Aktuálně

23. 5. 2023 11:27

21. Týden v EU (22. – 29. května 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) ve dnech 22. a 23. května 2023 v Bruselu

V pondělí 22. května proběhne Rada pro konkurenceschopnost ve formátu vnitřní trh a průmysl. SE PRES v legislativní části předloží Radě ke schválení text obecného přístupu k návrhu nařízení o ekodesignu. Dále Rada povede politickou diskuzi k návrhu Aktu o kritických surovinách. V nelegislativní části proběhne politická diskuse k dalším krokům směrem k dlouhodobé konkurenceschopnosti. V části Různé představí EK návrh nařízení o bezemisním průmyslu, SE PRES bude informovat o stavu jednotného patentového systému a podá informace o návrhu nařízení o průmyslových vzorech a návrhu směrnice o právní ochraně průmyslových vzorů. ES PRES představí své priority. Obědovým tématem bude „Oslava zavedení jednotného patentového systému a 30 let vnitřního trhu“ za účasti Maria Montiho. 

Druhý den v úterý 23. května je dopoledne (formát věda a výzkum) na programu přijetí závěrů Rady k transparentnímu a otevřenému vědeckému publikování a politická diskuse k mezinárodní interferenci ve výzkumu a inovacích. V bodu Různé bude EK informovat o implementaci Pečeti excelence a přípravě konference o budoucnosti vědy a ES představí program svého PRES. 

V odpolední části (vesmír) je na programu schválení závěrů Rady o spravedlivém a udržitelném využívání vesmíru a politická diskuse na téma kosmické politiky EU v novém geopolitickém prostředí. I zde bude jednání Rady zakončeno prezentací programu ES PRES. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 22. května 2023 v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci povedou tradiční diskusi o vývoji ruské agrese vůči Ukrajině, tentokrát za účasti zvláštního vyslance pro sankce, Davida O‘Sullivana. Diskuse se bude věnovat všem aspektům konfliktu, včetně stavu dodávek a společných nákupů munice, dalšímu asistenčnímu opatření z Evropského mírového nástroje pro Ukrajinu a navýšení jeho celkového rozpočtu, 11. sankčnímu balíku zaměřenému zejména na obcházení dosavadních sankcí, odpovědnosti za zločiny, dopadům na potravinovou bezpečnost a mírovému plánu prezidenta Zelenského. Druhým bodem na agendě bude oblast Afrického rohu, zejména s ohledem na stav konfliktu v Súdánu, ale i situaci v Etiopii a Somálsku. V rámci neformálního oběda s ministry šesti západobalkánských zemí dojde k diskusi na témata společného zájmu a o situaci v regionu. Očekává se přijetí závěrů Rady k mezerám ve financování humanitární pomoci, politice EU v oblasti kybernetické obrany a k novému paktu pro civilní Společnou bezpečnostní a obrannou politiku. 

Zasedání Rady pro zahraniční věci (obrana) dne 23. května 2023 v Bruselu

Ministři na Radě pro zahraniční věci ve formátu ministrů obrany budou diskutovat o vojenské podpoře EU pro Ukrajinu, včetně vývoje vojenské asistenční mise EUMAM, třífázovém muničním plánu a obecné situaci v zemi. V rámci aktuálních otázek proberou aktivity EU v západní Africe, projekty Stálé strukturované spolupráce a poučení z krize v Súdánu. Během neformálního oběda s generálním tajemníkem NATO proberou spolupráci EU-NATO, zejména přístup k operačním doménám (kybernetická, vesmírná, námořní a letecká) a naplňování cílů Strategického kompasu. Před zahájením zasedání proběhne Řídící výbor Evropské obranné agentury. ČR bude na jednání zastupovat náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.

Zasedání Rady pro zahraniční věci (obchod) dne 25. května 2023 v Bruselu

V rámci bodů-A bude bez diskuze přijato nařízení prodlužující liberalizaci dovozů z Ukrajiny s termínem vstupu v účinnost dne 6. června. Na programu Rady je aktuální stav obchodních vztahů EU – USA (zejména v kontextu přípravy čtvrtého zasedání TTC koncem května) a aktuální stav obchodních vztahů EU – Čína. EK bude dále informovat o přípravě 13. ministerské konference WTO v únoru 2024. Tématem pracovního oběda ministrů bude aktuální stav probíhajících obchodních jednání (Austrálie, Indonésie, Indie, Thajsko, ale také stav schvalování dohody s Mercosur). V rámci bodu Různé požádala Litva o zařazení bodu k aktuální situaci na trhu v oblasti dovozů z Ukrajiny. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 24. května 2023

Na zasedání Coreperu I SE PRES předloží ke schválení návrh mandátu k nařízení o přepravě odpadů a návrh revidovaného mandátu ke kontrolnímu nařízení pro rybolov. Coreperu bude předložen finální kompromisní text nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků. Coreper bude také diskutovat o návrhu nařízení o obnově přírody s cílem poskytnout vodítka pro další projednávání a připraví text obecného přístupu k návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Coreper bude informován o výsledcích trialogu k Aktu o datech a k návrhu nařízení o evropské digitální identitě (eID).

Coreper II dne 24. a 26. května 2023

Coreper II bude připravovat nadcházející červnovou Evropskou radu a slyšení Maďarska a Polska v rámci řízení dle čl. 7 odst. 1 SEU na jednání Rady pro obecné záležitosti příští týden. Coreper připraví i nadcházející Radu pro justici a vnitro, kde je na programu politická diskuze k návrhu nařízení o prevenci a boji proti pohlavnímu zneužití dětí a k ruské agresi proti Ukrajině a projednání hodnocení zpravodajského poradního výboru, postupu v boji proti násilnému extremismu a terorismu, přístupu k údajům pro účinné vymáhání práva. Velvyslanci také projednají přijetí obecného přístupu k směrnici proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti, k směrnici o definici trestných činů a sankcích za porušení omezujících opatření unie, k směrnici o boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, k revizi směrnice o prevenci obchodování s lidmi a boji proti němu a ochraně jeho obětí a k směrnici o vymáhání a konfiskaci majetku. Dále bude Coreper informován o výstupech z proběhlých Rad pro zahraniční věci   ve formátech ministrů zahraničí, obrany a obchodu. Velvyslanci připraví společné prohlášení k 4. ministeriálu EU-US Rady pro obchod a technologie (TTC) a vrátí se k poslední nevyřešené otázce společného prohlášení summitu EU-CELAC, kterou je pasáž k dohodě EU-Mercosur. Bude se pokračovat v diskuzi k návrhu 11. sankčního balíčku. SE PRES představí agendu nadcházející Rady pro hospodářské a finanční záležitosti. Velvyslanci na okraj zasedání Coreperu II poobědvají s komisařkou Y. Johansson.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 22. – 25. 5. se uskuteční schůze výborů EP.

Vybrané body na programu schůzí parlamentních výborů:

ITRE (22. – 23. 5.)

 • veřejné slyšení k tématu kritických surovin
 • projednání návrhu stanoviska - schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska emisí a životnosti baterií (Euro 7)
 • hlasování o předběžné dohodě - stanovení rámce opatření za účelem posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech)

LIBE (22. – 23. 5.)

 • veřejné slyšení na téma Legální migrace: balíček týkající se získávání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků
 • představení nového návrhu Komise - Protikorupční směrnice
 • půlroční kontrola readmisních dohod v LIBE: výměna názorů na současný stav jednání o readmisních dohodách a ujednáních

AFCO (24. – 25. 5.)

 • výměna názorů s Věrou Jourovou, místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost
 • debata o návrhu zprávy - složení Evropského parlamentu
 • hloubková analýza na téma „Využití článku 122 SFEU: institucionální důsledky a dopad na demokratickou odpovědnost“

ECON (24. – 25. 5.)

 • projednání návrhu zprávy - změna nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření pro správní spolupráci v oblasti DPH potřebná pro digitální věk
 • projednání pozměňovacích návrhů změna směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní

EMPL (24. 5.)

 • projednání pozměňovacích návrhů - podpora a přizpůsobení odborné přípravy jako nástroje pro úspěch zaměstnanců a stavebního kamene pro hospodářství EU v novém Průmyslu 4.0

ENVI (22. – 25. 5.)

 • výměna názorů s Fransem Timmermansem, výkonným místopředsedou Evropské komise, v rámci strukturovaného dialogu
 • přijetí návrhu zprávy - provádění a plnění cílů udržitelného rozvoje (společně s výborem DEVE) 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium EK zasedne ve středu 24. května s cílem projednat a přijmout následující návrhy aktů:

 • Jarní balíček k evropskému semestru
 • Investiční balíček
 • Zlepšení rámce pro retailové investice
 • Strategie pro retailové investice 


4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


329. jednání VV-EU dne 24. května 2023

pro informaci

1. Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie