Aktuálně

21. 6. 2021 15:05

25. Týden v EU (21. – 27. června 2021)

25. Týden v EU (21. – 27. června 2021) Rada EU


Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 21. června 2021 v Lucemburku

Ministři se prezenčně sejdou v Lucemburku. Nejprve proběhne výměna názorů k situaci v Bělorusku a stavu implementace závěrů Evropské rady k tomuto tématu včetně zavádění další sady sankcí vůči tamnímu režimu. Následně budou ministři diskutovat o Latinské Americe s důrazem na dopady pandemie covid-19 a na budoucí perspektivu vztahů EU s tímto regionem. Třetím diskuzním bodem bude Irák, během nějž se ministři zaměří především na nadcházející parlamentní volby, které v zemi proběhnou v říjnu, a na případné vyslání volební pozorovatelské mise. Diskuze se také bude týkat migrace či problematiky praní špinavých peněz. Následně proběhne pracovní oběd s iráckým ministrem zahraničí.

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 22. června 2021 v Lucemburku

Hlavním tématem jednání bude příprava nadcházející Evropské rady. Ministři budou dále diskutovat o rozšíření EU a zhodnotí dosavadní průběh Konference o budoucnosti Evropy. V odpolední části proběhnou slyšení s Maďarskem a Polskem dle článku 7 Smlouvy o EU. V rámci bodů Různé zažádalo Rakousko o informaci o aktuálním vývoji vztahů EU-Švýcarsko a o bod ke strategické autonomii. Rumunsko také plánuje informovat o 10. výročí vzniku Podunajské strategie. Na okraji Rady se pak v rámci procesu rozšíření EU po delší době uskuteční mezivládní konference se Srbskem a Černou Horou, které budou poprvé zohledňovat novou metodologii procesu rozšíření.

Zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. června 2021 v Bruselu

Lídři se budou věnovat pěti tematickým okruhům, přičemž první se zaměřuje na koordinaci v boji proti covidu-19, zejména na zabezpečení a sdílení vakcín se třetími zeměmi, ale také na obnovení volného pohybu po pandemii covidu-19. EK v tomto bodu představí zprávu o prvních ponaučeních z pandemie covidu-19. ER dále prodiskutuje strategii hospodářského oživení skrze národní plány obnovy a nástroj Next Generation EU. Důležitým tématem bude migrace, přičemž diskutovat se bude její vnější dimenze, tedy podrobnosti partnerství EU se zeměmi původu migrace a tranzitu s cílem zlepšit spolupráci v boji proti nelegální migraci. Lídři zhodnotí i vývoj v oblasti východního Středomoří, zejména ve vztazích s Tureckem. Pokračovat bude strategická diskuse o Rusku v návaznosti na předloženou zprávu Evropské komise a vysokého představitele EU pro zahraniční politiku. Na okraj ER zasedne také eurosummit v rozšířeném formátu, tedy včetně nečlenů eurozóny, a zaměří se na hospodářské výzvy pro eurozónu po krizi covidu-19, bankovní unii a unii kapitálových trhů.

Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství ve dnech 28. a 29. června 2021 v Lucemburku

Ústředním tématem jednání ministrů bude dosažení finální dohody na reformě SZP po roce 2020 (vše se bude odvíjet od postupu v jednáních v rámci supertrialogů, které se uskuteční v závěru týdne, tj. 24. a 25. června). PRES požádá ministry o schválení obecného přístupu ke kontrolnímu nařízení v otázce rybolovu. Rada skrze přijaté rozhodnutí osloví Evropskou komisi s požadavkem, aby předložila studii o činitelích biologické kontroly. Proběhne výměna názorů k cílům pro ochranu včely medonosné a EK tradičně shrne situaci na zemědělských trzích. Další výměna názorů pak proběhne ke sdělení o stavu společné rybářské politiky a konzultací o  rybolovných právech pro rok 2022. Jako bod Různé představí PRES zprávu o potravinových doplňcích na trhu EU a následně naváže EK s informací o společném postupu v oblasti antimikrobní rezistence a infekcí spojených se zdravotní péčí (JAMRAI) a současném stavu antimikrobní rezistence. Do části Různé NL a AT nastolí diskuzi k ukončení chovů kožešinových zvířat v celé EU. EK požádala o zařazení bodů týkající se územního plánování námořních oblastí a plánování nových operačních programů na základě nového Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu. PRES poinformuje o proběhlé 49. Konference ředitelů platebních agentur EU.

 

25. Týden v EU (21. – 27. června 2021) Coreper


Coreper I dne 23. června

Na program jednání je zařazena příprava Rady AGRIFISH ve dnech 28. a 29. června (ochrana včel, stav společné rybářské politiky a rybolovná práva pro rok 2022). Dojde k debrífinku z proběhlého trialogu k nařízení o posuzování zdravotnických technologií a Aarhuského nařízení, ke schválení bude předložen mandát pro jednání s EP v otázce evropském partnerství v oblasti metrologie, představena bude zpráva o pokroku u nařízení o umělé inteligenci. Jako možný bod jsou zařazena vodítka pro další činnost ke koordinaci systémů sociálního zabezpečení (883).

Coreper II tento týden s ohledem na zasedání Evropské rady nezasedá. Další jednání je naplánováno na 30. června.
 

25. Týden v EU (21. – 27. června 2021) Evropský parlament


Zasedání výborů EP a miniplenární zasedání v týdnu 21. – 25. června

V tomto týdnu je na programu EP miniplenární zasedání v Bruselu (23. –24. 6.) a schůze menší části parlamentních výborů. Během plenárního zasedání budou poslanci rozpravovat a poté hlasovat (ČT 24. 6.) o přijetí evropského klimatického zákona, který stanovuje cíle redukce emisí v EU do roku 2030. Dále budou poslanci hlasovat (ČT 24. 6.) o schválení tři nových fondů v hodnotě 251 miliard eur, které soustředí finanční prostředky na udržitelný rozvoj měst, boj proti klimatické změně, sociální programy a na ekonomické zotavení po ekonomické krizi kolem pandemie covid-19. Na programu plenárního zasedání EP je rovněž rozprava (ST 23. 6.) a hlasování (ČT 24. 6.) ke zprávě Komise o stavu právního státu za rok 2020. Poslanci se také budou zabývat rozpravou (ST 23. 6.) a hlasováním (ČT 24. 6.) ke zprávě EP k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví žen v kontextu práva EU.
V rámci zasedání výborů EP se sejde výbor ENVI (ÚT 22. 6.), aby hlasoval o návrhu posílení role Evropské lékové agentury (EMA) v připravenosti na budoucí krize a ve správě medicínských produktů a zařízení. Výbor ECON na své zasedání pozval prezidentku Evropské centrální banky Christine Lagardeovou a prezidenta Euroskupiny Pascala Donohoea, aby s poslanci ve výboru prodiskutovali dopad dlouhodobých negativních úrokových sazeb a také možný vliv americké makroekonomické politiky na eurozónu.
 

25. Týden v EU (21. – 27. června 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 23. června

Na svém pravidelném zasedáni se budou komisaři věnovat sdělení o novém rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci anebo doporučením o vytvoření společné kybernetické jednotky.

25. Týden v EU (21. – 27. června 2021) Evropské výbory PČR


Výbor pro evropské záležitosti PS PČR – zasedání dne 23. června

Poslanci se na výboru budou zabývat pozicemi, které ČR zaujme na zasedání Evropské rady (24.–25. 6.), posouzením akčního plánu České republiky k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti navracení a také sdělením ke strategii EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění. Poslanci se dále budou věnovat sdělení k nové strategii financování nástroje NextGeneration EU, sdělení ke strategii EU pro práva dítěte a návrhu doporučení, kterým by se zavedla evropská záruka pro děti. Na závěr přivítají mezi sebe poslanci velvyslankyní Slovinské republiky, která výboru nastíní priority nadcházejícího SI PRES.

25. Týden v EU (21. – 27. června 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


Výbor pro EU na vládní úrovni proběhne 21. června od 14.00

I/Ke schválení
• Mandát na zasedání Evropské rady a eurosummitu ve dnech 24. a 25. června 2021 v Bruselu

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie