Aktuálně

29. 4. 2020 17:17

Ekonomická (fiskální) opatření členských států EU-27 a Spojeného království v reakci na pandemii COVID-19

Současně s přesunutím epicentra nákazy z Asie do Evropy a přijímáním řady opatření zajišťujících společenský odstup obyvatelstva začala být zřejmá i závažnost souvisejících dopadů na ekonomiku. Následovala vlna nově přijímaných ekonomických opatření ze strany členských států jak na národní, tak regionální úrovni, kterou doplnily i iniciativy na úrovni EU. Vzhledem k překotnému přijímání jednotlivých balíčků obsahujících četná opatření na podporu ekonomik vznikla potřeba jejich přehledného a úsporného shrnutí, které by poskytlo ucelený obrázek o tom, jak jednotlivé státy postupují, což by mohlo umožnit i jakési srovnání mezi nimi.

Za tímto účelem analytici Sekce pro evropské záležitosti (SEZ) Úřadu vlády ČR zpracovali tabulku (viz níže), která nabízí souhrnný přehled o fiskálních opatřeních přijatých členskými státy EU-27 a Spojeným královstvím na národní, v některých případech i regionální úrovni. Vzhledem k jejich odlišné povaze nejsou zahrnuta opatření v oblasti měnové politiky realizovaná centrálními bankami a různé přesuny finančních prostředků v rámci veřejného sektoru (typicky např. zvýšení výdajů nemocnic). Rovněž v tabulce nejsou zahrnuta ekonomická opatření na úrovni EU-27 jako celku vzhledem k tomu, že příslušná ucelená informace je dostupná mj. na webových stránkách unijních institucí. Analytici SEZ vycházeli při zpracovávání příslušné tabulky ekonomických opatření zejména z mapy opatření zpracované OECD (https://oecd.github.io/OECD-covid-action-map/), z přehledu opatření od MMF (https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#B) a z podkladů poskytnutých kolegyněmi a kolegy v rámci SEZ.

Uceleného přehledu a z něj vyplývajícího srovnání mezi členskými státy nelze dosáhnut bez vytvoření klasifikace opatření. Z tohoto důvodu byly v rámci tabulky vytvořeny hlavní a specifické kategorie opatření. Specifické kategorie více konkretizují typ jednotlivých opatření. K nim jsou vždy přiřazeny země, kde daný typ opatření byl přijat, a vyhrazené finanční částky (v mld. eur, popř. přepočítané dle kurzů národních měn vůči euru). Uvedená čísla však představují pouze přibližné odhady, jejichž kvalita se napříč zeměmi a opatřeními liší. V některých případech tyto odhady nejsou k dispozici (v tabulce vyznačeno jako N/A – viz legendu níže), v jiných jsou uváděny pouze souhrnné částky za vícero typů opatření (v tabulce vyznačeno tučně a pomocí zkratky P/T – viz legendu níže). U každé země jsou jednotlivé specifické kategorie opatření dále přiblíženy ve sloupci „Další specifikace…“. Zde je např. uvedeno, které subjekty (např. OSVČ) jsou opatřeními zacíleny, jaká je účast státu či jak jsou daná opatření mezi sebou provázána. Přiřazení jednotlivých zemí ke specifickým či hlavním kategoriím opatření není vždy jednoznačné, protože se některé kategorie mezi sebou do jisté míry překrývají. Během aktualizace tabulky může docházet ke změnám ve vymezení příslušných kategorií či k zařazení kategorií nových. K této aktualizaci dochází pravidelně. V přiloženém souboru v xlsx formátu může uživatel libovolně využívat filtry k výběru konkrétních zemí či typů opatření.

Legenda + vybrané zkratky

KB
Komerční banky

OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná/živnostník či jejich analogie v zemích EU

SMEs
Malé a střední podniky

DPH
Daň z přidané hodnoty

VAVAI
Výzkum, vývoj a inovace

N/A
Není dostupné/dohledatelné/relevantní

Tučně vyznačená částka
Souhrnná částka pro více opatření – u ostatních opatření uvedeno P/T

P/T
Část celku, tj. finanční částka na dané opatření je součástí souhrnné částky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie