Tiskové zprávy

3. 10. 2012 14:01

Výsledky jednání vlády, 3. října 2012

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 663/12
  Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou
  č.j. 950/12 - bod 6 schůze vlády 26.9.2012
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
  č.j. 86/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  č.j. 881/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  č.j. 740/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

 6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 733/12
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  č.j. 638/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 8. Návrh nařízení vlády ke stanovení limitu prostředků ze státního rozpočtu na dotaci na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z OZE na rok 2013
  č.j. 927/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl stažen.

 9. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
  č.j. 925/12
  Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Výsledek jednání vlády: Nařízení bylo schváleno.

 10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
  č.j. 862/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 11. Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
  č.j. 863/12 - bod 8 schůze vlády 26.9.2012
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 12. Návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu návrh nařízení Rady, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Rady (EU) č. …/2012 o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles 2020“) na nezúčastněné členské státy
  č.j. 800/12 - bod 11 schůze vlády 15.8.2012
  Předkládá: guvernér České národní banky
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 13. Národní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů
  č.j. 970/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 14. Programy poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě: a) úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ b) finančních prostředků určených pro snížení kupní ceny zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“ c) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení úvěrů na nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu - program „Podpora nákupu půdy“
  č.j. 974/12
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Bod programu jednání byl stažen.

 15. Návrh na změnu v monitoringu hospodaření obcí
  č.j. 978/12
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 16. Návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2012
  č.j. 960/12 - bod 12 schůze vlády 26.9.2012
  Předkládá: předseda vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 17. Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí, které jsou součástí železniční dopravní cesty a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - celek 25
  č.j. 962/12 - bod 13 schůze vlády 26.9.2012
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 18. Návrh na úpravu závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra v roce 2012
  č.j. 946/12 - bod 14 schůze vlády 26.9.2012
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 19. Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě
  č.j. 975/12 - bod 19 schůze vlády 26.9.2012
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 20. Informace k projektu "Zvýšení efektivity lékařské posudkové služby v resortu MPSV"
  č.j. 951/12 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 26.9.2012
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informace na vědomí.

 1. Informace k aktuálnímu vývoji situace v souvislosti se zvýšeným výskytem intoxikací metylalkoholem - stav ke dni 2.10.2012
  č.j. 1017/12
  Předkládá: ministr zdravotnictví  
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala informace na vědomí.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Závěrečné vyhodnocení cílů programu reprodukce majetku 214 210 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Hasičského záchranného sboru České republiky
  č.j. 982/12
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srbskou republikou o rozvojové spolupráci
  č.j. 981/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na obeslání Mimořádného kongresu Světové meteorologické organizace (Ženeva, Švýcarsko, 29. – 31. října 2012)
  č.j. 986/12
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na obeslání jedenáctého zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (8. – 19. října 2012, Hyderabad, Indie)
  č.j. 976/12
  Předkládají: ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta Spolkové republiky Německo Joachima Gaucka v České republice dne 10. října 2012
  č.j. 979/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
  č.j. 995/12
  Předkládá: ministr obrany
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zvýšení kvóty České republiky v Mezinárodním měnovém fondu v rámci 14. všeobecné revize kvót
  č.j. 1002/12
  Předkládají: ministr financí a guvernér České národní banky
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Zrušení stupně utajení u usnesení vlády ze dne 25. července 2012 č. 589/D
  č.j. 1001/12
  Předkládají: ministři dopravy a financí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:
 1. Vyhodnocení programu výzkumu a vývoje Výzkumná centra
  č.j. 988/12
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
 2. Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2011
  č.j. 977/12
  Předkládá: ministr financí
 3. Analýza reálných materiálních a personálních potřeb jednotlivých soudů
  č.j. 983/12
  Předkládá: ministr spravedlnosti
 4. Zpráva o plnění úkolů stanovených ve Zprávě o způsobech řešení nevhodné situace z hlediska životního prostředí v Moravskoslezském kraji
  č.j. 985/12
  Předkládá: ministr životního prostředí
 5. Informace o průběhu a výsledcích 101. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 30. května – 14. června 2012)
  č.j. 984/12
  Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
 6. Informace o účasti 1. náměstka ministra zahraničních věcí a státního tajemníka pro evropské záležitosti Jiřího Schneidera, v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí, na neformální schůzce ministrů zahraničních věcí členských států Evropské unie v Paphosu v Kyperské republice ve dnech 7. a 8. září 2012
  č.j. 980/12
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie