Tiskové konference

9. 1. 2017 15:34

Tisková konference po jednání vlády, 9. ledna 2017

Premiér Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, já mám několik témat, zaprvé, jsem rád, že jsme dnes mohli zahájit pozitivními čísly, která se týkají vývoje zaměstnanosti, v České republice. Úřad práce dnes zveřejnil data, která se týkají prosince, nezaměstnanost v prosinci byla vykázána jako nejlepší od roku 2008, v meziročním srovnání bylo zaměstnáno o 72 000 lidí více, a jak ukazují aktuální listopadová data, Česká republika měla v listopadu loňského roku nadále nejnižší nezaměstnanost v rámci Evropské unie. Já doufám, že ten pozitivní vývoj v oblasti zaměstnanosti, se přenese i do roku 2017 a tyto velmi dobré parametry si udržíme i v letošním roce.

Vláda dnes zahájila své jednání tím, že jsme přijali prohlášení vVlády České republiky ke čtyřicátému výročí zveřejnění Charty 77, když před čtyřiceti lety, bylo to 6. ledna 1977, bylo zveřejněno prohlášení Charty 77, tak si zřejmě jenom málokdo uvědomoval, jak historický význam tato občanská iniciativa bude mít pro obnovu demokracie v České republice,. S signatáři Charty 77 se tehdy nenechali odradit, tvrdými represemi režimu, nenechali se odradit kampaněmi, které proti nim tehdy byly vedeny, a vytrvali ve svém úsilí o obnovu respektu k lidským právům a obnovu demokracie až do pádu normalizačního režimu v roce 1989. Vláda České republiky dnes přijala, prohlášení, ve kterém jsme ocenili, odvahu chartistů, jejich odvahu vyjádřit občanský postoj, jejich schopnost postavit se za respektování práv spoluobčanů a přihlásili jsme se tímto prohlášením k tradici zápasu o demokracii, tradici zápasu Charty 77 o naplňování občanských a lidských práv v naší zemi.

Pokud jde o další témata, kterým jsme se jako vVláda České republiky dnes věnovali; já jsem velice rád, že po opakovaném přerušení projednávání byl dnes schválen projekt Restart. Tj. strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, paní ministryně Šlechtová by do května letošního roku do vlády měla předložit už konkrétní akční plán. Já si slibuji od tohoto dokumentu, že budou připravena a postupně realizována a také profinancována konkrétní opatření, která zlepší situaci v oblasti zaměstnanosti, v oblasti kvality vzdělávání, v těchto třech regionech, ale také zlepší situaci v oblasti kvality životního prostředí. Takže důležitý krok byl učiněn a chci poděkovat všem, kdo se podíleli na zpracování tohoto strategického dokumentu pro další rozvoj tří regionů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Tří regionů, které v minulosti byly velmi silně zasaženy, zejména těžbou uhlí a těžkým průmyslem a z toho zásahu se ani šestadvacet let po listopadu 89 ještě plně nevzpamatovaly. Já i naše vláda cítí potřebu těmto regionům pomoci.

Téma, které dnes také vláda diskutovalao, se týkalo přípravy tendru na provoz mýtného systému po roce 2019. Ministr dopravy dnes předložil analýzu, která se týkala rozsahu pozemních komunikací, které by v rámci toho provozu mýtného systému měly být po roce 2019 v rámci mýtného systému zpoplatněny. Jedná se o návrh, který zahrnuje zhruba dalších 900 km silnic prvních tříd. Já jsem dnes požádal na základě této analýzy, kterou pro ministerstvo dopravy zpracoval jeho poradce, ministra dopravy, aby intenzivně komunikoval s Asociací krajů, aby intenzivně komunikoval se Svazem měst a obcí. Tak, aby do doby než vláda dostane ty konkrétní parametry vyhlášení tendru, bylo dosaženo maximálního porozumění s jednotlivými regiony a městy. Máme problém, v České republice je celá řada komunikací, které slouží jako objízdné trasy pro kamiony, pokud se chtějí vyhnout dálnicím, které jsou zpoplatněny. Je tady celá řada silnic druhé třídy, ale bohužel i celá řada silnic prvních tříd, které jsou zatíženy velmi intenzivní dopravou, a určitě je v zájmu všech, aby nová soutěž, technologicky neutrální výběrové řízení, které má ještě ambici vypsat tato vláda, tak umožnilo do budoucna rozvoj mýtného systému, který bude postihovat a vlastně bude zahrnovat všechny komunikace, které jsou zatíženy intenzivní nákladní dopravou v České republice. Takže byl bych rád, kdyby nyní ministr dopravy závěry této analýzy velmi intenzivně komunikoval s jednotlivými kraji, obcemi a městy, kterých se to dotýká, tak aby bylo dosaženo maximální shody.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu premiérovi a poprosím teď pana ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka.

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já bych z několika bodů, které předkládalo nebo spolu předkládalo ministerstvo průmyslu a obchodu, chtěl zmínit body dva. A to je průmyslové zóny a program Restart restrukturalizace tří strukturálně postižených regionů. Co se týče materiálu o průmyslových zónách, byl na vládě již po třetí, měli jsme nejednoduchou debatu s ministrem zemědělství., Nakonec jsme se dohodli na tom, že budou schváleny tři průmyslové zóny, které budou mít prioritu. Je to Cheb II, Moravské Budějovice a Veselí nad Moravou. V zásobníku budou další dvě průmyslové zóny. Není to úplně přesně to, co jsem původně očekával, ale jsem rád, že se podařilo alespoň dojít k tomuto posunu u těch zón, kde není žádný důvod, proč by neměly být rozvíjeny. Samozřejmě toto je pouze první krok, protože toto je jakési vyjádření vůle, že bude nadále pokračováno v přípravě těchto zón. Druhým krokem musí být ještě schválení rozpočtu na vybudování těchto zón, ale jsme již blíže k tomuto cíli po tomto rozhodnutí vlády.

Druhým bodem je program Rrestart, který předložilo Mministerstvo pro mMístní rozvoj, kde ovšem důležitou úlohu bude hrát vládní zmocněnec, který je přičleněn k Ministerstvu průmyslu a obchodu, respektive k CzechInvestu, který bude pracovat na akčních plánech, který bude pracovat na akčních plánech, které by měly vést k tomu, že strukturálně postižené regiony se dostanou ze svých problémů a postupně se budou zabývat něčím úplně jiným, než je těžba uhlí, těžký průmysl, ale samozřejmě ten proces bude dlouhodobý a je třeba i asistence centrální vlády. Tolik jsem chtěl z mého pohledu. Děkuji.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, panu ministru průmyslu a obchodu a poprosím paní ministryni pro místní rozvoj, Karlu Šlechtovou.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj: Dobrý den, zde již padlo z úst pana premiéra, a pana ministra průmyslu a obchodu, informace, o právě klíčovém materiálu restrukturalizace tří krajů, tzn. Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského. Jedná se o strategický rámec, to znamená dlouhodobou vizi, jakým způsobem se vláda i stát bude podílet právě v těchto třechí krajích na tom, abychom tam snížili sociální, ekonomické rozdíly mezi sebou a také vůči ostatním krajům. Klíčovým výstupem tohoto materiálu je: jednak definujeme příčiny stávající situace u všech krajů, navrhujeme další aktivity, kde se bude podílet i stát i kraj, ale samozřejmě i města a obce, akademická sféra, podnikatelé. Tento materiál opravdu určuje další zaměření v těchto krajích, abychom se za několik let, dostali na stejnou úroveň jako ostatní kraje v České republice. V každém kraji vznikne takzvaný výkonný tým, který se bude skládat ze zástupců jednotlivých resortů, kde budou zastoupeny kromě přítomných resortů, i například ministerstvo zemědělství, a další resorty, protože ty problémy samozřejmě jsou i například v oblastech lidských zdrojů, kdy zapojujeme Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tento materiál určuje směr. My, do několika měsíců určíme, budeme předkládat na vládu i takzvané akční plány, které již zmínil pan premiér, kde budou již přesně definovány dílčí aktivity, ale i financování těchto aktivit pro jednotlivé tři kraje. Děkuji.

Martin Ayrer, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, paní ministryni a poprosím pana ministra kultury, Daniela Hermanna.

Daniel Hermann, ministr kultury: Dámy a pánové, vláda dnes podpořila, koncepci památkové péče na další období. Jedná se o strategický dokument koncepce památkové péče na léta 2017–2020, který vychází z předchozích materiálů, minulého období 2011– 2016. Je to velmi důležitý dokument, který zohledňuje vývoj, našeho právního řádu, především občanského zákoníku, ale i některých dalších právních norem, a také akcentuje mezinárodní spolupráci. Protože ochrana památkového dědictví, je jednou z priorit i v kontextu mezinárodní spolupráce v této oblasti. Zmíním zde třeba projekt Europeana, tedy projekt digitalizace evropského kulturního dědictví, do kterého Česká republika vstupuje svým projektem Bohemiana, Moraviana, Sleziana. To znamená digitalizace našeho velkého kulturního pokladu, který je důležitou součástí evropského a tím i světového kulturního dědictví. A v kontextu diskuze o naší národní, evropské identitě, je právě ochrana památkového fondu a přístup k památkám velmi důležitou součástí. Dále se zde jedná samozřejmě o provázání na připravovaný památkový zákon, který máme ve druhém čtení v Pposlanecké sněmovně, a to je důležitá právní norma, která od roku 1987 velmi výrazně mění, posouvá a aktualizuje právní řád v oblasti péče o památky. Jedná se také o určité zpřesnění a nápravu v  ústředním seznamu kulturních památek a o širším zapojení veřejnosti. Dále jsem předkládal vládě souhrnné vyhodnocení projektu Evropské město kultury Plzeň 2015, tento projekt byl vyhodnocen jako velmi úspěšný. A je dobře, že i v loňském roce 2016, celá řada dílčích projektů pokračuje a i do budoucna s tím počítáme. To znamená, že například akcent na česko-bavorské sousedství, regionální spolupráci v této oblasti bude pokračovat. Děkuji za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter