Aktuálně

24. 11. 2021 9:46

47. Týden v EU (22. - 29. listopadu 2021)

47. Týden v EU (22. - 29. listopadu 2021) Rada EU


Rada pro obecné záležitosti dne 23. listopadu 2021 v Bruselu

Hlavním tématem jednání bude diskuze o anotované agendě prosincové Evropské rady. Na agendě dále figuruje schválení Závěrů o posílení připravenosti, schopnosti reakce a odolnosti vůči budoucím krizím, proces rozšíření a stabilizace a přidružení, prezentace Pracovního programu Komise na rok 2022 a informace k aktuálnímu vývoji vztahů EU-UK. V rámci každoročního dialogu k právnímu státu již tradičně proběhne v listopadu diskuze k situaci v pěti konkrétních ČS dle protokolárního pořadí. Na okraji Rady proběhne Rakouskem organizovaná snídaně ministrů s předsedou vlády Černé Hory Zdravkem Krivokapičem. 

Rada pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl, výzkum a vesmír) ve dnech 25. a 26. listopadu 2021

První den se uskuteční zasedání ministrů pro vnitřní trh a průmysl. V legislativních bodech se očekává politická diskuze a možná i schválení obecného přístupu k návrhům DSA a DMA. V nelegislativních bodech proběhne politická rozprava k procesu oživení skrze Plán obnovy pro Evropu. Druhý den dopoledne zasednou ministři pro výzkum. Na programu budou tři řádné body: schválení závěrů Rady o budoucí governance Evropského výzkumného prostoru (ERA), přijetí doporučení Rady k Paktu pro evropský výzkum a inovace a politická diskuze k roli výzkumu a inovací při dosažení horizontálních cílů. Téma pracovního oběda bude specifikováno později. Odpolední část Rady bude věnována kosmické politice. Na programu budou tři řádné body, a to přijetí závěrů Rady „Vesmír pro všechny“, prezentace zprávy PRES k řízení kosmického provozu (STM) a politická debata k dlouhodobé udržitelnosti, udržitelnému rozvoji a financování činností New Space.

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve dnech
29. a 30. listopadu 2021

Rada je prozatím plánována ve fyzickém formátu. První den dopoledne je na programu agenda vzdělávání, v rámci které bude schvalován návrh doporučení Rady o kombinovaném učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání, návrh usnesení Rady o nové Evropské agendě pro učení dospělých 2021–2030 a návrh usnesení Rady o řídicí struktuře strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě s ohledem na vytvoření Evropského prostoru vzdělávání a další vývoj po jeho dosažení (2021–2030). Politická diskuze ministrů bude vedena na téma „Digitální vzdělávání a dovednosti: příspěvek strukturovanému dialogu“. Odpoledne bude věnováno oblasti mládeže, kde Rada projedná návrh usnesení Rady o výsledcích 8. cyklu dialogu EU s mládeží, návrh závěrů Rady o implementaci Strategie EU pro mládež, návrh usnesení Rady o Pracovním plánu Strategie EU pro mládež na léta 2022-2024, návrh závěrů Rady o ochraně a vytváření občanského prostoru pro mladé lidi, který usnadňuje smysluplnou participaci mládeže, což bude také téma politické rozpravy. Druhý den Rady začne agendou kultury a audiovize, kde Rada projedná návrh závěrů Rady o vysoce kvalitní architektuře a zastavěném prostředí jako hlavních pilířích nové evropské iniciativy Bauhaus a návrh závěrů Rady o dostupnosti a konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního a mediálního obsahu. Dále proběhne politická rozprava na téma „Kulturní dědictví a práva v kontextu udržitelného rozvoje a budoucnosti Evropy“. Odpolední část druhého dne Rady bude věnována sportu, kde je na programu schválení návrhu usnesení o Evropském modelu sportu a návrhu závěrů Rady o celoživotní fyzické aktivitě. Politická rozprava se zaměří na téma duálních kariér sportovců.

Rada pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu ve dnech 29. listopadu až 3. prosince 2021 v Ženevě

Rada ministrů obchodu proběhne na okraj jednání 12. ministerské konference WTO v Ženevě. Jednání je plánováno v den zahájení konference, v den jejího ukončení a rovněž v mezičase dle aktuální potřeby. Každý den ráno bude také probíhat zasedání Výboru pro obchodní politiku ve formátu stálých členů. Program Rady pak reflektuje výše uvedené – plánováno je přijetí dvojích závěrů Rady (k zahájení ministerské konference a k jejímu ukončení) a rovněž rozhodnutí o pozici, kterou má Rada jménem EU zaujmout v rámci ministerské konference. Všechny tři dokumenty jsou průběžně upravovány a jejich finální znění bude odrážet dojednané výsledky v rámci mnohostranných a vícestranných negociací WTO. 

47. Týden v EU (22. - 29. listopadu 2021) Coreper


Coreper I, dne 24. listopadu 2021

Na programu jednání Coreper I bude stanovení předběžné agendy Rady pro zemědělství a rybářství ve dnech 13. a 14. prosince 2021; příprava zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část telekomunikace a energetika) ve dnech 2. a 3. prosince 2021; příprava zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku (část doprava) dne 9. prosince 2021 a příprava zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele ve dnech 6. a 7. prosince 2021. Proběhne příprava neformálního trialogu k rozhodnutí o 8. akčním programu pro životní prostředí a k návrhu nařízení o Evropské správě dat (Akt o správě dat). Velvyslanci budou informováni o výsledku neformálního trialogu k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii, k návrhu nařízení o implementaci Jednotného evropského nebe a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 347/2013.

Coreper II, dne 24. listopadu 2021

Na programu jednání bude příprava zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci ve dnech 9. až 10. prosince 2021 v Bruselu, příprava zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů obchodu ve dnech 29. listopadu až 3. prosince 2021 v Ženevě a příprava zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci dne 7. prosince 2021 v Bruselu. Proběhne představení agendy zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 14. prosince 2021 v Bruselu a představení agendy zasedání Rady pro zahraničí věci dne 13. prosince 2021 v Bruselu. Velvyslanci projednají výsledky zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 23. listopadu 2021 v Bruselu, zasedání Rady pro obecné záležitosti (koheze) dne 18. prosince 2021 v Bruselu a zasedání Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů rozvoje dne 19. listopadu 2021 v Bruselu. Coreper II se bude zabývat přípravou summitu Východního partnerství dne 15. prosince 2021 v Bruselu a videokonference lídrů EU a Latinské Ameriky dne 2. prosince 2021. Budou schválena mimořádná opatření pro zajištění pokračování rozhodovacího procesu v Radě. Komise bude informovat o revizi doporučení Rady 2020/912 o dočasných restrikcích na zbytné cesty do EU a koordinaci EU proti Covid-19 a revizi doporučení Rady o cestování uvnitř EU.

47. Týden v EU (22. - 29. listopadu 2021) Evropský parlament


Plenární zasedání EP 22. – 25. listopadu 2021

Na programu je plenární zasedání ve Štrasburku. Poslanci EP se mohou schůzí i hlasování i nadále účastnit také distančně. Mezi hlavní body agendy plenárního zasedání patří:

  • Rozprava o posílení Evropské farmaceutické strategie s důrazem na problematiku nedostatku léků, zlepšení přístupu pacientů k léčbě a zvýšení transparentnosti cen (PO 22. 11.)
  • Rozprava o Evropské strategii pro kritické suroviny (PO 22. 11.)
  • Rozprava a následné hlasování o nové Společné zemědělské politice EU (CAP) (ÚT 23. 11.)
  • Debata s Radou a Komisí o bezpečnostních a humanitárních důsledcích situace v Bělorusku a na jeho hranici s EU (ÚT 23. 11.)
  • Rozprava o výsledcích jednání klimatické konference COP26 v Glasgow s předsedkyní Komise (ST 24. 11.)
  • Rozprava o plánovaném Akčním plánu EU pro boj proti vzácným onemocněním (ST 24. 11.)
  • Rozprava o stavu ratifikace Istanbulské úmluvy (ČT 25. 11.).

47. Týden v EU (22. - 29. listopadu 2021) Evropská komise


Zasedání kolegia komisařů dne 23. listopadu 2021

Kolegium Komise v úterý projedná: podzimní balíček k evropskému semestru, balíček opatření týkající se návrhu Unie kapitálových trhů a balíček opatření týkající se Evropského akčního plánu pro demokracii (EDAP). 

47. Týden v EU (22. - 29. listopadu 2021) Výbor pro EU na vládní úrovni


Jednání dne 22. listopadu 2021

I/Ke schválení

  • Rámcová pozice k Pracovnímu programu Evropské komise na rok 2022 (ÚV)

II/Pro informaci

  • Konsolidovaná verze trio programu FR-CZ-SE (ÚV)

III/Různé

Jednání dne 29. listopadu 2021

I/Ke schválení

  • Zpráva o realizaci Národního programu reforem 2021 (ÚV)

II/Různé

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie