Tiskové zprávy

4. 1. 2012 14:08

Výsledky jednání vlády, 4. ledna 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody, o vypořádání majetkových vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
  č.j. 1135/11 - bod 17 schůze vlády 21.12.2011
  Předkládá: ministryně kultury
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do příštího jednání vlády.

 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1136/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
  č.j. 1106/11
  Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  Přizván: K. Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím
  č.j. 1327/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 5. Soubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014-2020
  č.j. 1335/11
  Předkládají: ministři pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda projednávání přerušila o dva týdny.

 6. Národní strategie ochrany práv dětí
  č.j. 1341/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010
  č.j. 1355/11
  Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Přizvána: M. Šimůnková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 8. Návrh postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2012
  č.j. 1305/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 9. Informace o průběhu a výsledcích jednání o návrhu na sjednání nové dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic, a návrh dalšího postupu České republiky ve věci platnosti Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. října 1991 ve Washingtonu, ve znění Dodatkového protokolu podepsaného dne 13. prosince 2003 v Bruselu
  č.j. 1334/11
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila pokračování jednání.

 10. Změna usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 565, o Zásadách postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 1342/11
  Předkládají: ministři financí a zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 11. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 243)
  č.j. 1297/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 12. Optimalizace vojenských újezdů
  č.j. 1346/11
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 1. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky za rok 2011
  č.j. 1331/11
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Staženo.

 2. Rozpočet účtu České televize pro využití výnosu z reklam na rok 2012
  č.j. 1325/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Odloženo.

 3. Výroba a dodání personalizovaných strojově čitelných diplomatických a služebních pasů ČR s biometrickými údaji uloženými v bezkontaktním čipu na období 2012-2015
  č.j. 1361/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Odloženo.
C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o plnění Národního akčního plánu k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 – 2011
  č.j. 1340/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Stanovení výše příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejích území pro rok 2012
  č.j. 1329/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na změnu Statutu Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny
  č.j. 1292/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
  č.j. 1318/11
  Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a T. Perutka, pověřený řízením Správy státních hmotných rezerv
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Francouzské republice ve dnech 5. – 6. ledna 2012
  č.j. 1303/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Polské republice ve dnech 12.-13.prosince 2011
  č.j. 1357/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Alžírské demokratické lidové republiky Mourada Medelciho v České republice ve dnech 20. - 22. listopadu 2011
  č.j. 1304/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Zpráva o uskutečněné oficiální návštěvě izraelského místopředsedy vlády a ministra pro strategické záležitosti Moše Ja’alona v Praze ve dnech 22. - 24. 11. 2011
  č.j. 1308/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Zpráva o státní návštěvě prezidenta Ruské federace v České republice ve dnech 7. - 8. prosince 2011
  č.j. 1358/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Informace o Ekonomickém přehledu ČR 2011, zpracovaném Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
  č.j. 1312/11
  Předkládá: ministr financí
 2. Postup přípravy monitorovacího systému strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2014+
  č.j. 1314/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj 
 3. Vyhodnocení Národního programu snižování emisí ČR k roku 2011
  č.j. 1333/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 4. Informace o stavu a postupu realizace strategických investičních projektů resortu Ministerstva zdravotnictví
  č.j. 1324/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 5. Informace o plnění úkolů vyplývajících z Návrhů opatření k řešení problematiky diváckého násilí
  č.j. 1343/11
  Předkládá: ministr vnitra
 6. Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2010
  č.j. 1352/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 7. Udělení certifikátů SPOKOJENÝ PACIENT zdravotnickým zařízením
  č.j. 1347/11
  Předkládá: ministr zdravotnictví
 8. Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2010
  č.j. 1356/11
  Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 9. Analýza metodiky práce Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách a přínos jejího působení v romských lokalitách ve městech, obcích a regionech podle velikosti sídla (resp. počtu obyvatel)
  č.j. 1339/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 10. Informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 344/2010, jímž byl schválen Postup České republiky v oblasti prevence a potírání nelegální migrace a negativních jevů spojených s migrací
  č.j. 1310/11
  Předkládá: ministr vnitra
 11. Informace o činnosti Programu podpory při potírání nelegální migrace za rok 2011
  č.j. 1320/11
  Předkládá: ministr vnitra
 12. Zpráva o přípravě zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání
  č.j. 1353/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 13. Podpora fúze veřejných vysokých škol v Ostravě
  č.j. 1296/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 14. Příprava programu rozvoje lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji
  č.j. 1328/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 15. Informace o výsledku prověření možnosti zefektivnění provozu Národní technické knihovny
  č.j. 1338/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 16. Informace o realizaci certifikací hodnocení odborné způsobilosti služeb v oblasti primární prevence
  č.j. 1295/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 17. Informace o vývoji v Programu vzdušného systému včasné výstrahy a řízení NATO (NATO Airborne Early Warning & Control, NAEW&C)
  č.j. 1323/11
  Předkládá: ministr obrany
 18. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2012
  č.j. 1348/11
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
 19. Informace o plnění opatření vztahujících se ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 09/27 - "Finanční prostředky určené na výstavbu pozemních komunikací"
  č.j. 1311/11
  Předkládá: ministr dopravy
 20. Informace o plnění opatření přijatých k nápravě a k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/03 - Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením
  č.j. 1316/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
 21. Zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky Rozšíření služeb provozní podpory a rozvoje IS MONIT7+ a BENEFIT7 v programovém období 2007-2013
  č.j. 1315/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 22. Informace o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění podle §23 zákona č. 137/2006 Sb.
  č.j. 1336/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 23. Informace o průběhu a výsledcích desátého zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (10. - 21. října 2011, Changwon, Korejská republika)
  č.j. 1293/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 24. Informace o průběhu a výsledcích desátého zasedání Konference smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Cartagena, Kolumbie, 17. – 21. 10. 2011)
  č.j. 1332/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
 25. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 1. a 5. prosince 2011 v Bruselu
  č.j. 1309/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 26. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011 v Bruselu
  č.j. 1359/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 27. Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 16. prosince 2011 v Bruselu
  č.j. 1360/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 28. Informace o státní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause v Senegalské republice ve dnech 28. listopadu – 1. prosince 2011
  č.j. 1362/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie