Aktuálně

20. 2. 2020 15:32

Evropská komise představila digitální balíček, včetně návrhů k umělé inteligenci a datům

Ve středu 19. února zveřejnila Evropská komise tzv. digitální balíček, který obsahuje tři strategické dokumenty v oblasti digitálních ekonomiky. Silný důraz klade Komise na téma umělé inteligence a využívání dat.

"Balíček návrhů v oblasti digitální ekonomiky a společnosti  je velmi široký. Zahrnuje řadu zcela konkrétních návrhů, včetně legislativních opatření. S cílem podpořit vývoj nových technologií a lépe využívat data v EU zcela souhlasíme. Musíme se však podrobně podívat na to, jaké nástroje Komise navrhuje, a po konzultaci s vládními i nevládními partnery zpracovat kvalitní národní pozici," uvedla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Prvním z dokumentů je nová zastřešující digitální strategie pod názvem „Europe fit for the digital age: Towards a truly European digital society“. Dokument se zaměřuje na tři následující oblasti: technologie, které pracují pro občany, spravedlivou a konkurenceschopnou digitální ekonomiku a otevřenou, demokratickou a udržitelnou digitální společnost. Komise se zároveň  odkazuje na nedávno vydaný strategický dokument European Green Deal. Nově by tedy podle Komise digitální technologie měly přispívat také k ochraně klimatu a měly by být samy šetrné k životnímu prostředí. Základním principem přístupu nové Komise k digitální agendě je, že technologie mají být v prvé řadě užitečné pro lidi, zejména občany EU a mají jim sloužit, nikoli obráceně. Komise chce předcházet situacím, kdy by v důsledku rozvoje technologií mohlo docházet k omezování lidských a občanských práv a svobod. V neposlední řadě chce Komise posílit konkurenceschopnost Evropy v digitální oblasti z globálního hlediska a usilovat o rovné podmínky na globálním trhu. V rámci mezinárodní dimenze strategie sleduje také cíle v oblasti rozvojové a mezinárodní spolupráce. Nad rámec obecné vize Komise touto cestou představila celou řadu konkrétních opatření, z nichž některá mají legislativní povahu.

Dalším dokumentem digitálního balíčku je Bílá kniha k umělé inteligenci (AI), která navrhuje společný evropský přístup k regulaci oblasti umělé inteligence a zajištění právní jistoty pro podniky i  spotřebitele. Evropská komise v dokumentu naznačuje dva hlavní cíle: budovat ekosystém excelence, který podpoří výzkum a vývoj, financování projektů ve spolupráci se soukromým sektorem a rozvoj umělé inteligence v malých a středních podnicích a za druhé budovat ekosystém důvěry, který staví na vymezení společného regulatorního rámce pro oblast AI. Návrhy v Bílé knize počítají, že by se nově vytvořený regulatorní rámec vztahoval jen na vysoce rizikové sektory a případy použití AI s možným ohrožením života či lidských práv. Pro nerizikové aplikace je navržen dobrovolný režim s potenciálními výhodami, pakliže by zákonné požadavky dodržovaly z vlastní vůle. K Bílé knize je do 19. května otevřena veřejná konzultace, ze které bude Komise vycházet při stanovení návazných kroků.

Třetím zveřejněným dokumentem je Evropská datová strategie, jejímž smyslem je nastartovat evropskou datovou ekonomikou a  podpořit výměnu a sdílení dat napříč různými odvětvími a členskými státy. Strategie cílí jak na data generovaná soukromými společnostmi, tak veřejnou správou a akademickým sektorem. V opakovaném využívání dat vidí Evropská komise velký ekonomický a společenský potenciál. Díky nim mohou vznikat nové inovativní služby a veřejné instituce je mohou využít jako cenný podklad pro svá rozhodování. V současné době však některé členské státy zavádějí národní opatření k využívání dat, a ani sdílení firemních dat zatím není běžnou praxí.

Komisí navržená opatření mají různou povahu. Jedná se o několik legislativních návrhů, které mají ošetřit správu dat při jejich sdílení napříč sektory (bude se jednat zejména o jednotné technické standardy), dále o vztah mezi subjekty, které data produkují (firmy a veřejná správa). Komise chce datovou ekonomiku podpořit také investicemi. Ty by měly proudit především do potřebné infrastruktury, jako jsou cloudové služby, ale také do vývoje zmíněných standardů. V neposlední řadě bude Komise podporovat sdílení dat i neregulatorní cestou, tedy samoregulačními mechanismy, memorandy a dalšími dobrovolnými závazky ze strany podniků. Zvláštní pozornost bude věnována vybraným prioritním oblastem, v nichž má sdílení dat velký potenciál. Patří sem zejména strojírenství, doprava, životní prostředí, zdravotnictví či energetika.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie