Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále jen "ČR") v oblasti nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"). 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena usnesením vlády z 10. června 1992 č. 428 jako Rada pro nadace, usnesením vlády z 30. března 1998 č. 223 byla poté transformována na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada").

Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy předkládá vládě materiály, týkající se NNO a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost.

Rada plní zejména tyto úkoly:

  • iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti,
  • sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO, připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO,
  • iniciuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů,
  • sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále jen „EU“), o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících, spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje,
  • ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními úřady, NNO a dalšími orgány a institucemi, včetně orgánů a institucí ze soukromého sektoru, zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají, včetně informací o financování činnosti NNO z veřejných a soukromých zdrojů,
  • podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO,
  • každoročně do 31. května předkládá výroční zprávu o své činnosti za uplynulý rok.

 

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01  Praha 1
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz

Sídlo sekretariátu RVNNO:
Úřad vlády ČR
Vladislavova 4
110 00  Praha 1

Další kontakty

Mgr. Alexandra McGehee

tajemnice RVNNO

Telefon: 296 153 478

mcgehee.alexandra@vlada.cz

 

Mgr. Thuy Dieu Nguyen

Telefon: 296 153 274

nguyen.thuy@vlada.cz

 

Mgr. Hana Fungačová

Telefon: 296 153 264

fungacova.hana@vlada.cz

 

Bc. Anna Šillerová

Telefon: 296 153 349

sillerova.anna@vlada.cz

 

Připojené dokumenty