Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Rada vlády pro záležitosti romské menšiny je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády v oblasti romské integrace.

Rada systémově napomáhá integraci Romů do společnosti. Zabezpečuje součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Soustřeďuje, projednává a předkládá vládě informace, podklady a návrhy pro tvorbu a uplatňování politiky vlády, které se týkají Romů. Podrobnější informace o složení a úkolech Rady jsou uvedeny v jejím Statutu, způsob jednání upravuje Jednací řád. Činnost Rady (včetně činnosti jejích výborů i pracovních skupin) zajišťuje kancelář, která je organizační součástí Úřadu vlády České republiky. Klíčovými dokumenty Rady je Strategie romské integrace do roku 2020 a Zpráva o stavu romské menšiny v České republice, která je vládě předkládána každoročně vládě na vědomí.

Platný Statut Rady byl schválen usnesením vlády ze dne 12. května 2014 (usnesení č. 352), ve znění usnesení vlády ze dne 12. prosince 2014 č. 933. Předsedou Rady je ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Členskou základnu tvoří ministři ze zásadních resortů klíčových pro zlepšení situace Romů, další důležitá ministerstva jsou reprezentována náměstkem. Kromě posílení členské základny přinesl statut užší provázanost Rady s činností Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách. Zapojením zástupců Asociace Krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR do členství v Radě došlo i k posílení participace krajů a obcí při tvorbě politiky romské integrace a její efektivnější implementaci na krajské a místní úrovni.

Rada byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne 17.září 1997 č. 581 tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity. V roce 2001 došlo k transformaci této komise v Radu vlády pro záležitosti romské komunity. Zásadní změna Statutu byla následně schválena usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254, kterým se změnil i název tohoto poradního orgánu na Radu vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Cílem úprav Statutu bylo posílit členskou základnu a zvýšit šance Rady zásadně ovlivnit implementaci Koncepce romské integrace (v současné době Strategie romské integrace do roku 2020) a celkové vnímání inkluze Romů jako součásti vládní politiky.

 

Korespondenční adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
Praha 1, PSČ 118 01
e-mail: posta@vlada.cz

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR
Vladislavova 4
110 00  Praha 1
 

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Mgr. Klára Jůnová
Vedoucí kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
Telefon: +420 296 153 576
junova.klara@vlada.cz
 
Mgr. Zdeněk Doubravský
Telefon: +420 296 153 265
doubravsky.zdenek@vlada.cz

Zdeněk Duna
Telefon: +420 296 153 103
duna.zdenek@vlada.cz

Mgr. Marianna Juhásová
Telefon: +420 296 153 304
juhasova.marianna@vlada.cz

Ing. Kateřina Hlavová
Telefon: +420 296 153 125
hlavova.katerina@vlada.cz
 
Tadeáš Mertlík, Master
Telefon: +420 296 153 573
mertlik.tadeas@vlada.cz

 

Pracovníci zajišťující administraci dotačních programů

Mgr. Klára Jůnová

Ing. Kateřina Hlavová

Tadeáš Mertlík, Master

 

Připojené dokumenty