Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

O Etické komisi

Etická komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen "Etická komise") se skládá z devíti členů. Po dvou členech volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Senát Parlamentu ČR, Vláda ČR a Rada Ústavu pro studium totalitních režimů, jednoho člena jmenuje a odvolává prezident republiky. Předsedu Etické komise volí a odvolává vláda z členů volených vládou.

Členové Etické komise jsou voleni na funkční období pěti let. Nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou.

Působnost Etické komise upravuje ustanovení § 7 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

  • Dne 1. března 2017 byl Poslaneckou sněmovnou PČR znovu zvolen členem Etické komise PhDr. Prokop Tomek.

Na jednání Etické komise dne 21. března 2017 byl opětovně zvolen místopředsedou Etické komise PhDr. Prokop Tomek.

Členové Etické komise nebyli od vzniku Etické komise dne 17.11.2011 do 31.07.2016 za svoji činnost nijak finančně honorováni. Dne 01.08.2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 262/2011 Sb. (zákon č. 195/2016 Sb.), na základě které byl doplněn § 7 odst. 8 tohoto zákona o následující větu: "Členové Komise jsou za svou činnost odměňováni na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr." Na základě uvedeného uzavřel Úřad vlády ČR se členy Etické komise dohody o pracovní činnosti, přičemž odměna člena Etické komise činí 15.000,- Kč měsíčně, odměna předsedy Etické komise pak 17.000,-Kč měsíčně.
 

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
www: www.etickakomisecr.cz
 

ID datové schránky

3kfc3xg
 

Sekretariát

Telefon: 224 003 858

Etickakomisecr@vlada.cz

 

 

Připojené dokumenty

Související zprávy