Aktuálně

23. 3. 2022 20:13

Výsledky jednání vlády 23. března 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Mandát na zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. března 2022 v Bruselu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 911/21
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

2. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost CROSS Zlín, a. s.
čj. 262/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno

3. Návrh postupu realizace osvobození platby složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny u trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové podle § 28a odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2022
čj. 254/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

4. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 94)
čj. 241/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

17. Návrh nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost
čj. 295/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

26. Návrh změny usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 207 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v krajích
čj. 309/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

24. Žádost o vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu na území České republiky
čj. 307/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

27. Návrh krizového opatření, které nahradí krizové opatření vyhlášené pod č. 44/2022 Sb.
čj. 310/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

25. Návrh změny usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 206 o vyčlenění volných ubytovacích kapacit v působnosti ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů
čj. 308/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

18. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. dubna 2022
čj. 281/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou

19. Návrh na povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti, výstrojního, balistického materiálu, optického a drobného materiálu a bezúplatný převod tohoto materiálu Ukrajině a pro zajištění humanitární pomoci + seznam materiálu
čj. 297/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

20. Povolení výjimky z podmínky trvalé nepotřebnosti movitého majetku státu určeného k ochraně obyvatelstva a zajištění humanitární pomoci Ukrajině Hasičským záchranným sborem České republiky + seznam materiálu
čj. 298/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno

21. Rozhodnutí o bezplatném poskytnutí osobních ochranných prostředků ze státních hmotných rezerv
čj. 296/22
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno

23. Jmenování vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací
čj. 306/22
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády ČR
Výsledek jednání vlády: schváleno

28. Zásady postupu delegace České republiky vedené předsedou vlády na setkání nejvyšších představitelů států NATO v Bruselu dne 24. března 2022
čj. 301/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

29. O změně usnesení vlády ze dne 16. března 2022 č. 209, k úpravě infrastruktury pro sdílení údajů potřebných pro realizaci humanitární pomoci a dalších opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 311/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

5. Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2022 činných zdravotních pojišťoven
čj. 250/22
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno

6. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2015
čj. 215/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

7. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2016
čj. 216/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

8. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2017
čj. 217/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

9. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2018
čj. 218/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

10. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2019
čj. 219/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

11. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2020
čj. 220/22
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno

12. Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky
čj. 264/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno

13. Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2021 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné rady Technologické agentury České republiky za rok 2021
čj. 266/22
Předkládají: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno

14. Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020
čj. 239/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno

15. Doplnění delegace České republiky v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2020–2025 – nominace Asociace krajů ČR
čj. 256/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno

16. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska spojené s účastí na summitu zemí Visegrádské skupiny a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v Londýně dne 8. března 2022
čj. 245/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno

22. Návrh na jmenování rektora Mendelovy univerzity v Brně pro období 2022–2026
čj. 287/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace
čj. 251/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

2. Informace o průběhu 15. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
čj. 244/22
Předkládá: ministr dopravy

3. Informace pro vládu České republiky o sjednání Dodatku č. 14 ke Smlouvě o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu Systému elektronického mýta
čj. 242/22
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce „D46 soubor staveb v km 0,000 – hranice kraje“ realizované státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR
čj. 240/22
Předkládá: ministr dopravy

5. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu na Analýzu, studii proveditelnosti a návrh řešení k realizaci nového informačního systému pro výkon vízové agendy MZV
čj. 246/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí

6. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 248/22
Předkládá: ministr zemědělství

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
Zajištění provozu portálového řešení cPortal na cloudové platformě
čj. 252/22
Předkládá: ministr financí

8. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 20222 a o povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek na základě spolupráce zadavatelů podle usnesení vlády č. 208 ze dne 22. 3. 2017 – Služba poskytování prvků síťové infrastruktury datových center
čj. 274/22
Předkládá: ministr financí

9. Informace pro vládu České republiky o připravované vertikální spolupráci v rámci záměru uzavřít „Rámcovou dohodu o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií“ s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p.
čj. 263/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

10. Informace pro členy vlády k připravované veřejné zakázce na zajištění tlumočnických služeb pro zasedání Strategického výboru pro přistěhovalectví, hranice a azyl (SCIFA)
čj. 276/22
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

11. Obnova technické podpory produktů Oracle
čj. 259/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

12. Analýza datových potřeb justice 
čj. 265/22
Předkládá: ministr spravedlnosti 

13. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 261/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

14. Informace pro vládu České republiky o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 275/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

15. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 255/22
Předkládá: předseda Českého statistického úřadu

16. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „MILSATCOM – technická podpora a opravy dílů“
čj. 278/22
Předkládá: ministryně obrany

17. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Modernizace prostředků AWOS 2022 – nákup“
čj. 279/22
Předkládá: ministryně obrany

18. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Pozáruční servis HSM a podpora PKI MO“
čj. 282/22
Předkládá: ministryně obrany

19. Informace o veřejné zakázce „Dodávka licence multisenzorového systému“
čj. 283/22
Předkládá: ministryně obrany

20. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora provozu ŠIS AČR“
čj. 292/22
Předkládá: ministryně obrany

21. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora provozu ŠIS AČR – podpora práce s informačním obsahem“
čj. 293/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie