším úkolem je být na něj připraveni a zvládnout jej. To je definice našeho úspěchu. Předsednická země má být stabilizátorem dění v Unii, musí umět mluvit se všemi, neztrácet rozhled, prostě musí držet kormidlo pevně v rukou. Já jsem přesvědčen, že se nám to podaří a že naše předsednictví posune vpřed nejen nás, ale i celou Unii.
Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter