Aktuálně

24. 10. 2022 16:03

43. Týden v EU (24. října – 31. října 2022)

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Rada EU


Zasedání Rady pro životní prostředí dne 24. října 2022 v Lucemburku

Na programu jednání Rady je politická debata k návrhu revize směrnice o průmyslových emisích a politická debata k návrhu nařízení o ekodesignu a dále schválení závěrů Rady ke konferenci COP27, která se uskuteční v Egyptě v listopadu, a závěrů Rady ke konferenci COP15, která se uskuteční v Kanadě v prosinci. V bodě Různé budou delegace informovány o výsledcích mezinárodních konferencí k tématu životního prostředí a klimatu a CZ PRES bude informovat o výstupech Konference o navrhování krajiny odolné vůči změně klimatu, která se uskutečnila v Praze na konci září, a o semináři o světelném znečištění. 

Zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku dne 25. října 2022 v Lucemburku

Na programu jednání Rady je přijetí obecného přístupu k revizi směrnice o energetické náročnosti budov, který je součástí balíčku Fit for 55 a reviduje cíle v oblasti energetické náročnosti budov či zateplování. Dále je na programu politická debata nad nařízením a směrnicí o pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem. Během neformálního oběda ministři prodiskutují návrh nařízení Rady k vysokým cenám zemního plynu, který Komise vydala 18. 10. 

Neformální zasedání ministrů obchodu ve dnech 30. a 31. října 2022 v Praze

Dne 30. října proběhne večeře a neformální výměna názorů s předsedou výboru pro mezinárodní obchod EP Berndem Langem, a to na téma aktuálně projednávané legislativy (zejména revize nařízení o všeobecném systému celních preferencí a tzv. „anti-coercion instrument“ proti nátlakovým opatřením třetích zemí). Následující den bude mít dvě hlavní diskuzní části – první na téma geopolitických otázek obchodu (strategické závislosti v kontextu narušených dodavatelských řetězců a možnosti jejich redukce skrze diverzfikaci sítě obchodních dohod či iniciativy na podporu unijní produkce, stav vyjednávání dvoustranných obchodních dohod a další postup v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje). Druhým hlavním diskuzním tématem bude poté digitální obchod a jeho podpora jak na bilaterální úrovni, tak v rámci WTO. Pracovní oběd ministrů proběhne za účasti zmocněnkyně USA pro obchod K. Tai, přičemž diskutována bude zejména příprava třetího zasedání Rady EU–USA pro obchod a technologie v prosinci letošního roku a rovněž dopady americké legislativy v oblasti rozvoje elektromobility. 

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Coreper


Coreper I ve dnech 26. a 28. října 2022

Velvyslanci se budou tento týden věnovat přípravě Rady pro zemědělství a rybolov konající se dne 21. listopadu a přípravě vodítek k další práci na nařízení o snižování emisí metanu v odvětví energetiky a na směrnici 

o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti. Vedle toho připraví trialog k revizi nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů (2021–2030). CZ PRES podá informace o výsledcích trialogů k revizi směrnice o příspěvku letectví k ETS, k revizi nařízení o výkonnostních normách pro emise CO2 pro osobní automobily a lehká užitková vozidla, ke směrnici o spotřebitelských úvěrech a směrnici o závazných opatřeních pro transparentnost odměňování, k nařízení o zavedení Programu Unie pro bezpečnou konektivitu (2023–2027), nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a k nařízení o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě.

Coreper II dne 26. října 2022

Na programu jednání velvyslanců bude představení programů nadcházejících zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 18. listopadu, Rady pro zahraniční věci (zahraniční věci a obrana) ve dnech 14. a 15. listopadu a Rady pro zahraniční věci ve složení pro rozvoj dne 28. listopadu. Coreper se zaměří i na přípravu třetího zasedání Rady EU–USA pro obchod a technologie a na aktuální stav jednání o obchodních dohodách. Velvyslanci připraví vodítka pro další práci na posílené dohodě o partnerství a spolupráci s Kyrgyzstánem a schválí řídicí strukturu strategie Global Gateway. V rámci přípravy zasedání Rady ECOFIN dne 8. listopadu si stálí zástupci vymění názory na hospodářský a finační dopad ruské agrese na Ukrajině, na implementaci Nástroje pro oživení a odolnost v Evropě (RRF), na zprávu Evropské fiskální rady za rok 2022 a na sdělení o přezkumu správy ekonomických záležitostí, které představí Komise. Velvyslanci v neposlední řadě schválí závěry Rady o statistice EU a poskytnou vodítka pro další práci, pokud jde o přistoupení EU k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (ECHR).

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropský parlament


V tomto týdnu se uskuteční schůze parlamentních výborů EP.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EMPL (25. 10.)

  • Veřejné slyšení k případu „Uber-files“ s whistleblowerem Markem MacGannem, bývalými řidiči Uberu a zástupcem firmy o lobbistických praktikách a právech pracovníků působících v rámci platformy

Výbor pro dopravu TRAN (26. 10.)

  • Hlasování o změně směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy
  • Hlasování o dohodě mezi Evropskou unií a Ukrajinou o silniční nákladní dopravě

Společná schůze výboru pro rozpočet BUDG a hospodářské záležitosti ECON  (26. 10.)

  • Hlasování o změně pravidel Nástroje pro obnovu a odolnost (RRF) za účelem zahrnutí pravidel pro financování REPowerEU aktivit do národních plánů obnovy

Výbor pro rozpočet BUDG (26. 10.)

  • Hlasování o návrhu zprávy k návrhu rozhodnutí Rady ve věci systému vlastních zdrojů EU

Výbor pro vnitřní trh IMCO (27. 10.)

  • Hlasování o směrnici o společných pravidlech pro vnitřní trh s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a vodíkem

3. Týden v EU (17. - 24. ledna 2022) Evropská komise


Ve středu 26. 10. 2022 zasedne kolegium Komise. Na programu jednání kolegia figurují následující návrhy aktů:

- Balíček nulového znečištění /V. Sinkevi

  • Integrované vodní hospodářství – revidované seznamy látek znečišťujících povrchové a podzemní vody
  • Revize právních předpisů EU o kvalitě vnějšího ovzduší
  • Revize směrnice o čištění městských odpadních vod 

- Nařízení o okamžitých platbách /M. McGuinness/


4. Týden v EU (24. – 31. ledna 2022)Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 27. října 2022

Pro informaci: Naplňování priorit předsednictví České republiky v Radě EU

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie