Aktuálně

18. 5. 2011 18:43

Vláda přijala návrh nového občanského zákoníku

Vláda schválila návrh nového občanského zákoníku z dílny ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila.

Kodex upravuje tři základní okruhy - rodinu, vlastnictví a smlouvy. Klade větší důraz na osobnostní práva před majetkovými vztahy a ponechává více prostoru pro dohodu stran. Zákoník má nahradit zastaralou normu z roku 1964, která byla od pádu komunismu více než čtyřicetkrát novelizována. Návrh čítá přes 3000 paragrafů.

Novými pravidly se tak bude řídit například dědictví, norma umožní například bez problémů věnovat umělecké dílo galerii. Bude možné si osvojit i zletilou osobu. U náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit. Bude také možno uzavřít dohodu o odděleném majetku, v takovém případě norma posiluje ochranu ekonomicky slabšího v manželském páru. Definice rodiny, manželství a rozvodu by měla zůstat v podstatě stejná jako v současnosti.Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a premiér Petr Nečas

Kabinet schválil i další dvě předlohy související s novým zákoníkem - novelu zákona o mezinárodním občanském právu a zákon o korporátním právu, který dosud obsahovat i část o smlouvách. Nově bude tuto oblast obsahovat občanský kodex. Mezinárodní občanské právo pak bude řešit přeshraniční vztahy, například dědictví, ve kterém má dědit občan České republiky majetek ve Španělsku, vysvětlil po jednání kabinetu novinářům Pospíšil.

Podle vyjádření premiéra Nečase kodex upraví současnou roztříštěnost, která se projevuje zejména v závazkovém právu. Smlouvy se dnes podle něj řídí občanským i obchodním zákoníkem, některé jejich ustanovení si však odporují. Norma pak sjednotí několik doposud samostatných zákonů - o rodině, o pojistné smlouvě, o sdružování občanů, o nadacích a nadačních fondech, o vlastnictví bytů a další. Podle premiéra to značně zjednoduší orientaci lidí v soukromém právu.

"Především je to návrat do tradic, které byly přerušeny komunistickým převratem v roce 1948," uvedl nedávno Nečas. Autoři kodexu vycházeli z vládního návrhu občanského zákoníku z roku 1937, který však nikdy nevstoupil v platnost. Inspiruje se zároveň moderními evropskými kodexy. "Zákon je moderní a liberální a současně vychází z historických tradic," charakterizoval kodex Pospíšil.

Podle Pospíšila je norma velmi solidární a výrazně chrání slabší občany. Upravuje "drobné vychytávky, které mohou každého z nás dnes a denně postihovat". Ministr se zmínil například o náhradě za poškozenou věc zvláštní obliby. Toto ustanovení bude pamatovat na případy, kdy někdo zničí knihu opatřenou podrobnými autorskými poznámkami nebo jedinou fotografii zemřelé matky.

Na návrhu zdůraznil Pospíšil zejména úpravu svéprávnosti, která bere mnohem větší ohledy na přání lidí, jimž se omezuje.

Vybrané změny chystané v občanském právu:

 • ruší se možnost zbavit člověka způsobilosti k právním úkonům, zavádí se omezení svéprávnosti: Omezit člověka ve svéprávnosti bude moci soud jen v jeho zájmu, bude zároveň muset uvést, v jakém rozsahu,
 • mezi věci budou zahrnuty i věci nehmotné, se kterými lze obchodovat - tedy například informace, licence či pohledávky;
 • zvíře nebude věc;
 • bude možné si osvojit i zletilou osobu;
 • u náhradního mateřství zákon výslovně řekne, že druhá žena má právo si dítě osvojit;
 • vlastník pozemku bude mít nově možnost vymoci si k němu přístup i v případě, že na něm nestojí stavba;
 • v případě, že si někdo koupí v dobré víře kradenou věc, zůstane mu, původnímu majiteli bude muset nahradit škodu člověk, který kradenou věc prodal;
 • okruh dědiců se rozšiřuje ze čtyř kategorií na šest - nově budou moci dědit i praprarodiče zemřelého nebo jeho sestřenice a bratranci,
 • stát bude také dědicem, což ošetří situace, kdy bez příbuzných a jiných dědiců zemře člověk s majetkem v zahraničí;
 • bude možné uzavřít dědickou smlouvu;
 • smluvní strany se budou moci dohodnout na čemkoliv, pokud to neodporuje zákonům, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku;
 • ruší se absolutní neplatnost smlouvy: Soud nebude moci zrušit smlouvu, protože jí nerozumí, zůstane v platnosti, pokud jí rozumí obě strany;
 • u vlastníků bytů se posílí důraz na spoluvlastnictví domu;
 • posílí se práva vlastníků bytů, například se budou moci dozvědět jména ostatních majitelů bytových jednotek.

Zdroj: ČTK

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie