Tiskové zprávy

9. 7. 2015 0:18

Výsledky jednání vlády 8. července 2015

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čj. 694/15
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh lokalit "zvýhodněných průmyslových zón" zřizovaných na základě novely zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 796/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2014 včetně zprávy o systému monitorování spotřeby a úspor energie v budovách vládních institucí
čj. 822/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Modernizace přenosových sítí systému centralizované ochrany Policie České republiky
čj. 797/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

6. Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
čj. 802/15
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Postupy spojené s přípravou, řízením, realizací, monitorováním a vyhodnocováním Programu rozvoje venkova na období 2014-2020; Podnět k revokaci usnesení vlády ČR, kterými se schvalují jednotlivé Metodické pokyny pro programové období 2014-2020
čj. 786/15 - bod 14 schůze vlády 1.7.2015
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Informace o stavu přípravy strategií Komunitně vedeného místního rozvoje a důvodech vedoucích k posunutí původně stanoveného termínu zahájení příjmu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje
čj. 807/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Podnět Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ke sjednocení způsobu hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů v Jednacím řádu vlády, Legislativních pravidlech vlády, Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a ke sběru statistických dat členěných podle pohlaví
čj. 704/15 - bod 18 schůze vlády 24.6.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno s doplněním.

10. Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014 a Celkové zhodnocení plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014
čj. 803/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Změna statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a návrh na jmenování místopředsedkyň Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
čj. 824/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Žádosti nabyvatelů privatizovaného majetku o navýšení garance tzv. ekologické smlouvy uzavřené pro odstranění staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací mezi Ministerstvem financí a společnostmi ICEC ŠLAPANICE, a.s., ČSAD STTRANS a.s., SAP Mimoň spol. s r.o. a Tlaková plynárna Ústí nad Labem, a.s.
čj. 714/15 - bod 20 schůze vlády 24.6.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schválena původní varianta usnesení.

13. Významná veřejná zakázka „Servisní podpora letounů L-410 všech verzí provozovaných Armádou České republiky“
čj. 792/15
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Návrh na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
čj. 823/15
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2015
čj. 829/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nové usnesení.

20. Veřejná zakázka "Dodávky tabulek registračních značek a značek na přání včetně zajištění souvisejících služeb"
čj. 833/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno s úpravou.

21. Zajištění finančních prostředků na pořízení a provoz elektronického monitorovacího systému pro trestní justici
čj. 863/15
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Poskytnutí mimořádné dotace na řešení krizové situace „Klokánků“
čj. 865/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí 
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno na 14 dní.

C. K projednání bez rozpravy:

15. Výroční zpráva o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v České republice za rok 2014
čj. 799/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na jmenování rektora Masarykovy univerzity
čj. 811/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o realizaci programu č. 227 270 „Výstavba silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní
čj. 815/15
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Peněžní dar České republiky na výstavbu Památníku obětem komunismu v Ottawě
čj. 742/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Jmenování člena Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
čj. 864/15
Předkádá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2014
čj. 808/15
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením na ministerstvech a v ostatních ústředních orgánech státní správy v roce 2014
čj. 820/15
Předkládají: předseda vlády a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

3. Zpráva o zajištění administrativní kapacity implementační struktury Národního strategického referenčního rámce a Dohody o partnerství za rok 2014
čj. 791/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Informace o výsledcích Národního programu podpory cestovního ruchu za rok 2013
čj. 809/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

5. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR 2007 – 2013 za období 2013 – 2015 a 2007 - 2015
čj. 810/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Výroční zpráva Rady vlády pro informační společnost do 30.6. 2015
čj. 804/15
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace pro vládu České republiky o využití vojáků v činné službě povolaných k plnění úkolů Policie České republiky na základě nařízení vlády č. 285/2014 Sb., o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
čj. 805/15
Předkládají: ministři vnitra a obrany

8. Informace o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
čj. 821/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

9. Informace o průběhu projednávání dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství („TTIP“), komu-nikaci TTIP k odborné i občanské veřejnosti a o přípravě dopadové studie na Českou republiku
čj. 795/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

10. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2014
čj. 816/15
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a J. Štemberka, pověřený řízením České-ho báňského úřadu

11. Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
čj. 801/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

12. Informace o veřejné zakázce Nákup náhradních dílů
čj. 793/15
Předkládá: ministr obrany

13. Informace o veřejných zakázkách zadávaných státním podnikem VOP CZ, s.p.
čj. 794/15
Předkládá: ministr obrany

14. Informace o obeslání 24. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského
čj. 814/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie