Tiskové zprávy

20. 8. 2015 15:54

Výsledky jednání vlády, 20. srpna 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
čj. 672/15
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a guvernér České národní banky
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 812/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1005/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích
čj. 800/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 945/15 - bod 38 schůze vlády 29.7.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Bod nebyl projednáván.

7. Návrh poslankyně Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 556)
čj. 1002/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

8. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 557)
čj. 1003/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

9. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Ivana Adamce, Adolfa Beznosky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 558)
čj. 1004/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

10. Druhá zpráva o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“ a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR
čj. 979/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zařazení projektových záměrů Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (Projekt DRG) a Centrum pro rozvoj technologické platformy registrů NZIS určených k podpoře z ESIF mezi projekty naplňující Implementační plány Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020
čj. 1001/15
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Doplnění a aktualizace Implementačních plánů Strategického rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020
čj. 962/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 - 2020
čj. 935/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace „Klokánků“
čj. 865/15 - bod 26 schůze vlády 29.7.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nové usnesení.

15. Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
čj. 976/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Aktualizace složení hodnotící komise, ustanovené Usnesením vlády ČR č. 7 ze dne 7.1.2015, k významné veřejné zakázce s názvem „Sanace lokality Skatulův Hliník“
čj. 946/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Odůvodnění veřejné zakázky R35 hranice okresu Šumperk - Mohelnice
čj. 956/15
Předkládá: ministr dopravy

18. Odůvodnění veřejné zakázky silnice I/53 Lechovice, obchvat - realizace stavebních prací
čj. 973/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Odůvodnění veřejné zakázky I/11 Opava, severní obchvat – východní část
čj. 997/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídky uchazečů o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavby pozemní komunikace: Dálnice D8 oprava AB vozovky km 5,151 až -2,248 L
čj. 925/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (celek 44)
čj. 983/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Základní parametry zadávací dokumentace pro zadávací řízení na provoz Systému elektronického mýta po roce 2016
čj. 917/15 - bod 58 schůze vlády 29.7.2015
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

23. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 260)
čj. 960/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Informace o některých oblastech k řešení ve věci jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a spolků působících na úseku požární ochrany
čj. 928/15 - bod 61 schůze vlády 29.7.2015
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Další využití Centra biologické ochrany Těchonín
čj. 978/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

26. Výroční zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. za rok 2014, s přehledem čerpání finančních prostředků a poskytnutých záruk k úvěrům
čj. 988/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

27. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2015
čj. 995/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

41. Krizový restrukturalizační plán Fondu ohrožených dětí
čj. 1016/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

42. Možnost navýšení národního kofinancování Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
čj. 1006/15
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

43. Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Nejvyššího soudu České republiky na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. 6. 2009, vedenému pod spisovou značkou Pl. ÚS 3/14
čj. 1011/15 
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

44. Návrh opatření v souvislosti s migrační situací v České republice
čj. 1019/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

45 Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí České republiky v Rakouské republice dne 21. srpna 2015
čj. 1012/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

46. Informace o postupu v technickém zabezpečení evidence tržeb
čj. 989/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

47. Informace o počtech vojáků Armády České republiky, které je možné povolat na základě nařízení vlády k plnění úkolů Policie České republiky při střežení státních hranic České republiky
čj. 998/15
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

48. Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č. 124/2015 za červen 2015
čj. 986/15
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

28. Zpráva o stavu zemědělství ČR v roce 2014
čj. 958/15
Předkládá: ministr zemědělství

29. Aktuální stav legislativního procesu u prováděcích právních předpisů k zákonu o státní službě k 1. červenci 2015
čj. 952/15
Předkládá: ministr vnitra

30. Odvolání a jmenování člena a zástupce člena Správní rady Evropského institutu veřejné správy (EIPA) za Českou republiku
čj. 967/15
Předkládá: ministr vnitra

31. Akční plány pro implementaci Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
čj. 999/15
Předkládá: ministr zdravotnictví

32. Záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020
čj. 1000/15
Předkládá: ministr zdravotnictví

33. Návrh změny ve složení Akreditační komise
čj. 985/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

34. Žádost o zabezpečení letecké dopravy reprezentačního mužstva České republiky v basketbalu na vozíku na mistrovství Evropy
čj. 994/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

35. Návrh na obeslání 21. Valného shromáždění Světové organizace cestovního ruchu UNWTO (Medellín, Kolumbie, 12.-17.9.2015)
čj. 987/15
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a ministr zahraničních věcí

36. Návrh na sjednání Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz
čj. 968/15
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a zahraničních věcí

37. Informace o průběhu a výsledcích Třetí světové konference OSN ke snižování rizika katastrof (WCDRR – Sendai, Japonsko,14. - 18. března 2015)
čj. 938/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí

38. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády ve Francouzské republice, která se uskutečnila dne 27. června 2015
čj. 947/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

39. Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí v Ukrajině dne 22. února 2015
čj. 971/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

40. Zpráva z pracovní návštěvy místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka v Ukrajině ve dnech 27. – 28. dubna 2015
čj. 981/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Makroekonomická predikce České republiky (červenec 2015)
čj. 977/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2015
čj. 980/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Informace o přípravě novely zákona o vyvlastnění
čj. 975/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2014
čj. 959/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

5. Informace o stavu přípravy rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji
čj. 957/15
Předkládá: ministr dopravy

6. Usnesení Výboru pro práva cizinců Rady vlády ČR pro lidská práva k současné situaci v oblasti migrace
čj. 951/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

7. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem "Technické řešení pro pokročilou detekci malware ze síťového provozu"
čj. 931/15
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Bod jednání byl odložen.

8. Informace o veřejné zakázce Dodávka podvozků Tatra s kabinou
čj. 922/15
Předkládá: ministr obrany

Bod jednání byl odložen.

9. Informace o veřejné zakázce „Technické zhodnocení APV ISL – 10. část“
čj. 929/15
Předkládá: ministr obrany

10. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Průkazy, zbraně a Zbrojní licence“ v obecné výjimce z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) tohoto zákona.
čj. 990/15
Předkládá: ministr vnitra

11. Nadlimitní veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy“
čj. 992/15
Předkládá: ministr dopravy

12. Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Aktualizace datové sady Global Network a Global Network Lite a odkup rezortních licenčních práv datové sady Global Network
čj. 996/15
Předkládá: ministr dopravy

13. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 22. června 2015 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 23. června 2015 v Lucemburku
čj. 970/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

14. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 20. července 2015 v Bruselu
čj. 982/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

15. Informace o průběhu a výsledcích 17. kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarsko, 25. května - 12. června 2015)
čj. 950/15
Předkládá: ministr životního prostředí

16. Informace týkající se příjmu nezletilých cizinců bez doprovdu v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče
čj. 1027/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie