Aktuálně

18. 7. 2022 15:37

29. Týden v EU (18. červenec – 25. červenec 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zemědělství a rybolov dne 18. července 2022 v Bruselu

V úvodu CZ PRES představí svoje priority. Dále je na programu Rady prezentace EK k novému nařízení k pesticidům a přijetí závěrů k akvakultuře. Proběhne i informativní bod k nařízení k odlesňování, ke kterému byl přijat na poslední Radě ENVI obecný přístup. ČS proberou situaci na zemědělských trzích a proběhne i informativní bod o schvalování strategických plánů SZP. Z bodů AOB se bude diskutovat o problematice týkající se animal welfare na podnět DK delegace. FR požádala o AOB k prohlášení WTO o SPS (sanitární a fytosanitární opatření), HU požádalo o AOB týkající se sucha, které bude projednáno v rámci bodu situace na trzích.

Zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. července 2022 v Bruselu

Ministři zahraničí se budou nejprve věnovat ruské agresi proti Ukrajině, přičemž se zaměří zejména na její geopolitické dopady. Tématy budou i aktuální vojenská situace, odpovědnost za válečné zločiny, vojenská a jiná podpora EU Ukrajině či sankce proti Rusku. Následně budou ministři diskutovat o vztazích EU s regionem Latinské Ameriky a Karibiku, kde důsledky pandemie covid-19 a rozsáhlá míra chudoby nahrávají extrémním, populistickým či autoritářským politickým představitelům. Cílem debaty bude nalézt pozitivní agendu pro vzájemné vztahy v období 2023 – 2024. Posledním diskuzním bodem bude digitální diplomacie EU. Ministři by se měli zaměřit na kroky směrem k implementaci komplexní, koherentní a koordinované digitální diplomacie. Rada by měla rovněž schválit závěry k digitální diplomacii. 

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) – část vnitřní trh a průmysl ve dnech 19. a 20. července 2022 v Praze

Neformální zasedání Rady COMPET bude předsedat ministr Síkela. Neformální Rada začne 19. července večeří a kulturním programem v Národním muzeu. Následující den se v Kongresovém centru uskuteční dopolední rozprava na téma Zvýšení přidané hodnoty evropského průmyslu napříč regiony jednotného trhu. Odpoledne se pak rozdělí delegace do 3 skupin a povedou diskuzi o potenciál volného trhu pro podniky napříč regiony, společnostech v méně inovativních regionech v kontextu dvojí tranzice a odolnosti vnitřního trhu a dopadech ruské invaze na UA.

Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost (COMPET) – část výzkum ve dnech 21. a 22. července 2022 v Praze

Neformální rada COMPET Research proběhne ve dnech 21. a 22. července. První den bude věnován návštěvě BIOCEVu. Tématem druhého dne jsou synergie ve výzkumu, a to z vědecké i politické perspektivy. Za tímto účelem připravilo MŠMT pro politickou debatu briefing note na téma Synergie ve financování výzkumu a inovací se dvěma otázkami. Debata naváže na konferenci k synergiím, která se uskutečnila v Praze 7. a 8. července a jejím výstupem je Pražská deklarace (k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě). Dále budou během oběda ministři diskutovat o opatřeních přijatých v oblasti výzkumu a inovací v reakci na vojenskou agresi Ruska na Ukrajině. MŠMT pro obědovou diskuzi připravilo briefing note s diskusními otázkami. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 20. července:

Na CRP I dojde k projednání a schválení mandátu pro vyjednávání s EP o nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, proběhne debriefing z trialogu k Cestě k digitální dekádě (DDPP), kde bylo dosaženo politické dohody s EP, a debriefing z trialogu k nařízení ke kontrole rybolovu. EK bude také informovat o procesu připravovaného přidružení UA do programu Digitální Evropa. Během oběda velvyslanců v CRP I s GŘ DG ENER Ditte Juul Jørgensen představí EK Zimní balíček připravenosti.

Coreper II dne 18. a 20. července:

18. července po skončení Rady pro zahraniční věci naváže CRP II na diskusi Rady k 7. sankčnímu balíčku. Ten by měl být schválen v průběhu týdne.

20. července na CRP II EK (DG ENER) představí zimní balíček připravenosti, projendá se předběžná agenda na nadcházející zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 20. září, dojde ke spuštění písemné procedury ke schválení 7. sankčního balíčku vůči Rusku, proběhne follow-up k červencové Radě pro zahraniční věci a projednají se další pokyny pro vyjednávače EU k Dohodě pro partnerství a spolupráci mezi EU a Thajskem. Na okraj jednání CRP II se přijme rozhodnutí Konference zástupců členských států o jmenování čtyř soudců Tribunálu na šestileté funkční období od 1. září 2022 do 31. srpna 2028.

Nadcházející týden se žádný politický trialog nekoná.

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


Externí parlamentní činnost: 18. – 22. července

Poslanci EP se v rámci tzv. zeleného týdne budou věnovat externí parlamentní činnosti. Výběr důležitých cest parlamentních delegací naleznete níže:

  • BUDG: delegace výboru navštíví Varšavu, kde se zaměří na problematiku hospodaření s penězi daňových poplatníků a na tamní zavedené systémy a postupy správy fondů na obnovu.
  • INTA: poslanci výboru pro mezinárodní obchod navštíví Dháku, aby zde získali informace o obchodování země se státy EU a jejím pokroku při přizpůsobování se náročnějším obchodním normám.
  • PEGA: delegace vyšetřovacího výboru pro prošetření používání špionážního softwaru Pegasus a ekvivalentního špionážního softwaru bude v Izraeli diskutovat o spywaru, kybernetické bezpečnosti a základních právech s místními odborníky.
  • ECON: delegace výboru pro hospodářské a měnové záležitosti pojede do Washingtonu DC, aby se podívala na vztahy mezi EU a USA ve světle války na Ukrajině, sankcí vůči Rusku a zhoršující se globální ekonomické situaci.

TRAN: poslanci výboru pro dopravu a cestovní ruch navštíví přístavy Dunkerque a Calais ve Francii, aby zde posoudili provádění projektů v rámci Nástroje pro propojení Evropy a transevropské dopravní sítě (TEN-T).

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů 20. července

Kolegium Komise na středečním zasedání projedná Zimní balíček připravenosti v oblasti energetiky.

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR dne 19. července

Výbor na úterní schůzi projedná:

  • Sdělení Komise: Na cestě ke směrnici o trestních sankcích za porušování omezujících opatření Unie
  • Návrh rozhodnutí Rady o zařazení porušení omezujících opatření Unie mezi oblasti trestné činnosti stanovené v čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie
  • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti
  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a mění nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814
  • Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2022 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2022
  • Zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě Konvergenční zpráva za rok 2022 (vypracovaná v souladu s čl. 140 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie)

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie