Vládní dislokační komise

Vládní dislokační komise (dále jen Komise) je stálým poradním a koordinačním orgánem vlády v oblasti rozhodování o dislokaci organizačních složek státu a státních organizací.

Komise byla zřízena usnesením vlády ze dne 2. září 1992 č. 534 pod názvem „Komise vlády pro umisťování státních orgánů (Vládní dislokační komise)“. Současná podoba Vládní dislokační komise je dána usnesením vlády ze dne 9. března 2015, č. 171. Přílohou tohoto usnesení je Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí, který upravuje postavení a činnost všech dislokačních komisí v České republice.

Činnost Komise, složené z vysokých úředníků vybraných ministerstev a dalších úřadů, spočívá zejména v napomáhání vládě při rozhodování o umísťování orgánů státní správy a při rozhodování o efektivním hospodaření se specifickým majetkem státu – administrativními objekty. „Žádný jiný orgán než vláda (s výjimkou zákona) nemůže stanovit dislokaci ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy do konkrétních objektů. Ani Ministerstvo financí, které plní při správě majetku státu velkou úlohu, nemá a nemělo by mít pravomoc určovat ostatním správním úřadům, kde mají mít své sídlo, jak má být veliké, s kým se má dělit o nadbytečné plochy atd. Proto je nezbytné předchozím rozhodnutím vlády podmiňovat všechny převody vlastnických práv a práv užívání ke správním budovám a reprezentačním objektům se kterými hospodaří a které užívají ústřední správní úřady k zabezpečení své činnosti vyplývající ze zákonů, dalších právních předpisů a z řídících aktů ústavních orgánů.“ (z Předkládací zprávy k usnesení vlády č. 251/2001).

Vedle Vládní dislokační komise působí též při územních pracovištích Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových regionální dislokační komise, které mohou v souladu se Statutem Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí vykonávají působnosti v teritoriu příslušného pracoviště ÚZSVM.

Vláda dne 9. března 2015 schválila svým usnesením č. 171 Statut Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí. Nový Statut nahradí s účinností od 1. června 2015 dosavadní dva statuty, které mají zvláštní pravidla pro Vládní dislokační komisi a pro regionální dislokační komise. Materiály, které budou předloženy do Vládní dislokační komise před 1. červnem 2015 budou posuzovány podle dosavadních pravidel.

Na nový Statut navazuje Jednací řád Vládní dislokační komise a regionálních dislokačních komisí. Jednací řád byl projednán a schválen na jenání Vládní dislokační komise, které se uskutečnilo dne 7. května 2015.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz 

Tajemník

Mgr. Jan Večeřa
e-mail: vecera.jan@vlada.cz

Připojené dokumenty