Tiskové zprávy

23. 5. 2012 12:58

Výsledky jednání vlády, 23. května 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
  č.j. 463/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o pojistném na důchodové spoření a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
  č.j. 464/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
  č.j. 93/12 - bod 15 schůze vlády 16.5.2012
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2013 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát
  č.j. 443/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh neschválila.

 5. Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015, a Akční plán opatření ke Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015
  č.j. 336/12
  Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Návrh Vyhodnocení Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007-2013 za období let 2010 - 2011 a návrh Akčního plánu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže 2007 -2013 na období 2012-2013
  č.j. 447/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí a návrh schválila.

 7. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany
  č.j. 466/12
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Účast České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně
  č.j. 458/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 9. Předložení základních parametrů zadávacích podmínek a návrhu na složení hodnotící komise k veřejné zakázce s předpokládanou hodnotou nad 500 mil. Kč bez DPH, s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
  č.j. 151/12 - bod 10 schůze vlády 21.3.2012
  Předkládají: ministři financí a průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Staženo z projednávání.

 10. Návrh na změnu ve funkci náčelníka Generálního štábu Armády České republiky
  č.j. 436/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2012
  č.j. 467/12
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1096/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2011
  č.j. 453/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Průběžná informace o aktuálním stavu postupu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012
  č.j. 461/12
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na přístup k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), k Protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhému protokolu k Úmluvě o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a k Protokolu o výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce, vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 29. listopadu 1996)
  č.j. 444/12
  Předkládají: ministr spravedlnosti a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu - otázky správy a řízení
  č.j. 462/12
  Předkládají: ministr financí, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí a guvernér České národní banky
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Informace o plnění opatření k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/18 "Majetek státu, s nímž má právo hospodařit DIAMO, státní podnik
  č.j. 452/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 24. května 2012 v Bruselu
  č.j. 488/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Návrh na změnu pověření výkonem práv akcionáře ve společnosti OTE, a. s.
  č.j. 500/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2011
  č.j. 460/12
  Předkládá: ministr financí
 2. Zpráva za rok 2011 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva
  č.j. 442/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 3. Zpráva za rok 2011 o stavu vyřizování individuálních oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská práva
  č.j. 441/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 4. Závěrečná zpráva k Evropskému roku dobrovolnictví
  č.j. 445/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 5. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 23. a 24. dubna 2012 v Lucemburku
  č.j. 457/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 6. Informace o veřejné zakázce „Zajištění Národního koordinačního centra pro zajišťování národního a mezinárodního monitoringu zdravotního stavu lesů v rámci programů ICP Forests v roce 2012“ podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 459/12
  Předkládá: ministr zemědělství
 7. Informace o plnění opatření, týkajících se resortu Ministerstva průmyslu a obchodu, k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/02 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu, obsaženém v části III materiálu č.j. 11/12, uvedených ve Stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu, obsaženém v části IV. materiálu č.j. 11/12
  č.j. 468/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 8.  Informace o smlouvě č. 122800243 o servisní a technické podpoře letounu CL–601 3A Challenger
  č.j. 476/12
  Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie