Aktuálně

18. 9. 2023 15:21

38. Týden v EU (18. září - 25. září 2023)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro zemědělství a rybářství dne 18. září v Bruselu

Na programu Rady je politická diskuze o zemědělských aspektech směrnice o ochraně půdy. Ministři budou tradičně projednávat zemědělské otázky související s obchodem a prodiskutují dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU. Z oblasti rybolovu dojde jako každý rok k výměně názorů ohledně rybolovných práv na rok 2024 mezi EU a Spojeným královstvím a EU a Norskem. ES PRES bude informovat o summitu OSN o potravinových systémech, který se uskutečnil 24.–26. 7 v Římě. Na žádost slovinské delegace byl zařazen AOB bod k dopadu povodní na zemědělství, na žádost dánské delegace ES PRES zařadilo AOB bod související se zjednodušením a lepším řízením evropských politik zemědělství a rybářství, dále proběhne informace švédské delegace o africkém moru prasat. Diskutovány budou rovněž zemědělské otázky související s obchodem a dopady návrhu nařízení o obnově přírody na zemědělství. Delegaci ČR povede ministr Marek Výborný.

Neformální zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 18. a 19. září v Zaragoze (část vzdělávání a mládež)

Tématem jednání bude „Jak se Evropa věnuje své mládeži? Vzdělávání, práva a blaho mladých lidí“. Program bude rozdělen do tří diskuzních bloků: postavení mládeže do centra poltických závazků; znevýhodnění studenti; podpora demokratického občanství a společných hodnot EU skrze vzdělávání. ČR bude zastupovat náměstek ministra Jaroslav Miller. 

Zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 19. září v Bruselu 

Rada GAC se v Bruselu dne 19. září bude mj. věnovat přípravě nadcházející Evropské rady ve dnech 26. a 27. října 2023. Na programu je dále diskuze o legislativním plánování, konkrétně k prohlášení o záměru v návaznosti na Projev o stavu unie předsedkyně Komise. V rámci každoročního dialogu Rady o právním státu proběhne horizontální debata na základě výroční zprávy EK o stavu právního státu v EU v r. 2023. Následně předsednictví také poskytne informaci o současném stavu procesu vyhodnocení Dialogu Rady o právním státu. Na agendu byl zařazen také španělský návrh na změnu nařízení o užívání jazyků, tedy aby se katalánština, baskičtina a galicijština staly úředními jazyky EU. Před samotným jednáním Rady proběhne neformální pracovní snídaně ministrů za účasti ukrajinské místopředsedkyně vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci Olhy Stefanišiny. Obědové téma Rady nese název budoucnost Evropy. ČR bude na jednáních zastupovat ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák.

Neformální zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku dne 21. a 22. září v Barceloně (část doprava)

Na programu neformálního zasedání ministrů pro dopravu jsou diskuse na téma dostupnější a efektivnější dopravy a mobility napříč EU. Během zasedání se uskuteční dva jednací bloky, které se zaměří na zásadní úlohu dopravy a mobility, jež přispívá k dosažení větší sociální a územní soudržnosti v kontextu dekarbonizace a digitalizace.

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část vnitřní trh a průmysl) 25. září v Bruselu

Na Radě COMPET proběhne v návaznosti na březnové a červnové závěry Evropské rady politická rozprava o dlouhodobé konkurenceschopnosti a produktivitě jednotného trhu. Rada přijme obecný přístup k balíku legislativy o ochraně průmyslových vzorů a k nařízení Euro7. ES PRES bude informovat o liberijském fóru vládních agentur na ochranu spotřebitele z 13.-14. září. Delegace Rakouska a Německa představí AOB bod ohledně právních předpisů EU týkajících se léčivých přípravků z pohledu průmyslu a konkurenceschopnosti. Obědová diskuse ministrů bude na téma budoucnosti vnitřního trhu - diskuse se zúčastní rovněž bývalý italský premiér Enrico Letta, který byl pověřen přípravou chystané nezávislé expertní zprávy k vnitřnímu trhu. Delegaci povede ministr Jozef Síkela.

Neformální zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport dne 25. a 26. září v Cáceres (část kultura)

Ve dnech 25. a 26. září 2023 se v Cáceres uskuteční neformální zasedání ministrů kultury členských států EU. Jednání se zaměří na dva tematické bloky. První bude na téma Kultura jako základní veřejný statek a v rámci druhého pracovního bloku bude probíhat debata na téma Udržitelné správy kulturního dědictví - Deklarace z Cáceresu. Zasedání se zúčastní delegace ČR, kterou povede náměstek ministra kultury Ondřej Chrást.


3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I dne 20. a 22. 9. 2023

 • Zasedání Rady COMPET (vnitřní trh a průmysl) dne 25. září 2023 (příprava)
 • Nařízení o schvalování typu motorových vozidel a motorů jakož i systémů konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životnosti baterie (Euro 7) (obecný přístup)
 • Směrnice o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Nařízení o mimořádném nástroji pro vnitřní trh (SMEI)  (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Nařízení o aktu o kritických surovinách (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Návrh směrnice o zlepšování pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Zasedání Rady EPSCO (část zaměstnanost a sociální politika) dne 9. října (příprava)
 • Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1324, pokud jde o pokračování účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti středomoří (PRIMA) v rámci programu Horizont Evropa  (mandát pro jednání s Evropským parlamentem)
 • Nařízení o poplatcích a platbách, které se platí Evropské lékové agentuře (příprava neformálního trialogu)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení EU 1227/2011 a nařízení EU 2019/942 s cílem zlepšit ochranu Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií (informace PRES o výsledku neformálního trialogu)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem (příprava neformálního trialogu)
 • Coreper II dne 20. 9. 2023

 • Vztahy s Evropským parlamentem - září 2023 (debriefing)
 • Procedura výběru sídla Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) (follow-up)
 • Zasedání Rady GAC 19. září (follow-up)
 • Zasedání Rady JHA dne 28. září (příprava)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V týdnu od 18. do 21. 9. se uskuteční schůze výborů EP.

Vybrané body programu schůzí výborů EP:

 • IMCO - hlasování o nových pravidlech pro zlepšení vytváření dat a sdílení dat pro krátkodobé pronájmy (úterý)
 • EMPL - hlasování o zřízení rámce opatření k rozšíření evropského systému výroby produktů vyrobených pomocí technologií s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi) (úterý)
 • ITRE - hlasování o návrhu nařízení, které se snaží usnadnit a stimulovat rozvoj sítí elektronické komunikace s velmi vysokou kapacitou (úterý)
 • BUDG – hlasování o revizi víceletého finančního rámce na období 2021–2027 (středa)
 • LIBE - přijme svou pozici k reformě pravidel Schengenského hraničního kodexu o volném pohybu (středa)
 • ECON - slyšení a následné hlasování o německé kandidátce Claudii Buch navržené Evropskou centrální bankou na předsedkyni dozorčí rady (středa)
 • AFET a DROI - představení kandidátů na Sacharovovu cenu za svobodu myšlení za rok 2023 (středa)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022)Evropská komise


Kolegium Komise v tomto týdnu nezasedá.

5. Týden v EU (31. ledna – 7. února 2022)  Evropské výbory PČR


Ve středu 20. 9. zasednou oba evropské výbory PČR.

Program schůze Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR:

 • Představení priorit španělského předsednictví v Radě EU
 • Informace vlády ČR o pozicích a programu jednání neformálního zasedání hlav států a předsedů vlád, které se uskuteční dne 6. října 2023
 • Návrh doporučení Rady ohledně vypracování rámcových podmínek sociální ekonomiky
 • Společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o "strategii evropské hospodářské bezpečnosti"
 • Pozměněný návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie
 • Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2021/768 ze dne 30. dubna 2021, pokud jde o prováděcí opatření pro nové vlastní zdroje Evropské unie
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojů
 • Pozměněný návrh nařízení Rady, o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze systému obchodování s emisemi, mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích, přerozdělených zisků a statistického vlastního zdroje ze zisků společností a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

Program schůze VEZ PS PČR:

 • Priority předsednictví Španělska v Radě Evropské unie
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku v odvětví příležitostné osobní dopravy 
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o modernizaci sdělení klíčových informací
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU a (EU) 2016/97, pokud jde o pravidla Unie na ochranu retailových investorů
 • Návrh směrnice Rady o rychlejší a spolehlivější úlevě z nadměrných srážkových daní
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Celní reforma: posunutí celní unie na další úroveň
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje celní kodex unie a celní orgán Evropské unie a zrušuje nařízení (EU) č. 952/2013
 • Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87, pokud jde o zavedení zjednodušeného sazebního zacházení pro prodej zboží na dálku, a nařízení (ES) č. 1186/2009, pokud jde o zrušení prahové hodnoty osvobození od cla
 • Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH vztahující se na osoby povinné k dani, které usnadňují prodej na dálku u dováženého zboží, a o uplatňování zvláštního režimu pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí a zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojů
 • Pozměněný návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie
 • Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, evropskému soudnímu dvoru, Evropské centrální bance, Evropskému účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Návrh na zřízení interinstitucionálního orgánu pro etiku

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie