Tiskové zprávy

3. 12. 2018 11:22

Výsledky jednání vlády 3. prosince 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 444/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.        

2. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čj. 1001/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.     

3. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čj. 970/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

4. Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čj. 985/18
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.     

5. Návrh nařízení vlády o stanovení výše úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 225/2011 Sb.
čj. 868/18
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
čj. 920/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.     

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
čj. 939/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 940/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

9. Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
čj. 996/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.    

10. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 317)
čj. 1014/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda se neshodla na žádném stanovisku.    

11. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Lukáše Koláříka, Františka Kopřivy, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 318)
čj. 1015/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

12. Návrh poslanců Jakuba Michálka, Lukáše Koláříka, Františka Kopřivy, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 319)
čj. 1016/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

13. Návrh poslanců Patrika Nachera, Roberta Králíčka, Marka Nováka, Petra Venhody, Tomáše Kohoutka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 320)
čj. 1017/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

14. Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 321)
čj. 1018/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila neutrální stanovisko.

15. Návrh poslanců Jana Chvojky a Ondřeje Veselého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 325)
čj. 1019/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila souhlasné stanovisko.

16. Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2019
čj. 1024/18
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.    

19. Převedení agendy boje s korupcí
čj. 1046/18
Předkládají: T. Barthová, pověřena řízením Úřadu vlády a ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.    

20. Informace - aktuální řešení k problematice ohledně domnělého střetu zájmu premiéra ČR ve vazbě na stanovisko právního servisu EK
čj. 1056/18
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

17. Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 981/18
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.    

18. Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2019
čj. 1025/18
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.   

21. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedkyně vlády Srbské republiky Any Brnabić v České republice ve dnech 10. a 11. prosince 2018
čj. 1052/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno. 

22. Pracovní návštěva předsedy vlády v Marockém království ve dnech 4. až 6. prosince 2018
čj. 1053/18
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.   

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017
čj. 958/18
Předkládá: předseda vlády

2. Informace o plnění Koncepce připomenutí výročí 1. světové války za rok 2017
čj. 1023/18
Předkládá: ministr obrany

3. Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Služební dopravní prostředky pro specializovaná pracoviště PČR“ v souladu s ustanovením § 29 písm. b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1022/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace k připravované veřejné zakázce - HotBent experiment - Grimsel Test Site (GTS)
čj. 1027/18
Předkládá: ministryně průmyslu a obchodu

5. Informace o veřejné zakázce „Maintenance APV a DZ IS GINIS® DEFENCE“
čj. 1028/18
Předkládá: ministr obrany

6. Veřejná zakázka "Automobil nákladní terénní těžký a střední", zadávaná s využitím obecné výjimky podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obdobou jednacího řízení bez uveřejnění
čj. 1029/18
Předkládá: ministr obrany

7. Nadlimitní veřejná zakázka „Letecký výcvik pilotů Armády České republiky (AČR) v letech 2019 až 2025“, kde uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky bude v souladu s ust. § 189 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, realizováno formou vertikální spolupráce mimo působnost zákona
čj. 1030/18
Předkládá: ministr obrany

8. Veřejná zakázka zadávaná podle ustanovení § 191 odst. 2 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) „Nákup munice 2019/I Mk-2 RBS-70“ realizovaná ve spojení s ustanovením § 187 odst. 1 písm. a) zákona
čj. 1031/18
Předkládá: ministr obrany

9. Informace o veřejné zakázce „Technické zhodnocení APV a DZ FIS, ISSP a ESSS – GINIS® DEFENCE“
čj. 1032/18
Předkládá: ministr obrany

10. Informace o veřejné zakázce „Technická podpora APV a DZ FIS, ISSP a ESSS – GINIS® DEFENCE“
čj. 1033/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie