Tiskové zprávy

11. 9. 2017 14:17

Výsledky jednání vlády 11. září 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výboru pro Evropskou unii

1. Mandát na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (část vnitřní věci) dne 14. září 2017 v Bruselu
Předkládá: ministr vnitra Milan Chovanec
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 950/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 25. září.

2. Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018
čj. 904/17 - bod 2 schůze vlády 4. 9. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
čj. 876/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 877/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Informace pro vládu ČR o východiscích budoucí podoby Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 - Hlavní teze ČR při vyjednávání SZP po roce 2020
čj. 867/17 - bod 6 schůze vlády 4. 9. 2017
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Zajištění finančních prostředků k provedení výkonů rozhodnutí (exekucí) obecných stavebních úřadů vydaných ve veřejném zájmu
čj. 860/17 - bod 10 schůze vlády 21. 8. 2017
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Zpráva o fungování Národního elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek (NEN) za rok 2016
čj. 872/17 - bod 11 schůze vlády 21. 8. 2017
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Koncepce zavádění metody BIM v České republice
čj. 918/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno do 25. září.

9. Návrh systémového řešení zabezpečení přesídlených krajanů
čj. 936/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo přerušeno.

10. Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2016
čj. 917/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh na kandidáta vlády ČR na předsedu Národní rozpočtové rady
čj. 910/17 - bod 51 schůze vlády 21. 8. 2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Komplexní záměr dislokace Finanční správy na území Statutárního města Brna
čj. 868/17 - bod 14 schůze vlády 21. 8. 2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 –2020
čj. 937/17
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

14. Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020
čj. 953/17
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na vydání předchozího souhlasu vlády k vydání rozhodnutí Ministerstva obrany o převodu finančních prostředků soustředěných ve fondu zakladatele podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p., do státního rozpočtu
čj. 916/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 18/17 o návrhu skupiny 25 senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, případně některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
čj. 960/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2017
čj. 929/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu České republiky na rok 2017 kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství
čj. 945/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2017
čj. 959/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2016 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2016
čj. 957/17
Předkládají: ministři zdravotnictví a financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na změnu programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA
čj. 951/17
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Technologické agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Poskytnutí peněžního daru do zahraničí na realizaci stavby uměleckého objektu (rozhledny) v Jeruzalémě a na obnovu hrobu plk. Rosíka v Etiopii a vydání souhlasu vlády k vyčlenění peněžních prostředků kapitoly 306 – MZV na postavení památníku obětem politických represí v Kazachstánu
čj. 755/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na přijetí změny článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
čj. 735/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na obeslání 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Miloše Zemana a pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
čj. 947/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2017 kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství
čj. 981/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2016
čj. 940/17
Předkládá: předseda vlády

2. Konečná zpráva o plnění úkolů obsažených v materiálu „Návrh systémových změn v oblasti veřejného zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění“
čj. 906/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

3. Využití vodíkového pohonu v dopravě v České republice
čj. 946/17
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace o připravovaných nadlimitních veřejných zakázkách v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění – zabezpečení provozu informačních systémů celní správy v oblasti celního a daňového řízení
čj. 943/17
Předkládá: ministr financí

5. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce v oblasti informatiky
v jednacím řízení bez uveřejnění – implementace pracovního programu pro celní kodex Unie
čj. 792/17
Předkládá: ministr financí

6. Vytvoření nových funcionalit v Registru práv a povinností
čj. 956/17
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace o realizaci vertikální spolupráce na Vnitřní úklidy a venkovní údržbu zabezpečovanou VLS ČR, s. p. na základě § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 954/17     
Předkládá: ministr obrany

8. Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2017 a 2018“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění (předložil ministr financí)
čj. 966/17
Předkládá: ministr financí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie