Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech

Ředitelkou Odboru komunikace o evropských a institucionálních záležitostech je PhDr. Lucie Poková. Odbor zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii a zaštiťuje obecnou komunikaci sinstitucemi Evropské unie a Parlamentem ČR v oblasti evropských záležitostí. Využívá k tomu tzv. Integrovaný informační systém, který tvoří webový portál Euroskop, síť třinácti regionálních Eurocenter a bezplatná telefonní linka Eurofon 800 200 200. Odbor dále organizačně zaštiťuje činnost Národního konventu o EU a pořádá konference a semináře s evropskou tématikou. Organizačně se odbor člení na Oddělení evropské komunikace pod vedením JUDr. Mgr. Igora Blahušiaka, Ph.D. a Oddělení institucionální komunikace pod vedením Vladimíra Bláhy.

Integrovaný informační systém

Webový portál Euroskop, který je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině, má průměrnou měsíční návštěvnost 40 tisíc reálných uživatelů (RU). Poskytuje informace o fungování institucí EU, členských státech apod. Euroskop pokrývá i běžné denní zpravodajství o Evropské unii. Součástí portálu je Monitoring legislativy EU, který od roku 2008 mapuje evropskou legislativu od jejích počátků až po implementaci v českých zákonech. Euroskop přináší informace i prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích: na Facebooku, na Twitteru, LinkedInu a prostřednictvím svého účtu na YouTube.

Síť regionálních Eurocenter připravuje semináře, veřejné debaty a konference se zaměřením na fungování EU a témata spojená s evropskou integrací. Hlavní přidanou hodnotou Eurocenter je pokrytí krajů ČR při reflexi regionálních informačních potřeb u jednotlivých cílových skupin. Eurocentra spolupracují v regionech s osvědčenými partnery – zejména s krajskými samosprávami, univerzitami, zájmovými a profesními organizacemi a nevládními organizacemi. Regionální koordinátoři rovněž bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty středních a žáky základních škol. Další informace o Eurocentrech lze nalézt na na stránce www.eurocentra.cz, na na stránkách jednotlivých Eurocenter na Facebooku. Dění vjednotlivých Eurocentrech rovněž monitoruje měsíčník Eurolisty, který je dispozici na serveru Euroskop.cz.

Pracovníci Eurofonu na bezplatném telefonním čísle 800 200 200 poskytují široké veřejnosti informace o Evropské unii, členství České republiky v EU a strukturálních fondech a dotacích EU. Dotazy lze pokládat také prostřednictvím chatu na stránce www.strukturalni-fondy.cz.

Národní konvent o EU

Významnou část činnosti odboru představuje organizační zaštítění stálé platformy pro diskusi o evropských záležitostech vČR, Národního konventu o EU. Vrámci odboru působí koordinátoři, kteří zajišťují činnost Národního konventu po organizační stránce a starají se o vizibilitu jeho výstupů. Více informací o Národním konventu o EU je k dispozici na stránkách www.narodnikonvent.eu a na profilech Národního konventu na Facebooku a na Twitteru.

Institucionální komunikace

Oddělení institucionální komunikace zabezpečuje zejména komunikaci sposlanci Evropského parlamentu a členy Výborů regionů a Evropského hospodářského a sociálního výboru. Rovněž monitoruje projednávání evropské agendy vrámci obou komor Parlamentu ČR.

Program Evropa pro občany

Odbor informování o evropských záležitostech je v ČR gestorem komunitárního programu Evropa pro občany (Europe for Citizens), z něhož lze čerpat v období 2014-20 finanční podporu na projekty aktivního evropského občanství. Z programu mohou čerpat města, obce a neziskové organizace. Další informace o programu Evropa pro občany jsou k dispozici na stránkách www.euroskop.cz/evropa-pro-obcany.

Spolupráce s partnery

Od roku 2009 spolupracuje Úřad vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR v rámci tzv.Strategického partnerství. Spolupráce je realizována na základě společně odsouhlasených aktivit financovaných oběma partnery.

Úzká spolupráce probíhá rovněž sMinisterstvem pro místní rozvoj, která je zakotvena v usnesení vlády č. 208 ze dne 23. března 2011. Ministerstvo se podílí na fungování Eurocenter a Eurofonu. Díky spolupráci je zajištěn informační servis v oblastech fondů a dotací.

Odbor pro evropskou a institucionální komunikaci je rovněž spolugestorem Pracovní skupiny Rady EU pro informace (WPI) a členem neformálního seskupení profesionálů v oblasti veřejné komunikace Club of Venice.

Kontakt na sekretariát odboru:velebilova.martina@vlada.cz; tel.: 224 002 709.