Aktuálně

18. 12. 2012 14:15

Vláda podpoří podnikání a zaměstnanost

Vláda projedná opatření pro zlepšení podmínek rozvoje hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti. Jde o řešení aktuálních potřeb hospodářského, ekonomického a fiskálního vývoje.

Vláda podpoří podnikání a zaměstnanost - ilustrační obrázek

Vláda reaguje na zásadní problémy provázející dosavadní vývoj hospodářství a potřeby zaměstnavatelů. Navržená opatření se tak soustředí do 5 stěžejních oblastí, kterými jsou snížení regulatorní administrativy a zpřehlednění legislativy; zvýšení konkurenceschopnosti, mobilizace aktiv státu, daňové stimulace; podpora inovací širším propojením průmyslových podniků s vědeckými a výzkumnými institucemi, podpora rozvoje vzdělávání; podpora rozvoje exportu a efektivní čerpání evropských fondů.

Premiér: Klíčové je zvyšování konkurenceschopnosti

Soubor opatření je navržen po dohodě se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, které v průběhu prvního pololetí letošního roku zpracovaly návrhy opatření pro rozvoj hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti. Ty byly dále aktualizovány v souvislosti s potřebou hospodářského růstu v nejbližším období, ale i z hlediska střednědobého vývoje.

Předseda vlády Petr Nečas považuje za klíčový právě dialog vlády se zaměstnavateli. „Na společném jednání zástupců vlády a zaměstnavatelů 26. července 2012 došlo k dohodě, že bude připraven souhrnný materiál obsahující jak návrhy zaměstnavatelů, tak návrhy vládní strany,“ uvedl premiér.

Mezi 71 návrhů opatření, na kterých byla nalezena shoda, patří 18 klíčových opatření vlády s vysokou prioritou, které lze splnit, nebo jejich plnění založit do konce funkčního období této vlády. Jedná se například o tato opatření:

  • Přijetí a zjednodušení postupů stavebního zákona směřující k urychlení výstavby, zvláště u dopravních staveb, zlevnění majetkoprávního vypořádání.
  • Realizace programů v oblasti snižování energetické náročnosti budov, financované z prostředků určených na kohezní politiku a výnosů z prodeje emisních povolenek v letech 2013 - 2020 tak, aby se efektivně doplňovaly.
  • Přijetí nové koncepce dálniční sítě s cílem ekonomičtější a z hlediska životního prostředí příznivější realizace pozemních komunikací.
  • Obhájení dopravního stavitelství jako priority státního rozpočtu s ohledem na multiplikační efekty výstavby.
  • V rámci dotační politiky do zemědělství podpoření zvyšování živočišné výroby.
  • Podpoření spolupráce zaměstnavatelů a škol (SŠ a VŠ) přijetím systému daňových úlev zainteresovaných firem s cílem zvýšení odbornosti a uplatnitelnosti na pracovním trhu, zvýšení konkurenceschopnosti firem.
  • Zvýšení kvality absolventů SŠ a VŠ a jejich připravenosti vstoupit na trh práce prohloubením odborné přípravy žáků/studentů prostřednictvím praxe ve firmách; posílení role přírodovědných předmětů, matematiky a rozvoje pracovních návyků.
  • Zahrnutí podpory bydlení mezi intervence v rámci rozvojových priorit ČR v programovém období 2014 – 2020, s efektem modernizace a nové výstavby bytového fondu.

Vláda předpokládá pravidelnou kontrolu plnění návrhů jedenkrát za 3 měsíce. Komplexní zhodnocení plnění přijatých opatření navrhuje zařadit na svou schůzi v prosinci 2013.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie