Tiskové zprávy

2. 11. 2015 15:28

Výsledky jednání vlády, 2. listopadu 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1111/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
čj. 1065/15 - bod 5 schůze vlády 26.10.2015
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na týden.

4. Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání ústavního zákona o referendu o vystoupení České republiky z Evropské unie a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 620)
čj. 1332/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Marka Černocha, Karla Fiedlera, Martina Lanka, Olgy Havlové a dalších na vydání zákona o referendu k imigračním kvótám Evropské unie (sněmovní tisk č. 621)
čj. 1338/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 25/15 o návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1339/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh multilaterálních příspěvků ČR v souvislosti se současnou migrační situací v EU
čj. 1330/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Informace o vyslání příslušníků Policie České republiky do Slovinska a návrh souvisejících opatření
čj. 1335/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy
čj. 1304/15 - bod 26 schůze vlády 26.10.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Odůvodnění významné veřejné zakázky „Rámcová smlouva na bezhotovostní odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou karet“ a ustanovení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
čj. 1328/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh projektu Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV.
čj. 1199/15 - bod 16 schůze vlády 19.10.2015
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

12. Koncepce podpory umění na léta 2015 – 2020
čj. 1290/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

13. Zpráva o plnění úkolů a návrh dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016 – 2020
čj. 1201/15 - bod 25 schůze vlády 12.10.2015
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na doplnění Řídícího výboru pro přípravu dokumentace zadávacího řízení na dodavatele Systému elektronického mýta a poskytovatele služeb souvisejících s provozem tohoto systému po roce 2016
čj. 1323/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací: D1 modernizace – úsek 6, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice; D1 modernizace – úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů; I/53 Lechovice, obchvat - realizace stavebních prací; I/11 Opava, severní obchvat – východní část; R35 hranice okresu Šumperk – Mohelnice
čj. 1267/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Odůvodnění veřejné zakázky I/22 Strakonice
čj. 1266/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. SOKP 512 D1-Jesenice-Vestec – Psáry-přeložka II/105 v návaznosti na úpravy pro SOKP stavba 512
čj. 1235/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Informace o Průmyslové zóně Nad Barborou v Moravskoslezském kraji
čj. 1142/15 - bod 22 schůze vlády 26.10.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

19. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samosprávného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15 - bod 16 schůze vlády 26.10.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

20. Uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení stávající smlouvy „Poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) pro roky 2014 a 2015“ formou Dodatku č. 1
čj. 1234/15 - bod 7 Pro informaci schůze vlády 12.10.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv
čj. 1076/15 - bod 14 schůze vlády 26.10.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh podmínek slev na pojistném na sociální zabezpečení
čj. 1279/15 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 26.10.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

30. Čtvrtý doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2015
čj. 1358/15
Předkládá Ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
čj. 1334/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

34. Revize Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)
čj. 1317/15
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

35. Informace o veřejné zakázce na služby „Poskytování služeb servisní podpory a rozvoje vybraného SW“
čj. 1329/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

23. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslo-vení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu pro rok 2015 kapitoly 334 - Ministerstvo kultury
čj. 1320/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů schváleného státního roz-počtu na rok 2015 kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 1321/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. října 2014 č. 850, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
čj. 1333/15
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO „Joint Enterprise“ v Kosovské republice
čj. 1316/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Návrh na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov
čj. 1322/15
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

28. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Gruzie Irakli Garibašviliho v České republice ve dnech 11. až 13. listopadu 2015
čj. 1284/15 - bod 43 schůze vlády 26.10.2015
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Tuniské republiky Taieba Baccouche v České republice ve dnech 18. až 21. listopadu 2015
čj. 1337/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve Svobodném státě Bavorsko dne 4. listopadu 2015
čj. 1353/15 
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

32. Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené předsedou Poslanecké sněmovny PČR v zastoupení prezidenta republiky, na summit tzv. bukurešťského formátu zemí NATO v Rumunsku dne 4. listopadu 2015
čj. 1349/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 26. října 2015
čj. 1326/15
Předkládá: ministr vnitra

2. Informace o postupu plnění opatření krizového plánu Integrovaného operačního programu – aktualizace září 2015
čj. 1327/15
Předkládá: ministr vnitra

3.  Informace Ministerstva životního prostředí o plnění úkolu k porovnání metodik pro výpočet celkové produkce odpadů používaných Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem
čj. 1319/15
Předkládá: ministr životního prostředí
Tento bod nebyl projednáván.

4. Informace pro vládu České republiky o vývoji řešení problematiky otáčivého divadla v Českém Krumlově ve vztahu k rozhodnutím Výboru světového dědictví
čj. 1324/15
Předkládá: ministr kultury

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie