Tiskové zprávy

5. 1. 2011 16:29

Výsledky jednání vlády, 5. ledna 2011

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou

2. Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2010 až 2012
č.j. 1290/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: schváleno


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů
č.j. 899/10
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Energetického regulačního úřadu
Přizván: Ing. Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu

Výsledek jednání vlády: schváleno


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance v návaznosti na nařízení, která se týkají dohledu nad finančními trhy
č.j. 1309/10
Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání vlády: schváleno


5. Národní plán pro řízení ochrany státních hranic ČR a správné provádění schengenského acquis (Národní schengenský plán 2011)
č.j. 1324/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: schváleno


6. Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
č.j. 1305/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání vlády: schváleno


7. Zpráva o převodu správních agend vykonávaných obcemi v přenesené působnosti prostřednictvím veřejnoprávních smluv
č.j. 1318/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: vzato na vědomí


8. Analýza provedených kontrol a dozoru u územních samosprávných celků v letech 2006 – 2010 s návrhem konkrétních opatření směřujících k jasnému rozdělení kompetencí mezi Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí a ostatní kontrolní orgány ve veřejné správě
č.j. 1328/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: schváleno


9.  Analýza zavedení přímé volby starostů
č.j. 1327/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: vzato na vědomí


10. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí
č.j. 1304/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: schváleno


11. Závěrečná zpráva a hodnocení Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2009 v České republice
č.j. 1306/10
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání vlády: vzato na vědomí


12. Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice na léta 2011 až 2015
č.j. 1329/10
Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání vlády: schváleno


13. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
č.j. 1339/10
Předkládá: ministr životního prostředí

Výsledek jednání vlády: staženo předkladatelem


25. Informace k vývoji situace v souvislosti s výzvou Lékařského odborového klubu Děkujeme, Odcházíme
č.j. 11/11
Předkládá: ministr zdravotnictví


C. K projednání bez rozpravy

14. Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2011
č.j. 1333/10
Předkládají: místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr kultury

15. Skupina grantových projektů Grantové agentury České republiky Projekty na podporu excelence v základním výzkumu (dále jen "Projekty excelence")
č.j. 1332/10
Předkládá: předseda vlády

16. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2009
č.j. 1336/10
Předkládá: předseda vlády

17. Přistoupení České republiky k Evropskému seskupení pro územní spolupráci "EUKN EGTC Ltd"
č.j. 1314/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

18. Zpráva o průběhu a výsledcích 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti
č.j. 1341/10
Předkládá: ministr životního prostředí

19. Návrh na účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí na mezinárodním setkání „Snow Meeting“ v Litevské republice ve dnech 14. – 15. ledna 2011
č.j. 1346/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

20. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí v Nizozemském království ve dnech 19. – 20. ledna 2011
č.j. 1344/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

21. Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Makedonské republiky Antonia Milošoského v České republice ve dnech 24.-25. ledna 2011
č.j. 1321/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

 22. Zpráva o pracovní návštěvě 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních v Polské republice ve dnech 10. a 11. prosince 2010
č.j. 1345/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

23. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice ve dnech 14. - 15. prosince 2010
č.j. 1347/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

 24. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 17
č.j. 1299/10
Předkládá: ministr dopravy

D. Různé

* * *

Pro informaci

1. Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce
č.j. 1307/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2006-2010 za rok 2010
č.j. 1308/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

3. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47
č.j. 1330/10
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace o stavu a postupu realizace strategických investičních projektů resortu Ministerstva zdravotnictví
č.j. 1342/10
Předkládá: ministr zdravotnictví

5. Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2009
č.j. 1349/10
Předkládá: ministr zdravotnictví

6. Informace o stavu plnění priorit a opatření, uvedených ve strategické části Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru
č.j. 1334/10
Předkládá: předseda vlády

7. Hodnotící informace o činnosti nadací – příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2009
č.j. 1335/10
Předkládá: předseda vlády

8. Informace o činnosti Programu podpory při potírání nelegální migrace za rok 2010
č.j. 1331/10
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

9. Informace pro členy vlády o zřízení Koordinační rady výstavby
č.j. 1317/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

10. Informace o zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb.
č.j. 1315/10
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

11. Informace o vývoji v Programu NATO pro vzdušný průzkum pozemních cílů (Alliance Ground Surveillance, AGS)
č.j. 1313/10
Předkládá: ministr obrany

12. Informace pro členy vlády o průběhu a výsledcích účasti delegace ČR vedené prezidentem republiky V. Klausem na 3. summitu EU-Afrika v libyjském Tripolisu ve dnech 28. – 30. listopadu 2010
č.j. 1320/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

13. Zpráva o průběhu a výsledcích summitu hlav států a předsedů vlád zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) ve dnech 1. – 2. prosince 2010 v Astaně
č.j. 1322/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

14. Informace o průběhu a výsledcích 37. shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO)
č.j. 1325/10
Předkládá: ministr dopravy

15.Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro obecné záležitosti ve dnech 13. a 14. prosince 2010 v Bruselu
č.j. 1348/10
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

16.Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/12 Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004 - 2008
č.j. 1316/10
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie